ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gibber

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gibber-, *gibber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gibber[VI] พูดไม่รู้เรื่อง, See also: พูดไม่ได้ศัพท์, พูดเหลวใหล
gibberish[N] คำที่ไม่มีความหมาย, See also: คำที่ยากจะเข้าใจ, Syn. nonsense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gibber(กิบ'เบอะ) vi.,n. (การ) พูดไม่ชัด,พูดโง่ ๆ ,สนทนา., Syn. gibberish,babble
gibberish(จิบ'เบอริช) n. การพูดหรือเขียนที่ไร้สาระ

English-Thai: Nontri Dictionary
gibber(n) การพูดพล่อยๆ,การพูดไม่ชัด,การพูดตะกุกตะกัก
gibber(vi) พูดพล่อยๆ,พูดไม่ชัด,พูดตะกุกตะกัก
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gibberellic Acidกรดกิบเบอเรลลิค [การแพทย์]
Gibberellinsกิบเบอเรลลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gibberOn some OS's you get gibberish for filenames with full-width characters so when downloading please change to a suitable filename.

CMU English Pronouncing Dictionary
GIBBERISH G IH1 B ER0 IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gibber (v) ʤˈɪbər (jh i1 b @ r)
gibbers (v) ʤˈɪbəz (jh i1 b @ z)
gibbered (v) ʤˈɪbəd (jh i1 b @ d)
gibbering (v) ʤˈɪbərɪŋ (jh i1 b @ r i ng)
gibberish (n) ʤˈɪbərɪʃ (jh i1 b @ r i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジベレリン;ギベレリン[, jibererin ; gibererin] (n) gibberellin (plant hormone) [Add to Longdo]
ジベレリン酸[ジベレリンさん, jibererin san] (n) gibberellic acid [Add to Longdo]
寝言[ねごと, negoto] (n,adj-no) (1) sleep-talking; (2) nonsense; gibberish; (P) [Add to Longdo]
痴れ言[しれごと, shiregoto] (n) foolish talk; nonsense; gibberish [Add to Longdo]
珍糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
唐人の寝言[とうじんのねごと, toujinnonegoto] (n) gibberish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gibber \Gib"ber\ (j[i^]b"b[~e]r), n. [From {Gib} to balk.]
   A balky horse. --Youatt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gibber \gib"ber\ (g[i^]b"b[~e]r), v. i. [imp. & p. p. {gibbered}
   (g[i^]b"b[~e]rd); p. pr. & vb. n. {gibbering}.] [Akin to
   jabber, and gabble.]
   To speak rapidly and inarticulately. --Shak.
 
   Syn: jabber.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gibber
   n 1: unintelligible talking [syn: {gibberish}, {gibber}]
   v 1: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
      [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
      tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
      {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]
   2: chatter inarticulately; of monkeys

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top