ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babbler

B AE1 B L ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babbler-, *babbler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babbler[N] คนที่พูดไม่ชัด

English-Thai: Nontri Dictionary
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบดินหัวดำ[n. exp.] (nok jāp din hūa dam) EN: Black-capped Babbler   FR: Akalat à calotte noire [m] ; Timalie à capuchon noir [f]
นกจาบดินอกลาย[n. exp.] (nok jāp din ok lāi) EN: Puff-throated Babbler   FR: Akalat à poitrine tachetée [m] ; Timalie striée [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f]
นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย[n. exp.] (nok jāp din sī nāmtān khø lāi) EN: Spot-throated Babbler   FR: Akalat à gorge tachetée [m] ; Akalat à gorge étoilée [m] ; Timalie à ventre blanc [f]
นกจู๋เต้น[n.] (nok jū ten) EN: wren-babbler   
นกจู๋เต้นหางสั้น [n. exp.] (nok jū ten hāng san) EN: Streaked Wren-Babbler   FR: Turdinule à queue courte [f] ; Timalie zébrée [f] ; Turdinule maillée [f]
นกจู๋เต้นหางยาว [n. exp.] (nok jū ten hāng yāo) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler   FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]
นกจู๋เต้นจิ๋ว[n. exp.] (nok jū ten jiu) EN: Pygmy Wren-Babbler   FR: Turdinule maillée [f] ; Timalie pygmée ; Turdinule pygmée [f] ; Pnoepyga à poitrine maillée
นกจู๋เต้นเขา(หิน)ปูน[n. exp.] (nok jū ten khao (hin) pūn) EN: Limestone Wren-Babbler   FR: Turdinule des rochers [f] ; Timalie à calcaire
นกจู๋เต้นคิ้วยาว[n. exp.] (nok jū ten khiu yāo) EN: Eyebrowed Wren-Babbler   FR: Petite Turdinule [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f] ; Turdinule à sourcils [f]
นกจู๋เต้นลาย[n. exp.] (nok jū ten lāi) EN: Striped Wren-Babbler   FR: Turdinule striée [f] ; Timalie à bride

CMU English Pronouncing Dictionary
BABBLER    B AE1 B L ER0
BABBLERS    B AE1 B L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babbler    (n) bˈæblər (b a1 b l @ r)
babblers    (n) bˈæbləz (b a1 b l @ z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrush \Thrush\, n. [OE. [thorn]rusche, AS. [thorn]rysce; akin
   to OHG. drosca, droscea, droscela, and E. throstle. Cf.
   {Throstle}.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of singing birds
    belonging to {Turdus} and allied genera. They are noted
    for the sweetness of their songs.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among the best-known European species are the song
      thrush or throstle ({Turdus musicus}), the missel
      thrush (see under {Missel}), the European redwing, and
      the blackbird. The most important American species are
      the wood thrush ({Turdus mustelinus}), Wilson's thrush
      ({Turdus fuscescens}), the hermit thrush (see under
      {Hermit}), Swainson's thrush ({Turdus Aliciae}), and
      the migratory thrush, or American robin (see {Robin}).
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of numerous species of singing birds more
    or less resembling the true thrushes in appearance or
    habits; as the thunderbird and the American brown thrush
    (or thrasher). See {Brown thrush}.
    [1913 Webster]
 
   {Ant thrush}. See {Ant thrush}, {Breve}, and {Pitta}.
 
   {Babbling thrush}, any one of numerous species of Asiatic
    timaline birds; -- called also {babbler}.
 
   {Fruit thrush}, any species of bulbul.
 
   {Shrike thrush}. See under {Shrike}.
 
   {Stone thrush}, the missel thrush; -- said to be so called
    from its marbled breast.
 
   {Thrush nightingale}. See {Nightingale}, 2.
 
   {Thrush tit}, any one of several species of Asiatic singing
    birds of the genus {Cochoa}. They are beautifully colored
    birds allied to the tits, but resembling thrushes in size
    and habits.
 
   {Water thrush}.
    (a) The European dipper.
    (b) An American warbler ({Seiurus Noveboracensis}).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Babbler \Bab"bler\, n.
   1. An idle talker; an irrational prater; a teller of secrets.
    [1913 Webster]
 
       Great babblers, or talkers, are not fit for trust.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. A hound too noisy on finding a good scent.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A name given to any one of a family
    ({Timalin[ae]}) of thrushlike birds, having a chattering
    note.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 babbler
   n 1: an obnoxious and foolish and loquacious talker [syn:
      {chatterer}, {babbler}, {prater}, {chatterbox}, {magpie},
      {spouter}]
   2: any of various insectivorous Old World birds with a loud
     incessant song; in some classifications considered members of
     the family Muscicapidae [syn: {babbler}, {cackler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top