ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babbling

B AE1 B AH0 L IH0 NG   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babbling-, *babbling*, babbl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babbling Stage in Cooingทำเสียงอูอูในลำคอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgive my foolish babbling.ยกโทษให้พูดพล่ามโง่เขลาของฉัน Princess Mononoke (1997)
Stop babblingหยุดพล่ามซะที Spirited Away (2001)
Stop babbling and get to the pointหยุดพล่ามเรื่องไร้สาระซะที Failan (2001)
I'm babbling.ฉันพูดเรื่อยเปื่อยน่ะ Mona Lisa Smile (2003)
Stop babbling, idiot.หยุดพล่าม,เจ้าโง่ My Tutor Friend (2003)
I will not have you tarnishing our name with babbling and bumblong..ผมจะไม่ทำให้คุณต้องมัวหมอง ด้วยการพูดชื่อของเราผิดพลาด... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Now I'm babbling.พล่าม อะไรก็ไม่รู้ Just Like Heaven (2005)
Well, I've crossed deserts and mountains... babbling brooks and things... to bring her... this.ใช่ ฉันข้าม ทะเลทราย ข้ามภูเขา พูดพล่าม อดทน และ หลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เธอ... Happily N'Ever After (2006)
Stop babbling, boy! Yes or no?หยุดพร่ามได้แล้ว เข้าใจหรือเปล่า Night at the Museum (2006)
I mean, you can't talk to the cops the way you've been babbling to me.I mean, you can't talk to the cops the way you've been babbling to me. Distant Past (2007)
I mean, after his ordeal, i wouldn't be surprised if he's just babbling like a crazy person!ชั้นหมายถึงหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์อะไรแบบนั้นมาน่ะ ชั้นจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าเขาพ่นอะไรบ้าๆออกมาน่ะ Distant Past (2007)
I was afraid I'd start babbling about how hot you are.ฉันเกรงว่าฉันจะเริ่มพูดพล่ามว่าคุณร้อนแรงแค่ไหน Fever (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
babblingShe is babbling with happiness.

CMU English Pronouncing Dictionary
BABBLING    B AE1 B AH0 L IH0 NG
BABBLING    B AE1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babbling    (v) bˈæblɪŋ (b a1 b l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
片言交じり[かたことまじり, katakotomajiri] (n) babbling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Babble \Bab"ble\ (b[a^]b"b'l), v. i. [imp. & p. p. {Babbled}
   (b[a^]b"b'ld); p. pr. & vb. n. {Babbling}.] [Cf. LG. babbeln,
   D. babbelen, G. bappeln, bappern, F. babiller, It. babbolare;
   prob. orig., to keep saying ba, imitative of a child learning
   to talk.]
   1. To utter words indistinctly or unintelligibly; to utter
    inarticulate sounds; as a child babbles.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk incoherently; to utter unmeaning words.
    [1913 Webster]
 
   3. To talk much; to chatter; to prate.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a continuous murmuring noise, as shallow water
    running over stones.
    [1913 Webster]
 
       In every babbling brook he finds a friend.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hounds are said to babble, or to be babbling, when they
      are too noisy after having found a good scent.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To prate; prattle; chatter; gossip.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 babbling
   n 1: gibberish resembling the sounds of a baby [syn: {babble},
      {babbling}, {lallation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top