Search result for

penis

(62 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penis-, *penis*, peni
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penis[N] อวัยวะเพศชาย, See also: องคชาติ, ลึงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penis(พี'นิส) n.องคชาต,ลึงค์,ควย, See also: penile,penial adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penis; priapus; tentum; thyrsusองคชาต, ลึงค์ [มีความหมายเหมือนกับ phallus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Penisองคชาต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}metaphorically raped her by having a penis.อุปมาว่าข่มขืนเธอโดยเจ้าโลก Dying Changes Everything (2008)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด? Gas Pills (2008)
- why don't we get the penis spay?- ทำไมเราไม่ได้รับกระเจี๊ยวตัดรังไข่สัตว์ออก? Gas Pills (2008)
Ronnie, I can't have a baby through my penis,Ronnie ฉันไม่สามารถมีทารกผ่านของฉันกระเจี๊ยว, Gas Pills (2008)
It's not coming out at your penis, it's coming out at your assมันอยู่ไม่มาออกที่กระเจี๊ยว \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของคุณมาจากที่ตะโพก Gas Pills (2008)
I thought my penis would get smaller and disappear.ผมก็คิดว่าไอ้หนูผม มันน่าจะเล็กลงแล้วก็หายไปซะ My Sassy Girl (2008)
And you've always had a tiny penis.น้องชายในกางเกงของคุณ ก็ยังเล็กจิ๊ดริดเหมือนเดิม Superhero Movie (2008)
- Yes, sir, we confused you with one of our sex-change patients, but don't worry, we didn't remove your penis.นึกว่า คุณเป็นคนใข้แปลงเพศ แต่ไม่ต้องห่วงหรอก เรายังไม่ทันตัด องคชาติคุณ Superhero Movie (2008)
But it was agony pretending his puny, little penis satisfied me. I bet.แต่มันก็ทรมานที่ต้องทำเป็นว่า จ้อนเล็กสั้นของเขาหนำใจฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"That looks like a penis, only smaller".แล้วมีคนพูดว่า"ดูเหมือนไอ้จ้อนนะ แค่เล็กกว่า" The Love Guru (2008)
Post-ejaculation, the barbs at the tip of the penis retract.หลังจากเสร็จกิจ จ.เจี๊ยว ก็หดกลับครับ The Love Guru (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเจี๊ยว[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. จู๋, Count unit: อัน, Thai definition: อวัยวะสืบพันธุ์เด็กชายเล็กๆ, Notes: (ปาก)
กระดอ[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. กระจู๋, จู๋, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกอวัยวะเพศชาย
องคชาต[N] penis, See also: genitals, Thai definition: อวัยวะสืบพันธุ์ของชาย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis   
ควย[n.] (khūay) EN: prick ; cock   FR: pénis [m] ; verge [f]
ก๊อก[n.] (kǿk) EN: penis   
กระดอ[n.] (kradø) EN: penis ; prick   FR: verge [f] ; pénis [m]
กระเจี๊ยว[n.] (krajīo) EN: penis ; prick ; cock ; peter   
กระจู๋[n.] (krajū) EN: penis   
ลึงค์[n.] (leung) EN: penis ; lingam   FR: pénis [m] ; phallus [m] ; linga = lingam [m]
นกเขา[n. exp.] (nok khao) EN: penis   FR: pénis [m]
องคชาต[n.] (ongkhachāt) EN: penis ; genitals   FR: pénis [m] ; verge [m]
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam   FR: petite sculpture phallique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENIS    P IY1 N AH0 S
PENISES    P IY1 N AH0 S AH0 Z
PENISTON    P EH1 N AH0 S T AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penis    (n) (p ii1 n i s)
penises    (n) (p ii1 n i s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Penis(n) |der, pl. Penes/Penisse| อวัยวะเพศชาย, ลึงค์

Japanese-English: EDICT Dictionary
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac [Add to Longdo]
ちんこ[, chinko] (n) (col) (vulg) penis [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんぽ[, chinpo] (n) (col) penis [Add to Longdo]
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair [Add to Longdo]
ぽこちん[, pokochin] (n) (col) penis [Add to Longdo]
チパタマ[, chipatama] (n) head of the penis [Add to Longdo]
デカチン;でかちん[, dekachin ; dekachin] (n,adj-no) (sl) (vulg) large penis; huge dick [Add to Longdo]
ビンビン;びんびん[, binbin ; binbin] (adj-no) hard (e.g. penis); strong (e.g. beat of music) [Add to Longdo]
フリチン[, furichin] (n) (sl) (vulg) having the penis hang out (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小鸡鸡[xiǎo jī jī, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ ㄐㄧ, / ] penis (child's word) [Add to Longdo]
[diǎo, ㄉㄧㄠˇ, ] penis; (Cantonese taboo word) to fuck [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] penis [Add to Longdo]
腽肭脐[wà nà qí, ㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄑㄧˊ, / ] penis and testes of fur seal used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
阳道[yáng dào, ㄧㄤˊ ㄉㄠˋ, ] penis [Add to Longdo]
阴径[yīn jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] penis; variant of 陰莖|阴茎 [Add to Longdo]
阴茎[yīn jīng, ㄐㄧㄥ, / ] penis [Add to Longdo]
阳具[yáng jù, ㄧㄤˊ ㄐㄩˋ, / ] penis [Add to Longdo]
鸡巴[jī bā, ㄐㄧ ㄅㄚ, / ] penis (slang) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陰茎[いんけい, inkei] Penis, Phallus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penis \Pe"nis\ (p[=e]"n[i^]s), n. [L.] (Anat.)
   The erectile external sexual organ of males, used in
   copulation, and in mammals, also for urination.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penis
   n 1: the male organ of copulation (`member' is a euphemism)
      [syn: {penis}, {phallus}, {member}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 penis [penəs]
   penis
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 penis
   penis
   tail
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 penis
 
 1. (çoğ.) -nises, -nes) erkeklik uzvu, tenasül aleti, kamış, penis, (slang) yarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 phallus
 
 1. bazı dinlerde erkek tenasül uzvunun timsali
 2. (biyol.) erkeklik uzvu, kamış, penis
 3. bızır
 4. embriyonda cinsiyet yapısı.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Penis [peːnis] (n) , s.(m )
   (male) member; penis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top