ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-restricted-

R IY0 S T R IH1 K T AH0 D   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: restricted, *restricted*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restricted[ADJ] ซึ่งถูกยับยั้ง, See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต, Syn. limited, confined, restrained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah, they put me on a restricted diet.-ใช่, พวกเขาเข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร. Suspiria (1977)
And on a restricted diet, they give you wine?เข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร? แต่ให้ไวน์? Suspiria (1977)
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า Gandhi (1982)
Not in the restricted section. Happy Christmas.นอกจากในเขตหวงห้าม สุขสันต์วันคริสต์มาส Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I found this in the restricted section.ผมเจอไอ้นี่ในเขตหวงห้ามครับ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You're in a restricted area.นายเข้ามาในเขตหวงห้าม Cute Poison (2005)
The way it restricted her movements.วิธีที่มันจำกัดการเคลื่อนไหวของเธอ Cashback (2006)
Restricted Areaเขตหวงห้าม The Host (2006)
The police have virtually given up controlling the Han River restricted area, as demonstrators have broken past all barricades...ตำรวจได้ยกเลิกการควบคุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฮาน ในขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านยังคงฝ่าแนวกั้นต่างๆเข้าไป The Host (2006)
And that warden pope, how he was granting favors to scofield because scofield helped him with his personal projects, thereby exposing him to certain restricted areas where he may have been able to obtain a key to the infirmary.และเรื่องท่านพัสดีโป้บ ที่เค้าไว้ใจสกอฟิลด์ เพราะสกอฟิลด์ช่วยงานส่วนตัวของเค้า ซึ่งมันหักหลังโดยการขังเค้าไว้ Scan (2006)
Which have restricted water flowที่ซึ่งมีกระแสน้ำไหล The Dark Defender (2007)
What the hell are you doing? This floor is restricted access.นี่พวกคุณทำบ้าอะไรกัน / ชั้นนี้เป็นเขตหวงห้ามนะ Live Free or Die Hard (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrictedBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
restrictedEntrance is restricted to those above 18.
restrictedFreedom of speech is restricted in some countries.
restrictedFreedom of speech was restricted in this country.
restrictedFreedom of speech was tightly restricted.
restrictedHe restricted his drinking to one beer a day.
restrictedOff has restricted visibility to 100 meters.
restrictedSingle people enjoy more freedom to do what they want and enjoy living a less restricted social life.

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRICTED R IY0 S T R IH1 K T AH0 D
RESTRICTED R IY0 S T R IH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restricted (v) rˈɪstrˈɪktɪd (r i1 s t r i1 k t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reduzierstück {n}restricted fitting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restrict \Re*strict"\, v. t. [imp. & p. p. {Restricted}; p. pr.
   & vb. n. {Restricting}.]
   To restrain within bounds; to limit; to confine; as, to
   restrict worlds to a particular meaning; to restrict a
   patient to a certain diet.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To limit; bound; circumscribe; restrain; repress; curb;
     coerce.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classified \classified\ adj.
   1. arranged into classes or categories; as, {unclassified}.
 
   Syn: categorized.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. assigned to a class of documents withheld from general
    circulation; -- of information or documents. Opposite of
    {unclassified}.
 
   Note: [Narrower terms: {eyes-only}; {confidential};
      {restricted}; {secret}; {sensitive}; {top-secret}]
      [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restricted
   adj 1: subject to restriction or subjected to restriction; "of
       restricted importance" [ant: {unrestricted}]
   2: restricted in meaning; (as e.g. `man' in `a tall man') [syn:
     {restricted}, {qualified}]
   3: the lowest level of official classification for documents

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top