ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

当てられる

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当てられる-, *当てられる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew they'd assign you here sooner, or later.[JA] 遅かれ早かれ、あなたがここに 割り当てられるのを分かってわ Divergent (2014)
Once an apartment is found, you will be assigned.[JA] アパートが見つかったら 割り当てられる Child 44 (2015)
Well, you learn a lot about a person when they've been hit by a truck.[JA] 人の事がよく分かるようになるのね トラックに当てられると― Need for Speed (2014)
I'm sure even I can be relied upon to find God in one of them.[JA] 僕でもこの中の神を探しを当てられる Six Degrees of Separation (2004)
If you have a place and have get your work tasks.[JA] 休息して落ち着いたら 仕事が割り当てられる Defiance (2008)
In fact the poor suffer, because the loans have to be repaid and they're huge loans and the repayment on the names of the poor will not get education, health and other social services and the country is left holding a huge debt by intention.[JA] むしろ、貧困層は、 巨額な借入の返済のツケを被ります。 教育・医療などの社会福祉に当てられるべき金が、 借金返済に当てられるのです。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
'cause I always know exactly what you're thinking.[JA] 何を考えているか ぴったり当てられる The Stewmaker (No. 161) (2013)
I should be assigned an FBI escort.[JA] FBIのエスコートに 割り当てられるべきだと Yakimono (2014)
You told me you were clairvoyant.[JA] お前が当てられるって Pilot (2010)
Said you could predict all the questions in the exam.[JA] 試験の問題を 当てられるって言ったのに Pilot (2010)
Not more than half a dozen men in all of Europe.[JA] 当てられるのは ヨーロッパでも数人ほどだ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
See if you can guess which road the friends will take.[JA] 友達がどちらへ行くか 当てられるかな The Sacred Taking (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top