ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all told

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all told-, *all told*, all tol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all told[IDM] รวมทั้งหมดแล้ว, See also: โดยรวมแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All told, he blew town with better than $370,000 of Warden Norton's money.ทั้งหมดบอกเขาพัดเมืองที่มีดีกว่า $ 370,000 เงินคุมนอร์ตัน The Shawshank Redemption (1994)
All told, there have been 56 deaths in 1408.เท่าที่รู้ มีคนตาย 56 คน ในห้อง 1408 1408 (2007)
They all told me to ask the mother, so I'm asking.แต่พวกเขาบอกว่า ผมต้องถามแม่เด็ก ดังนั้นผมถามอยู่ In the Realm of the Basses (2009)
♪ But they all told me Money wouldn't bring me happiness♪ But they all told me Money wouldn't bring me happiness American Hustle (2013)
All told, the weekend cost me 2 million bucks, including the cost of refurbishing the entire 28th floor.ทั้งหมดบอกว่าค่าใช้จ่ายใน วันหยุดสุดสัปดาห์ฉัน 2 ล้านเหรียญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของการปรับแต่ง ชั้น 28 ทั้งหมด The Wolf of Wall Street (2013)
You know that story we were all told as children about a giant asteroid that struck the Earth millions of years ago and wiped out the dinosaurs?คุณจะรู้ว่าเรื่องที่เราทุกคนบอกว่า เป็นเด็ก เกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์ ที่หลงโลก ล้านปีที่ผ่านมาและเช็ดออก ไดโนเสาร์? Transformers: Age of Extinction (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all toldThe members were thirty all told.
all toldWe need twenty eggs all told.

Japanese-English: EDICT Dictionary
何やかやで[なにやかやで, naniyakayade] (exp) all told; what with one thing and another [Add to Longdo]
締めて[しめて, shimete] (adv) in all; all told [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 All \All\, n.
   The whole number, quantity, or amount; the entire thing;
   everything included or concerned; the aggregate; the whole;
   totality; everything or every person; as, our all is at
   stake.
   [1913 Webster]
 
      Death, as the Psalmist saith, is certain to all.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      All that thou seest is mine.       --Gen. xxxi.
                          43.
   [1913 Webster]
 
   Note: All is used with of, like a partitive; as, all of a
      thing, all of us.
      [1913 Webster]
 
   {After all}, after considering everything to the contrary;
    nevertheless.
 
   {All in all}, a phrase which signifies all things to a
    person, or everything desired; (also adverbially) wholly;
    altogether.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt be all in all, and I in thee,
       Forever.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Trust me not at all, or all in all.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {All in the wind} (Naut.), a phrase denoting that the sails
    are parallel with the course of the wind, so as to shake.
    
 
   {All told}, all counted; in all.
 
   {And all}, and the rest; and everything connected. "Bring our
    crown and all." --Shak.
 
   {At all}.
   (a) In every respect; wholly; thoroughly. [Obs.] "She is a
     shrew at al(l)." --Chaucer.
   (b) A phrase much used by way of enforcement or emphasis,
     usually in negative or interrogative sentences, and
     signifying in any way or respect; in the least degree or
     to the least extent; in the least; under any
     circumstances; as, he has no ambition at all; has he any
     property at all? "Nothing at all." --Shak. "If thy father
     at all miss me." --1 Sam. xx. 6.
 
   {Over all}, everywhere. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: All is much used in composition to enlarge the meaning,
      or add force to a word. In some instances, it is
      completely incorporated into words, and its final
      consonant is dropped, as in almighty, already, always:
      but, in most instances, it is an adverb prefixed to
      adjectives or participles, but usually with a hyphen,
      as, all-bountiful, all-glorious, allimportant,
      all-surrounding, etc. In others it is an adjective; as,
      allpower, all-giver. Anciently many words, as, alabout,
      alaground, etc., were compounded with all, which are
      now written separately.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 all told
   adv 1: with everything included or counted; "altogether he earns
       close to a million dollars" [syn: {altogether}, {all
       told}, {in all}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top