ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*restricted*

R IY0 S T R IH1 K T AH0 D   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: restricted, -restricted-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restricted[ADJ] ซึ่งถูกยับยั้ง, See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต, Syn. limited, confined, restrained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Restricted Zone เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Restricted Plant พืชต้องห้าม
พืชที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นพืชต้องห้าม [สิ่งแวดล้อม]
Affectivity, Restrictedอารมณ์แคบ [การแพทย์]
Diet, Caloric-Restrictedอาหารจำกัดแคลอรี่ [การแพทย์]
Diet, Carbohydrate Restrictedอาหารจำกัดคาร์โบไฮเดรต [การแพทย์]
Diet, Potassium-Restrictedอาหารจำกัดโปตัสเซียม [การแพทย์]
Diet, Protein Restrictedอาหารจำกัดโปรตีน [การแพทย์]
Diet, Protein-Restrictedอาหารจำกัดโปรตีน [การแพทย์]
Diet, Sodium Restrictedอาหารจำกัดโซเดียม [การแพทย์]
Diet, Sodium-Restrictedอาหารจำกัดโซเดียม [การแพทย์]
Motion, Restrictedการเคลื่อนไหวที่จำกัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah, they put me on a restricted diet.-ใช่, พวกเขาเข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร. Suspiria (1977)
And on a restricted diet, they give you wine?เข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร? แต่ให้ไวน์? Suspiria (1977)
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า Gandhi (1982)
Not in the restricted section. Happy Christmas.นอกจากในเขตหวงห้าม สุขสันต์วันคริสต์มาส Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I found this in the restricted section.ผมเจอไอ้นี่ในเขตหวงห้ามครับ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด The Bourne Supremacy (2004)
You're in a restricted area.นายเข้ามาในเขตหวงห้าม Cute Poison (2005)
Curbside parking in front of the terminal is restricted....ห้ามจอดรถบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร... Casino Royale (2006)
The way it restricted her movements.วิธีที่มันจำกัดการเคลื่อนไหวของเธอ Cashback (2006)
Restricted Areaเขตหวงห้าม The Host (2006)
The police have virtually given up controlling the Han River restricted area, as demonstrators have broken past all barricades...ตำรวจได้ยกเลิกการควบคุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฮาน ในขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านยังคงฝ่าแนวกั้นต่างๆเข้าไป The Host (2006)
- Can you show me? - Access is restricted.ต้องได้รับอนุญาติก่อนครับ / ฉันเป็นภริยาท่านปธน.นะ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
And that warden pope, how he was granting favors to scofield because scofield helped him with his personal projects, thereby exposing him to certain restricted areas where he may have been able to obtain a key to the infirmary.และเรื่องท่านพัสดีโป้บ ที่เค้าไว้ใจสกอฟิลด์ เพราะสกอฟิลด์ช่วยงานส่วนตัวของเค้า ซึ่งมันหักหลังโดยการขังเค้าไว้ Scan (2006)
Which have restricted water flowที่ซึ่งมีกระแสน้ำไหล The Dark Defender (2007)
-Access restricted.- อย่ายิง ผมแพ้ลูกปืน Chuck Versus the Nemesis (2007)
What the hell are you doing? This floor is restricted access.นี่พวกคุณทำบ้าอะไรกัน / ชั้นนี้เป็นเขตหวงห้ามนะ Live Free or Die Hard (2007)
Unidentified aircraft, you are in restricted US military airspace.เรียกอากาศยานไม่ระบุสัญชาติ คุณกำลังเข้าสู่เขตหวงห้ามของกองทัพสหรัฐฯ Transformers (2007)
Are you aware that you are in a restricted area?คุณทราบหรือเปล่า ว่าคุณเข้ามาในเขตหวงห้าม ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
This is still a restricted crime scene.ซุกกี้ ที่นี่เป็นเขตสอบสวนนะ The First Taste (2008)
But that's a restricted ward.แต่มันเป็นเขตห่วงห้าม Let the Right One In (2008)
So he erased his past found employment at WilPharma and gained unrestricted access to their research facilities.ดังนั้นเขาจึงลบประวัติของตัวเองทิ้ง แล้วเข้าไปทำงานในวิลฟาร์ม่า และได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตหวงห้ามของสถานีวิจัย Resident Evil: Degeneration (2008)
This is a restricted area.นี่ห้องฉุกเฉินนะครับ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
This is a restricted area.ที่นี่เป็นเขตหวงห้าม Automatic for the People (2008)
You understand this is restricted land.คุณรู้ใช่มั๊ยว่านี่เขตหวงห้าม Raging Cannibal (2008)
Hey! The area's restricted.ฮอตช์ Mayhem (2008)
My access is unrestricted.ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ Odyssey (2008)
I don't need to remind you that this is a restricted system, and we're not supposed to be here.ระบบดาวแห่งนี้เป็นที่หวงห้าม เราไม่ควรจะอยู่ที่นี่ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
This is a restricted frequency. Who is this?นี่เป็นคลื่นความถี่จำกัด นั่นใคร? Bombad Jedi (2008)
Restricted.คุมเข้ม The Dark Knight (2008)
If it's high and tight like that, the whole body gets restricted, and the plexus gets closed off, you know, and the vagina gets locked.ร่างกายของคุณจะถูกจำกัด และระบบประสาทจะปิด รู้ไหม แล้วมดลูกของคุณก็จะถูกปิดขัง New York, I Love You (2008)
I think you have accessed material restricted, you will seeผมรู้ว่าคุณมีข้อมูลสำคัญ ที่จะบอกออกมาเพื่อปกป้องชีวิตเค้า Quantum of Solace (2008)
This is a restricted area, sir.ที่นี่เป็นเขตหวงห้าม Blow Out (2008)
It's restricted area. It's beyond the border of the gameโซนนั้นห้ามเข้านะ มันสุดเขตเกมแล้วด้วย Gamer (2009)
This is a restricted area. Return to the battle zone.ที่นี่เป็นเขตต้องห้าม Nกรุณากลับไปยังพื้นที่เกม Gamer (2009)
RESTRICTEDเขตต้องห้าม Gamer (2009)
These powers uncontrolled, unrestricted,พลังนี้ มันควบคุมไม่ได้ จำกัดขอบเขตไม่ได้ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I'll take you to a restricted area.ผมจะพาคุณไปเขตหวงห้าม Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We just found Mr. Knowles alone just outside the restricted zone.เราเจอคุณโนวเลสอยู่คนเดียว กำลังออกจากเขตหวงห้าม Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
You're in a restricted area, sir.คุณอยู่ในเขตหวงห้ามครับ 2012 (2009)
Starting now noone moves in this city unrestricted.เริ่มต้นตอนนี้ ห้ามให้ใครเข้ามาในเมือง Law Abiding Citizen (2009)
This is a restricted area. How did you get in here?ที่นี่เป็นเขตหวงห้าม คุณเข้ามาได้ไง Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
I don't think it's been long since you've been here, but American style is restricted here.ฉันไม่เคยคิดถึงมันมานานแล้วตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ แต่สไตล์คนอเมริกันถูกกำหนดไว้ที่นี่ Episode #1.1 (2009)
Attention, attention This is a restricted areaโปรดทราบ, โปรดทราบ ที่นี่เป็นพื้นที่ควบคุม Hostage Crisis (2009)
Now, all we'll need is some idiot doctor with a key card to get us into the restricted area.ตอนนี้. พวกเราต้องการหมอโง่ๆ กับคีย์การ์ดเพื่อให้เรา เข้าเขตหวงห้ามได้ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Now I can access the restricted area and plant the bug before Ahmad's surgery.ตอนนี้ผมสามารถเข้าไป เขตหวงห้ามและ ติดเครื่องดักฟัง ก่อนที่จะผ่าตัดอัลมาดได้แล้ว Chuck Versus the Broken Heart (2009)
With the use of Dr. Woodcomb's card key, Major Casey entered the hospital's restricted area and planted the GLG-4000 on Ahmad's pacemaker.จากการใช้คีย์การ์ดของดร.วู๊ดคอมป์ พลตรีเคสซี่ได้เข้าไปยังเขตหวงห้าม ของโรงพยาบาล และติดตั้ง GLG-4000 ที่เครื่องกระตุ้นหัวใจของอัลมาด Chuck Versus the Broken Heart (2009)
It's restricted to that corridor.มันจำกัดอยู่ที่ทางเดินยาวนั่น Earth (2009)
Enjoy your restricted diet.ขอให้ทานอาหารอร่อยนะ Frenzy (2009)
We have secured a suspicious person in the restricted area.เราจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ในพื้นที่ควบคุมครับ Episode #1.3 (2009)
Then I realized I was in a restricted area.แล้วผมก็เลยรู้ตัวว่า.. ผมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ควบคุม Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrictedBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
restrictedEntrance is restricted to those above 18.
restrictedFreedom of speech is restricted in some countries.
restrictedFreedom of speech was restricted in this country.
restrictedFreedom of speech was tightly restricted.
restrictedHe restricted his drinking to one beer a day.
restrictedOff has restricted visibility to 100 meters.
restrictedSingle people enjoy more freedom to do what they want and enjoy living a less restricted social life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวงห้าม[ADJ] forbidden, See also: prohibited, restricted, Ant. อนุญาต, Example: กฎหมายห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อสงวนไว้เป็นที่วางไข่และหลบซ่อนของลูกปลาวัยอ่อน, Thai definition: เกี่ยวกับการห้ามกันไว้
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
ของต้องกำกัด[n. exp.] (khøng tǿng kamkat) EN: restricted goods   
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: illimité ; indéfini
พื้นที่หวงห้าม[n. exp.] (pheūnthī hūanghām) EN: restricted area   
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[n. exp.] (phīseūa khamin kap pūn thaēp khaēp) EN: Restricted Purple Sapphire   
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว [n. exp.] (phīseūa nin wanna pīk thaēp yāo) EN: Restricted Demon   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRICTED R IY0 S T R IH1 K T AH0 D
RESTRICTED R IY0 S T R IH1 K T IH0 D
UNRESTRICTED AH2 N R IY0 S T R IH1 K T IH0 D
NONRESTRICTED N AA0 N R IH0 S T R IH1 K T IH0 D
NONRESTRICTED N AA0 N R IY0 S T R IH1 K T IH0 D
NON-RESTRICTED N AA0 N R IH2 S T R IH1 K T IH0 D
NON-RESTRICTED N AA0 N R IY2 S T R IH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restricted (v) rˈɪstrˈɪktɪd (r i1 s t r i1 k t i d)
derestricted (v) dˌiːrɪstrˈɪktɪd (d ii2 r i s t r i1 k t i d)
unrestricted (j) ˌʌnrɪstrˈɪktɪd (uh2 n r i s t r i1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region, #5,061 [Add to Longdo]
无限制[wú xiàn zhì, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] limitless; unrestricted, #30,855 [Add to Longdo]
管仲[guǎn zhòng, ㄍㄨㄢˇ ㄓㄨㄥˋ, ] a restricted view through a bamboo tube, #45,940 [Add to Longdo]
故步自封[gù bù zì fēng, ㄍㄨˋ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄈㄥ, ] lit. restricted to the old track; content with old ways and refuse to acknowledge progress; conservative; stagnating, #87,032 [Add to Longdo]
窥豹一斑[kuī bào yī bān, ㄎㄨㄟ ㄅㄠˋ ㄧ ㄅㄢ, / ] lit. see one spot on a leopard (成语 saw); fig. a restricted view, #239,110 [Add to Longdo]
不受约束[bù shòu yuē shù, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] unrestricted [Add to Longdo]
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restricted; constrained [Add to Longdo]
窥豹[kuī bào, ㄎㄨㄟ ㄅㄠˋ, / ] lit. see one spot on a leopard; fig. a restricted view [Add to Longdo]
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, / ] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reduzierstück {n}restricted fitting [Add to Longdo]
nicht begrenztnonrestricted [Add to Longdo]
einschränken; beschränken | einschränkend | eingeschränkt | schränkt ein | schränkte einto restrict | restricting | restricted | restricts | restricted [Add to Longdo]
freiunrestricted [Add to Longdo]
uneingeschränkt; unbeschränkt {adj}unrestricted [Add to Longdo]
uneingeschränkt {adv}unrestrictedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
警戒信号[けいかいしんごう, keikaishingou] (n) warning signal; restricted speed signal [Add to Longdo]
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations [Add to Longdo]
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control [Add to Longdo]
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいげんなしトークン, seigennashi to-kun] (n) {comp} nonrestricted token [Add to Longdo]
制限漢字[せいげんかんじ, seigenkanji] (n) restricted Chinese characters [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] (n) {comp} restricted delivery [Add to Longdo]
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] (n) {comp} restricted token [Add to Longdo]
入漁[にゅうぎょ, nyuugyo] (n) fishing in restricted waters [Add to Longdo]
入場制限[にゅうじょうせいげん, nyuujouseigen] (n) admission limit; restricted admission [Add to Longdo]
部外秘[ぶがいひ, bugaihi] (n) restricted to the department [Add to Longdo]
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade [Add to Longdo]
籠の鳥;篭の鳥;かごの鳥[かごのとり, kagonotori] (exp) (1) caged bird; (2) person whose freedom has been restricted (esp. a prostitute, mistress, concubine, etc.) [Add to Longdo]
迹門[しゃくもん, shakumon] (n) (See 本門・2) first half of the Lotus Sutra, in which the Buddha appears as a spatiotemporally restricted being [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restrict \Re*strict"\, v. t. [imp. & p. p. {Restricted}; p. pr.
   & vb. n. {Restricting}.]
   To restrain within bounds; to limit; to confine; as, to
   restrict worlds to a particular meaning; to restrict a
   patient to a certain diet.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To limit; bound; circumscribe; restrain; repress; curb;
     coerce.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classified \classified\ adj.
   1. arranged into classes or categories; as, {unclassified}.
 
   Syn: categorized.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. assigned to a class of documents withheld from general
    circulation; -- of information or documents. Opposite of
    {unclassified}.
 
   Note: [Narrower terms: {eyes-only}; {confidential};
      {restricted}; {secret}; {sensitive}; {top-secret}]
      [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top