ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阴茎

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阴茎-, *阴茎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴茎[yīn jīng, ㄧㄣ ㄐㄧㄥ, / ] penis, #16,779 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And just imagine, that she sprinkled grain on those penises in the nest.[CN] 只是想象, 她在巢里的阴茎上撒上粮食. Witchhammer (1970)
To think... you actually dip your cocks in that![CN] 想想 你居然把自己的阴茎插进那里面! 我们的阴茎,我们的舌头... The Decline of the American Empire (1986)
Two Dominicans recorded the story of one witch, who removed the penises, of the men she lay with.[CN] 两个多米尼加记录 一个女巫的故事, 她和一个男人被切除的阴茎躺在一起 Witchhammer (1970)
You one of them liberals thinks we shoot our guns because it's an extension of our penises.[CN] 您其中一个自由主义者... 以为我们拍我们的枪,因为,这是一个我们的阴茎延长。 Death Wish (1974)
She was wearing a big wooden penis under her skirt and sat on his lap.[CN] 她裙底戴着木制大阴茎 坐在他腿上 Voodoo Passion (1977)
One unfortunate man who had lost his member, was told by a witch that he could choose another.[CN] 一个不幸失去器官(阴茎)的人, 被女巫告知 他可以有另一种选择. Witchhammer (1970)
- It's got to be a dildo.[CN] 一定是个假阴茎 Amuck (1972)
Schlong.[CN] 阴茎 Last Tango in Paris (1972)
She wants to see your prick.[CN] 她想看你的阴茎 The Ages of Lulu (1990)
At the inquisition court many witnesses claimed that the penises moved as if alive.[CN] 在检察院 许多目击者声称 阴茎还动着,像活着一样. Witchhammer (1970)
Penis size is very important to Asian people.[CN] 亚洲人对阴茎大小异常看重 Air America (1990)
I bet you even dip a cock in your morning coffee![CN] 我敢打赌你连早点 都会用阴茎蘸着咖啡吃! Amarcord (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top