Search result for

ทางเลือก

(46 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางเลือก-, *ทางเลือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเลือก[N] choice, See also: alternatives, option, Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิธีเลือก, วิถีทาง, Example: การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เขาพอจะทำได้, Count unit: ทาง, วิธี, Thai definition: วิถีทางที่จะเลือกตัดสินใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternativeทางเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternativeทางเลือก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optionทางเลือก, การมีสิทธิเลือก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public choiceทางเลือกของสาธารณชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternative sources of financingทางเลือกแหล่งเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Alternatives to imprisonmentทางเลือกแทนการจำคุก [TU Subject Heading]
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความ
การใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
no regret optionทางเลือกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ
เป็นการกำหนดทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม [เศรษฐศาสตร์]
Alternativesทางเลือก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I closed myself off to all other options.เป็นการปิดประตูสู่ทางเลือกอื่น New Haven Can Wait (2008)
So i-i guess their only other option was to ask me to try out.ดังนั้น ฉันคิดว่านั่นคือทางเลือกที่ดี จากที่เขาชวนฉัน Chuck in Real Life (2008)
Wow. Well, I guess I don't have a choice then, do i?ว้าว ฉันคิดว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วล่ะ ใช่มั้ย Chuck in Real Life (2008)
You're giving me no choice.ลูกทำให้พ่อไม่มีทางเลือก There Might be Blood (2008)
The way I see it, we have two options.จากที่ชั้นเห็น เรามีอยู่สองทางเลือก Dead Space: Downfall (2008)
We don't have a choice.เราไม่มีทางเลือก Adverse Events (2008)
I know you would never agree to make it an open adoption, but I just figured maybe you never had a choice.หนูรู้พวกคุณคงไม่อยากยกหนูให้คนอื่น แต่หนูเพิ่งจะรู้ว่า.. ว่าพวกคุณไม่มีทางเลือก Birthmarks (2008)
We have these two categories: inside and outside.เรามี 2 ทางเลือก จากข้างใน หรือข้างนอก Birthmarks (2008)
Well, you had no choice.ใช่.. นายไม่มีทางเลือก Lucky Thirteen (2008)
You leave me no choice but to change.คุณทิ้งฉันไว้ให้ไม่มีทางเลือก แต่ทำให้เปลี่ยนแปลง Joy (2008)
You're not sure that this is the right call, but you are sure that this is what you want to tell her.คุณไม่แน่ใจว่า นี่คือทางเลือกที่ถูกหรือไม่ แต่คุณแน่ใจว่า นี่คือสิ่งที่คุณต้องการบอกกับเธอ Joy (2008)
You--you--you'd have choices.คุณ.. คุณ.. คุณ มีทางเลือก The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางเลือก[n.] (thāngleūak) EN: choice ; alternatives ; option   FR: choix [m] ; option [f] ; alternative [f]
ทางเลือกที่ดีที่สุด[n. exp.] (thāngleūak thī dī thīsut) EN: best alternative   

English-Thai: Longdo Dictionary
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alterative[N] ทางเลือก
alternate[N] ทางเลือก
alternative[N] ทางเลือก, Syn. choice, option
choice[N] ทางเลือก, See also: ตัวเลือก, Syn. pick, selection
Hobson's choice[IDM] ทางเลือกระหว่างสิ่งที่เสนอมาให้หรือไม่ได้รับอะไรเลย
option[N] ทางเลือก, See also: สิ่งที่เลือกได้, Syn. choice, alternative
only way to go[SL] ทางเลือกที่ดีที่สุด, See also: วิธีที่ดีที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
option(ออพ'เชิน) n. การเลือก,ทางเลือก, Syn. choice,voice
optional(ออพ'เชินเนิล) adj. ให้เลือกได้,มีทางเลือก., See also: optionality n., Syn. elective

English-Thai: Nontri Dictionary
alternative(n) ทางเลือก
choice(n) สิ่งที่เลือก,ทางเลือก,โอกาสในการเลือก
option(n) ทางเลือก,สิทธิการเลือก
optional(adj) ให้เลือกได้,มีทางเลือก

German-Thai: Longdo Dictionary
Wahl(n) |die, pl. Wahl| ทางเลือก, สิ่งที่เลือก
Auswahl(n) |die, pl. Auswahlen| ทางเลือก, ตัวเลือก เช่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top