ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prattle

P R AE1 T AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prattle-, *prattle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prattle[VI] พูดไร้สาระ, See also: พูดจ้อ, Syn. chitchat, chat, twaddle
prattle[N] การพูดไร้สาระ
prattle away[PHRV] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดเจื้อยแจ้งไปเรื่อย
prattle about[PHRV] พร่ำ, See also: พูดเกี่ยวกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I prattle on with pleasantries, but I cannot pretend indifference to what you revealed about Licinia.I prattle on with pleasantries, แต่ข้าไม่สามารถทำเป็นไม่แยแส กับสิ่งที่เจ้าพบเกี่ยวกับ Licinia Whore (2010)
I HOPE I HAVEN'T MISSED ANYTHING. THE PM DOES PRATTLE ON IN A CRISIS.หวังว่าคุณจะไม่พลาดอะไรนะ อยู่ฟังท่านนายกบ่นจนหูชา Skyfall (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prattleIt's better not to prattle on about meaningless things. The more you open your mouth the more likely you are to put your foot in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดพร่ำ[V] chatter, See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze, Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ, Example: คุณอย่ามัวพูดพร่ำอยู่เลย จะทำอะไรก็ทำลงไปเลย, Thai definition: ี่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement

CMU English Pronouncing Dictionary
PRATTLE P R AE1 T AH0 L
PRATTLED P R AE1 T AH0 L D
PRATTLES P R AE1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prattle (v) prˈætl (p r a1 t l)
prattled (v) prˈætld (p r a1 t l d)
prattler (n) prˈætlər (p r a1 t l @ r)
prattles (v) prˈætlz (p r a1 t l z)
prattlers (n) prˈætləz (p r a1 t l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空谈[kōng tán, ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ, / ] prattle; idle chit-chat, #32,771 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[, pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prattle \Prat"tle\, n.
   Trifling or childish tattle; empty talk; loquacity on trivial
   subjects; prate; babble.
   [1913 Webster]
 
      Mere prattle, without practice.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prattle \Prat"tle\, v. i. [imp. & p. p. {Prattled}; p. pr. & vb.
   n. {Prattling}.] [Freq. of prate.]
   To talk much and idly; to prate; hence, to talk lightly and
   artlessly, like a child; to utter child's talk.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prattle \Prat"tle\, v. t.
   To utter as prattle; to babble; as, to prattle treason.
   --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prattle
   n 1: idle or foolish and irrelevant talk [syn: {prate},
      {prattle}, {idle talk}, {blether}, {chin music}]
   v 1: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
      [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
      tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
      {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top