Search result for

instead

(52 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instead-, *instead*, instea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instead[ADV] แทน, See also: แทนที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instead(อินสเทด') adv. แทนที่,แทน., Syn. in place ,in preference

English-Thai: Nontri Dictionary
instead(adv) แทนที่,แทน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She doesn't deserve that, but instead of hurting blair,เธอไม่ควรจะโดนแบบนั้น แต่แทนที่จะทำร้ายแบลร์ Pret-a-Poor-J (2008)
Well, how about you take me for a ride instead?งั้น คุณพาฉันไปซิ There Might be Blood (2008)
Instead of reading it in the papers tomorrow.แทนที่จะอ่านจากหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
So you're going to kill us all instead.คุณก็เลยจะฆ่าเราแทนอย่างนั้นรึ Dead Space: Downfall (2008)
From here, it looks like saline instead of chemo.จากที่นี่ มันดูเหมือน เกลือ มาแทนที่ คีโม Not Cancer (2008)
Instead of creepy stalking.อาจมีการพูดถึงที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
A move, a little wheeze, whatever you thought was in my pocket instead of your inhaler.ที่จะย้ายบ้าน อึดอัดนิดหน่อย อะไรที่คุณคิดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผม แทนที่อันที่คุณเอาไว้สูด Lucky Thirteen (2008)
Instead of getting sweaty with a stranger, why don't you try taking it to the next level?แทนที่จะไปออกแรงกับคนแปลกหน้า ทำไมคุณไม่พยายามเลื่อนระดับขึ้นไป เล่นกับพระเจ้า Lucky Thirteen (2008)
Instead you tell her to call the cops, give her stats on DNA markers.แทนที่คุณจะบอกเธอให้โทร\ เรียกตำรวจ ให้ข้อมูลของเธอที่เกี่ยวกับดีเอ็นเอ Emancipation (2008)
Come on, give 'em to me instead.มาฉีดมันให้ผมแทน Last Resort (2008)
Then we'll destroy the outpost instead.งั้นเราทำลายฐานซะเองเลยดีกว่า Rookies (2008)
Owe him instead?ให้เงินเขาเพิ่มงั้นเหรอ Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insteadAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
insteadAs for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.
insteadBut man loved darkness instead of light because their deeds were evil.
insteadCould you do this instead of me?
instead"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."
insteadFather is busy, so I will go instead.
insteadFind things out for yourself instead of having a parent or a teacher tell you.
insteadGo out and have a good time once in a while instead of just studying all the time.
insteadHe came by car instead of by train.
insteadHe chose to live in Tokyo instead of Osaka.
insteadHe could show his feeling with music instead of words.
insteadHe entered the business world instead of going on to college.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทนที่จะ[ADV] instead of, Example: วิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเราควรแก้ไขกับต้นตอของปัญหา แทนที่จะแก้ไขที่ปลายเหตุ
ต่าง[ADV] in place of, See also: instead of, in lieu of, Example: เขานอนบนโต๊ะยาวต่างเตียง, Thai definition: แทน, เหมือน, เช่น ว่าต่าง แก้ต่าง ดูต่างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาแทน[X] (mā thaēn) EN: instead   
แทน[X] (thaēn) EN: in place of ; instead of   FR: à la place de ; au lieu de
แทนที่[X] (thaēnthī) EN: instead of   FR: à la place de ; au lieu de
ตีตั๋วยืน[v. exp.] (tī tūa yeūn) EN: stand instead of having a ticket   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTEAD    IH2 N S T EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instead    (a) (i1 n s t e1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anstatt; statt {conj} | anstatt zu arbeiten; anstatt, dass er arbeitetinstead of | instead of working [Add to Longdo]
statt; anstatt {prp; +Genitiv} | statt einer Feierinstead of | instead of celebrating [Add to Longdo]
stattdessen {adv}instead of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せずに[, sezuni] (adv) without (doing); instead of; (P) [Add to Longdo]
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand) [Add to Longdo]
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[, nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth [Add to Longdo]
クイックブレッド[, kuikkubureddo] (n) quick bread; bread made with baking powder instead of yeast [Add to Longdo]
ソフトテニス[, sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls) [Add to Longdo]
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels [Add to Longdo]
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression) [Add to Longdo]
反而[fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ, ] instead; contrary (to expectations) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instead \In*stead"\, adv. [Pref. in- + stead place.]
   [1913 Webster]
   1. In the place or room; -- usually followed by of.
    [1913 Webster]
 
       Let thistles grow of wheat.      --Job xxxi.
                          40.
    [1913 Webster]
 
       Absalom made Amasa captain of the host instead of
       Joab.                 --2 Sam. xvii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   2. Equivalent; equal to; -- usually with of. [R.]
    [1913 Webster]
 
       This very consideration to a wise man is instead of
       a thousand arguments, to satisfy him, that in those
       times no such thing was believed.   --Tillotson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instead
   adv 1: in place of, or as an alternative to; "Felix became a
       herpetologist instead"; "alternatively we could buy a
       used car" [syn: {alternatively}, {instead}, {or else}]
   2: on the contrary; "rather than disappoint the children, he did
     two quick tricks before he left"; "he didn't call; rather (or
     instead), he wrote her a letter"; "used English terms instead
     of Latin ones" [syn: {rather}, {instead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top