ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gabble

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gabble-, *gabble*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gabble(vi) พูดพล่าม, See also: พูดมาก, พล่าม, Syn. twaddle, blab, babble
gabble on(phrv) พูดพร่ำ, See also: พูดไม่หยุด, พูดไม่รู้เรื่อง, Syn. gabble away
gabble off(phrv) พูดเจื้อยแจ้วอย่างไม่รู้ความหมาย, See also: พูดรัวและไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจ
gabble out(phrv) รีบพูดหรือรีบบอก (บางสิ่ง) อย่างไม่ชัดเจน
gabble away(phrv) พร่ำพูด, See also: พูดไม่หยุด, พูดไม่รู้เรื่อง, Syn. gabble on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gabble(แกบ'เบิล) { gabbled, gabbling, gabbles } vi. พูดพร่ำ, พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ, การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter, babble, prattle

English-Thai: Nontri Dictionary
gabble(n) การพูดเร็ว, การพูดฉอด, การพูดพร่ำ
gabble(vi) พูดเร็ว, พูดฉอดๆ, พูดพร่ำ, พูดน้ำไหลไฟดับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อแอ้(v) babble, See also: gabble, prattle, Example: เมื่อเด็กอายุ 5 – 8 สัปดาห์ เด็กจะเริ่มอ้อแอ้, Thai Definition: อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการพูดไม่ชัดอย่างคนเมา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gabble (v) gˈæbl (g a1 b l)
gabbled (v) gˈæbld (g a1 b l d)
gabbles (v) gˈæblz (g a1 b l z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gabble \Gab"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Gabbled}; p. pr. & vb. n.
   {Gabbling}.] [Freq. of gab. See {Gab}, v. i.]
   1. To talk fast, or to talk without meaning; to prate; to
    jabber. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter inarticulate sounds with rapidity; -- used of
    fowls as well as people; as, gabbling geese.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gabble \Gab"ble\, n.
   1. Loud or rapid talk without meaning.
    [1913 Webster]
 
       Forthwith a hideous gabble rises loud
       Among the builders.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Inarticulate sounds rapidly uttered; as of fowls.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gabble
   n 1: rapid and indistinct speech [syn: {jabber}, {jabbering},
      {gabble}]
   v 1: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
      [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
      tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
      {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top