ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aide

EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aide-, *aide*
Possible hiragana form: あいで
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aide(n) นายทหารผู้ช่วย, Syn. aid-de-camp , aide-de-camp
aide(n) ผู้ช่วย, Syn. assistant
aide-memoire(n) บันทึกช่วยจำ, Syn. position paper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction

English-Thai: Nontri Dictionary
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท, นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์
aider(n) ผู้ช่วย, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปถัมภ์
maiden(adj) เกี่ยวกับหญิงสาว, ใหม่, ครั้งแรก
maidenhood(n) วัยสาว, ความเป็นสาว
raider(n) เครื่องบินจู่โจม, ผู้โจมตี, ผู้ตรวจค้น, ผู้เข้าปล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aide-mémoire (Fr.)บันทึกช่วยจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
aide-mémoireบันทึกช่วยจำ " 1. เป็นเอกสารที่สร้างข้อผูกพัน ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญา 2. ในทางการเมืองระหว่างประเทศ เป็นเอกสารที่ช่วยย้ำประเด็นที่ได้มาพบและพูดไว้ " [การทูต]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another aide steps in.พวกนั้นต้องเตรียมอะไรไว้ บนเครื่องบินนี้ Yankee White (2003)
One of the president's aides will then walk up to the podium and whisper into his ear that there'll be no rescue, that his signature on the treaty will be the death warrant of the hostages.ผู้ช่วยปธน.คนนึงจะเดินขึ้นไปบนแท่น แล้วกระซิบใส่หูเขาว่าไม่มีการช่วยตัวประกันเกิดขึ้น และชื่อของเขาบนสนธิสัญญาจะกลายเป็นคำสั่งฆ่าตัวประกัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
His buddy carried him on his back to the nearest aide station, just praying that someone could put the dumb son of a bitch together again.เพื่อนเค้าแบกเค้าไว้ ไปที่หน่วยพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แล้วหวังว่าจะมีใครในนั้น สามารถจะช่วยเค้าได้ Goodbye to All That (2008)
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
He found out an aide to senator mayer named burnett was part of the conspiracy.เขาพบว่า ผู้ช่วยสว. เมเยอร์ ชื่อว่า เบอเน็ต เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I'd like you to meet an aide of mine.นี่คือผู้ช่วยของผม Hard-Hearted Hannah (2009)
If you get your congressional aide pregnant?ถ้าทำให้ผู้ช่วยท้องน่ะ Reversals of Fortune (2009)
Until the cost of live-in aides became too much for him....แต่ค่ารักษาพยาบาล ก็สูงเกินกว่าเค้าจะรับภาระไหว You Don't Know Jack (2010)
That snotty, Jesus-freak office aide I have has been bitching about her incessantly.สาวมั่นบ้าพระเจ้า เด็กผู้ช่วยที่ออฟฟิตฉัน... ...เม้าท์เรื่องเธอคนนี้ ไม่หยุดเลย Easy A (2010)
Look for nurse's aides or orderliesลองดูพวกผู้ช่วยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล The Uncanny Valley (2010)
Hey, my cover's blown. Sterling's aide made me.ตัวตนของผมถูกเปิดเผยแล้ว Loyalty (2010)
My cover's blown. Sterling's aide made me.ตัวจริงผมถูกเผยแล้ว \ ผู้ช่วยของสเตอร์ลิ่งบีบคั้นผม I Know Who You Are (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aideMary aided her mother to cook.
aideShe aided her daughter in dressing.
aideThe aide suggested to him a change in tactics.
aideThe dictator had the absolute loyalty of all his aides.
aideWe aided him in his business.
aideWe aided him with money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทส.(n) aide-de-camp, Syn. นายทหารคนสนิท
เสนาธิการ(n) aide-de-camp, See also: aide, Syn. เสธ., Thai Definition: หัวหน้ากลุ่มนายทหารในกองบัญชาการของกองพลหรือหน่วยใหญ่กว่าที่คล้ายกัน ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไป ทั้งมีหน้าที่สั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายเสนาธิการด้วย
นายทหารคนสนิท(n) aide-de-camp, See also: aid-de-camp, Syn. ท.ส., นายทหารติดตาม, Example: นายทหารคนสนิทของแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้มาบรรยายกิจกรรมของกองทัพ, Count Unit: คน
นายทหารติดตาม(n) aide-de-camp, See also: aid-de-camp, Syn. นายทหารคนสนิท, ท.ส., Example: รัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันเคยเป็นอดีตนายทหารติดตามประธานาธิบดีคนก่อน, Count Unit: คน
นายธง(n) aide de camp, See also: aid-de-camp, Example: ถ้าให้นายธงรู้เรื่องนี้ รับรองว่าถึงหูของท่านแม่ทัพแน่, Count Unit: คน, Thai Definition: นายทหารเรือคนสนิทของผู้บัญชาการทหารเรือหรือแม่ทัพเรือเป็นต้น
องครักษ์(n) aide-de-camp, See also: protector, adjutant, Syn. ราชองครักษ์, Example: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน, Count Unit: คน, Thai Definition: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ช่วย[chūay] (v) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate  FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยชีวิต[chūay chīwit] (v, exp) EN: save one's life ; rescue ; succour = succor (Am.)  FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
ช่วยด้วย[chūay dūay] (n, exp) EN: help ! ; help me !  FR: au secours ! ; à l'aide ! ; aidez-moi !
ช่วยกัน[chūay kan] (v, exp) EN: help one another ; help each other ; help together  FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ช่วยเหลือ[chūayleūa] (v) EN: aid ; abet ; support ; assist  FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ช่วยงาน[chūay ngān] (v, exp) EN: help ; assist  FR: aider ; assister
ช่วยตนเอง[chūay ton-ēng] (v, exp) EN: help oneself  FR: s'aider soi-même

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AIDE EY1 D
AIDED EY1 D IH0 D
AIDEN EY2 D EH1 N
AIDES EY1 D Z
AIDE'S EY1 D Z
AIDENN EY2 D EH1 N
AIDES' EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aide (n) ˈɛɪd (ei1 d)
aides (n) ˈɛɪdz (ei1 d z)
aided (v) ˈɛɪdɪd (ei1 d i d)
aide-de-camp (n) ˌɛɪd-də-kˈɒm (ei2 d - d @ - k o1 m)
aide-m_emoire (n) ˌɛɪd-mˌɛmwˈaːr (ei2 d - m e2 m w aa1 r)
aides-de-camp (n) ˌɛɪd-də-kˈɒm (ei2 d - d @ - k o1 m)
aide-m_emoires (n) ˌɛɪd-mˌɛmwˈaːz (ei2 d - m e2 m w aa1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedächtnisstütze { f }; Notiz { f }aide memoire [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAD[キャド, kyado] (n) { comp } computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) { comp } computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) { comp } computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card [Add to Longdo]
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
ないで[naide] (conj, aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aide
   n 1: an officer who acts as military assistant to a more senior
      officer [syn: {adjutant}, {aide}, {aide-de-camp}]
   2: someone who acts as assistant [syn: {aide}, {auxiliary}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aide /ɛd/ 
  aid; help

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top