หรือคุณหมายถึง pointleß?
Search result for

pointless

(35 entries)
(0.2038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pointless-, *pointless*, pointles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pointless    [ADJ] ไร้จุดหมาย, Syn. aimless, purposeless, undirected, Ant. purposeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pointless(พอยทฺ'เลส) adj. ไร้จุด,ทื่อ,ไร้กำลัง,ไร้ความหมาย,ไม่ได้คะแนน,ไม่ได้แต้ม., See also: pointlessness n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I lose. see? this is totally pointless.ไม่ ฉันแพ้ นี่มันไร้ความหมายจริงๆ Pret-a-Poor-J (2008)
It's pointless. I'm not gonna say it.มันไม่มีความหมายหรอก เพราะฉันจะไม่พูดมันเด็ดขาด Pret-a-Poor-J (2008)
Is probably responding to a childish, pointless act of petulance.อาจเป็นความรับผิดชอบ .. แบบเด็กๆที่ทำเป็นงอนแบบไม่มีจุดหมาย Birthmarks (2008)
The struggle to resist most captures is never pointless.การดิ้นรนเพื่อต้านทานการครอบงำของคนคนๆหนึ่ง\ ไม่ไร้จุดหมาย Birthmarks (2008)
It is pointless to give her those drugs.มันไม่ใช่ประเด็นที่จะฉีดยานี้ให้เธอ Last Resort (2008)
I opened it. I mean, the thing's pointless, though. It's just gibberish.ผมว่า มันไม่มีอะไร แค่เขียนเรื่อยเปื่อย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- This whole thing was pointless. You understand that?เรื่องทั้งหมดนี่มันไร้สาระที่สุด On the Head of a Pin (2009)
Yes, everyone suddenly became very concerned, which was touching, but ultimately pointless.ใช่แล้ว อยู่ดี ๆ ทุกคนก็เป็นห่วงฉันซะมากมาย ซึ่งมันน่าประทับใจ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไร้ประโยชน์ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
This is pointless. We should go back.นี้มันไร้จุดหมาย พวกเราควรกลับ Air: Part 3 (2009)
My life was so shallow and pointless,ชีวิตของฉันมันตื้น และไร้เป้าหมาย Earth (2009)
It was your reckless, pointless attempt to dial earthมันเป็นความสะเพร่าของคุณ พยายามโดยไร้จุดหมาย เพื่อจะต่อไปยังโลก Darkness (2009)
I knew it was pointless at the time,ผมรู้ว่าไร้จุดหมายในตอนนั้น Life (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pointlessIf you continue with the pointless arguments here ... it'll end up a as repeat of yesterday.
pointlessI was disgusted with his pointless talk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่าๆ [ADV] in vain, See also: pointlessly, Syn. ไม่ได้ผล, ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, Ant. มีประโยชน์, ได้ผล, ได้ประโยชน์, Example: ถ้าเราสู้กันอย่างรุนแรงก็สิ้นเปลืองกำลังเปล่าๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
POINTLESS    P OY1 N T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pointless    (j) (p oi1 n t l i s)
pointlessly    (a) (p oi1 n t l i s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
甲斐無い;甲斐ない[かいない, kainai] (adj-i) worthless; pointless; useless [Add to Longdo]
実のない;実の無い[みのない, minonai] (exp,adj-i) insubstantial; pointless [Add to Longdo]
水かけ論;水掛け論;水掛論[みずかけろん, mizukakeron] (n) endless argument; pointless argument; arguing over whose field to water (e.g. during a drought) [Add to Longdo]
無駄[むだ, muda] (adj-na,n) futility; uselessness; pointlessness; (P) [Add to Longdo]
無駄口をたたく;無駄口を叩く[むだぐちをたたく, mudaguchiwotataku] (exp,v5k) to chatter pointlessly; to waste one's breath [Add to Longdo]
無駄骨;むだ骨[むだぼね, mudabone] (n) useless; waste of time and effort; pointless; vain efforts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤枉路[yuān wang lù, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄌㄨˋ, ] pointless trip; not worth the trip [Add to Longdo]
冤枉钱[yuān wang qián, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄑㄧㄢˊ, / ] pointless expense; not worth the money spent [Add to Longdo]
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ, / ] pointless expense; not worth the money spent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pointless \Point"less\, a.
   Having no point; blunt; wanting keenness; obtuse; as, a
   pointless sword; a pointless remark.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Blunt; obtuse, dull; stupid.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pointless
   adj 1: not having a point especially a sharp point; "my pencils
       are all pointless" [syn: {pointless}, {unpointed}] [ant:
       {pointed}]
   2: serving no useful purpose; having no excuse for being;
     "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"; "a
     pointless remark"; "a life essentially purposeless";
     "senseless violence" [syn: {otiose}, {pointless},
     {purposeless}, {senseless}, {superfluous}, {wasted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top