ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restricted

R IY0 S T R IH1 K T AH0 D   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restricted-, *restricted*, restrict, restricte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restricted[ADJ] ซึ่งถูกยับยั้ง, See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต, Syn. limited, confined, restrained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Restricted Plant พืชต้องห้าม
พืชที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นพืชต้องห้าม [สิ่งแวดล้อม]
Restricted Zone เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah, they put me on a restricted diet.-ใช่, พวกเขาเข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร. Suspiria (1977)
And on a restricted diet, they give you wine?เข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร? แต่ให้ไวน์? Suspiria (1977)
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า Gandhi (1982)
Not in the restricted section. Happy Christmas.นอกจากในเขตหวงห้าม สุขสันต์วันคริสต์มาส Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I found this in the restricted section.ผมเจอไอ้นี่ในเขตหวงห้ามครับ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You're in a restricted area.นายเข้ามาในเขตหวงห้าม Cute Poison (2005)
The way it restricted her movements.วิธีที่มันจำกัดการเคลื่อนไหวของเธอ Cashback (2006)
Restricted Areaเขตหวงห้าม The Host (2006)
The police have virtually given up controlling the Han River restricted area, as demonstrators have broken past all barricades...ตำรวจได้ยกเลิกการควบคุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฮาน ในขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านยังคงฝ่าแนวกั้นต่างๆเข้าไป The Host (2006)
And that warden pope, how he was granting favors to scofield because scofield helped him with his personal projects, thereby exposing him to certain restricted areas where he may have been able to obtain a key to the infirmary.และเรื่องท่านพัสดีโป้บ ที่เค้าไว้ใจสกอฟิลด์ เพราะสกอฟิลด์ช่วยงานส่วนตัวของเค้า ซึ่งมันหักหลังโดยการขังเค้าไว้ Scan (2006)
Which have restricted water flowที่ซึ่งมีกระแสน้ำไหล The Dark Defender (2007)
What the hell are you doing? This floor is restricted access.นี่พวกคุณทำบ้าอะไรกัน / ชั้นนี้เป็นเขตหวงห้ามนะ Live Free or Die Hard (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrictedBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
restrictedEntrance is restricted to those above 18.
restrictedFreedom of speech is restricted in some countries.
restrictedFreedom of speech was restricted in this country.
restrictedFreedom of speech was tightly restricted.
restrictedHe restricted his drinking to one beer a day.
restrictedOff has restricted visibility to 100 meters.
restrictedSingle people enjoy more freedom to do what they want and enjoy living a less restricted social life.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
ของต้องกำกัด[n. exp.] (khøng tǿng kamkat) EN: restricted goods   
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: illimité ; indéfini
พื้นที่หวงห้าม[n. exp.] (pheūnthī hūanghām) EN: restricted area   
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[n. exp.] (phīseūa khamin kap pūn thaēp khaēp) EN: Restricted Purple Sapphire   
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว [n. exp.] (phīseūa nin wanna pīk thaēp yāo) EN: Restricted Demon   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRICTED R IY0 S T R IH1 K T AH0 D
RESTRICTED R IY0 S T R IH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restricted (v) rˈɪstrˈɪktɪd (r i1 s t r i1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region, #5,061 [Add to Longdo]
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restricted; constrained [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reduzierstück {n}restricted fitting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
警戒信号[けいかいしんごう, keikaishingou] (n) warning signal; restricted speed signal [Add to Longdo]
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations [Add to Longdo]
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control [Add to Longdo]
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいげんなしトークン, seigennashi to-kun] (n) {comp} nonrestricted token [Add to Longdo]
制限漢字[せいげんかんじ, seigenkanji] (n) restricted Chinese characters [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] (n) {comp} restricted delivery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restrict \Re*strict"\, v. t. [imp. & p. p. {Restricted}; p. pr.
   & vb. n. {Restricting}.]
   To restrain within bounds; to limit; to confine; as, to
   restrict worlds to a particular meaning; to restrict a
   patient to a certain diet.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To limit; bound; circumscribe; restrain; repress; curb;
     coerce.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classified \classified\ adj.
   1. arranged into classes or categories; as, {unclassified}.
 
   Syn: categorized.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. assigned to a class of documents withheld from general
    circulation; -- of information or documents. Opposite of
    {unclassified}.
 
   Note: [Narrower terms: {eyes-only}; {confidential};
      {restricted}; {secret}; {sensitive}; {top-secret}]
      [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restricted
   adj 1: subject to restriction or subjected to restriction; "of
       restricted importance" [ant: {unrestricted}]
   2: restricted in meaning; (as e.g. `man' in `a tall man') [syn:
     {restricted}, {qualified}]
   3: the lowest level of official classification for documents

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top