Search result for

aided

(44 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aided-, *aided*, aid, aide
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-aided translatioการแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAT (อ่านว่า ซีเอที) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอม พิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You aided and abeted terrorists, who then tried to kill the President of the United States.นายช่วยเหลือพวกก่อการร้าย พวกที่พยายามจะฆ่า ปธน. นายไม่มีสิทธิ์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
You aided and abetted an escape, Mr. Bagwell.ลักลอบช่วย นาย Bagool Prison Break: The Final Break (2009)
You aided and abetted an escape, Mr. Bagwell.แกช่วยแล้วยังสนับสนุนพวกมันด้วย Free (2009)
You were not aided or abetted by any citizen of Camelot?เจ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพลเมืองของคาเมลอตหรอกรึ? The Witch's Quickening (2009)
In a rented storefront in warren, Kevorkian aided the death of a kanuas city, missouri, womanภายในร้านเช่าริมถนนในเมืองวอร์เรน... You Don't Know Jack (2010)
His recovery may be aided by certain herbsสมุนไพรอาจช่วยให้เขาฟื้นตัว Mark of the Brotherhood (2010)
Many have aided in your cause, but few know the truth.คุณมันโกหก เราทั้งคู่รู้ว่าคุณไม่มีวันติดกับดัก Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Explain how it's possible that last night Chuck, aided by the world class spy that is Morgan Grimes, managed to elude you and cause an international incident that the president of the United States himself had to apologize for.อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ชัค ที่ถูกช่วยเหลือด้วยสายลับระดับโลกน่ะ นั่น มอร์แกน ไกรมส์ Chuck Versus the Tooth (2010)
And rose aided youและโรสก็ช่วยเหลือนาย Rose (2010)
Well, sort of. I aided.คือผมช่วยนิดหน่อย Something to Watch Over Me (2011)
- I don't know. Which of the villagers aided them?- ข้าไม่รู้ ชาวบ้านคนไหน ที่ช่วยเหลือพวกมัน Garden of Bones (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aidedMary aided her mother to cook.
aidedShe aided her daughter in dressing.
aidedWe aided him in his business.
aidedWe aided him with money.

CMU English Pronouncing Dictionary
AIDED    EY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aided    (v) (ei1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
ディバイデッドスカート[, deibaideddosuka-to] (n) divided skirt [Add to Longdo]
[つな, tsuna] (n) (1) rope; (2) sumo grand champion's braided belt; (P) [Add to Longdo]
純粋想起[じゅんすいそうき, junsuisouki] (n) unaided recall [Add to Longdo]
飾緒[しょくしょ;しょくちょ, shokusho ; shokucho] (n) aiguillette (ornamental braided cord) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aid \Aid\, v. t. [imp. & p. p. {Aided}; p. pr. & vb. n.
   {Aiding}.] [F. aider, OF. aidier, fr. L. adjutare to help,
   freq. of adjuvare to help; ad + juvare to help. Cf.
   {Adjutant}.]
   To support, either by furnishing strength or means in
   co["o]peration to effect a purpose, or to prevent or to
   remove evil; to help; to assist.
   [1913 Webster]
 
      You speedy helpers . . .
      Appear and aid me in this enterprise.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To help; assist; support; sustain; succor; relieve;
     befriend; co["o]perate; promote. See {Help}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aided
   adj 1: having help; often used as a combining form [syn:
       {assisted}, {aided}] [ant: {unassisted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top