ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phallus

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phallus-, *phallus*, phallu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phallus[N] อวัยวะเพศชาย, See also: องคชาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phallus(แฟล'ลัส) n. องคชาต,รูปองคชาต,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง pl. phalli,phalluses, Syn. penis,clitoris

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phallus๑. องคชาต, ลึงค์ [มีความหมายเหมือนกับ penis; priapus; tentum; thyrsus]๒. หน่อองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the original icon for male. It's a rudimentary phallus.นี่คือรูปลักษณ์ดั้งเดิมแทนเพศชาย มันบ่งบอกลักษณะของรูปลึงค์ The Da Vinci Code (2006)
Everyone, take positions around this fat phallus and wait for my command to open fire.ทุกคน เข้าประจำที่ -รอคำสั่งยิงจากผม Iron Sky (2012)
You probably just have Defeated Phallus Syndrome.คุณมีแนวโน้ม ที่จะเป็นโรคนกเขาไม่หัน Pain & Gain (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีรอก [n.] (īrøk) EN: Amorphophallus brevispathus   
ลึงค์[n.] (leung) EN: penis ; lingam   FR: pénis [m] ; phallus [m] ; linga = lingam [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phallus    (n) fˈæləs (f a1 l @ s)
phalluses    (n) fˈæləsɪz (f a1 l @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phallus {m}; männliches Gliedphallus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンガ[, ringa] (n) linga (phallus or phallic object) (san [Add to Longdo]
男根[だんこん, dankon] (n,adj-no) penis; phallus [Add to Longdo]
陽物[ようぶつ, youbutsu] (n) phallus; penis [Add to Longdo]
鼈茸[すっぽんたけ;スッポンタケ, suppontake ; suppontake] (n) (uk) common stinkhorn (Phallus impudicus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phallus \Phal"lus\ (f[a^]l"l[u^]s), n.; pl. {Phalli}. [L., a
   phallus (in sense 1), Gr. fallo`s.]
   1. The emblem of the generative power in nature, carried in
    procession in the Bacchic orgies, or worshiped in various
    ways.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) The penis or clitoris, or the embryonic or
    primitive organ from which either may be derived.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A genus of fungi which have a fetid and disgusting
    odor; the stinkhorn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Phallus
   n 1: genus of fungi having the cap or pileus hanging free around
      the stem [syn: {Phallus}, {genus Phallus}]
   2: the male organ of copulation (`member' is a euphemism) [syn:
     {penis}, {phallus}, {member}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 phallus
  phallus

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Phallus /falus/ 
  phallus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top