ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drivel

D R IH1 V AH0 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drivel-, *drivel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drivel[N] คำพูดไร้สาระ, Syn. chatter, banter, twaddle
drivel[N] น้ำลาย
drivel[VI] ปล่อยน้ำลายไหล, Syn. drool, salivate
drivel on[PHRV] พูดพล่าม, See also: พูดเหลวไหล, พล่าม
drivel about[PHRV] พูดโง่ๆ, See also: พูดไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drivel(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา,พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล,น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a

English-Thai: Nontri Dictionary
drivel(vi) พูดเหลวไหล,พูดสุ่มสี่สุ่มห้า,พูดโง่ๆ,น้ำมูกไหล,น้ำลายไหล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rural drivel there. Up the gears to Follow-Through like all flappy-pedal boxers.ขับโหดหน่อย เปลี่ยนเกียร์ขึ้นทางขนาน Episode #18.2 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อเจ้อ[V] drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
พูดเหลวไหล[V] talk nonsense, See also: drivel, talk through one's hat, blather, babble, prate, Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ, Example: พ่อว่าน้องพูดเหลวไหลเรื่องผีที่เจอในห้องนอน, Thai definition: พูดอย่างไม่มีสาระเชื่อถือไม่ได้
พูดเพ้อเจ้อ[V] drivel, Syn. พูดเหลวไหล, พล่าม, พูดพล่าม, พูดพร่ำเพ้อ, Example: เขาพูดเพ้อเจ้อมาหลายชั่วโมงแล้วจนฉันชักจะรำคาญ, Thai definition: อาการที่พูดมากในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระ
ทุ้ย[V] drivel, See also: deceive, utter carelessly, conjecture, speak unthinkingly, Syn. เดาส่ง, พูดส่ง, Example: เขาพูดทุ้ยไปเรื่อยหาสาระอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดเดาส่ง, พูดพุ่งส่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāi lai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel   
เพ้อ[v.] (phoē) EN: drivel ; rave   
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIVEL D R IH1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drivel (v) drˈɪvəl (d r i1 v @ l)
drivels (v) drˈɪvəlz (d r i1 v @ l z)
drivelled (v) drˈɪvəld (d r i1 v @ l d)
driveller (n) drˈɪvlər (d r i1 v l @ r)
drivellers (n) drˈɪvləz (d r i1 v l @ z)
drivelling (v) drˈɪvəlɪŋ (d r i1 v @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライブレスワークステーション[, doraiburesuwa-kusute-shon] (n) {comp} driveless workstation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drivel \Driv"el\, v. i. [imp. & p. p. {Driveled}or {Drivelled};
   p. pr. & vb. n. {Driveling} or {Drivelling}.] [Cf. OE.
   dravelen, drabelen, drevelen, drivelen, to slaver, and E.
   drabble. Cf. {Drool}.]
   1. To slaver; to let spittle drop or flow from the mouth,
    like a child, idiot, or dotard.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. a different word: cf. Icel. drafa to talk thick.]
    To be weak or foolish; to dote; as, a driveling hero;
    driveling love. --Shak. Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drivel \Driv"el\, n.
   1. Slaver; saliva flowing from the mouth.
    [1913 Webster]
 
   2. Inarticulate or unmeaning utterance; foolish talk; babble.
    [1913 Webster]
 
   3. A driveler; a fool; an idiot. [Obs.] --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   4. A servant; a drudge. [Obs.] --Huloet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drivel
   n 1: a worthless message [syn: {drivel}, {garbage}]
   2: saliva spilling from the mouth [syn: {drool}, {dribble},
     {drivel}, {slobber}]
   v 1: let saliva drivel from the mouth; "The baby drooled" [syn:
      {drivel}, {drool}, {slabber}, {slaver}, {slobber},
      {dribble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top