ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hiv

   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hiv-, *hiv*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hive[N] รังผึ้ง, See also: รวงผึ้ง
hives[N] อาการโรคลมพิษ, Syn. nettle rash, uredo, urticaria
hive off[PHRV] หายไป, See also: ไม่ปรากฏตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hivคำย่อ Human Immunovirus เป็นไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของคนบกพร่อง
hive(ไฮฟว) n. รังผึ้ง,กลุ่มผึ้งที่ทำรังอยู่ vt. เก็บสะสม. vi. อยู่กันเป็นกลุ่ม, Syn. beehive
hives(ไฮฟซ) n. อาการโรคลมพิษ
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
archives(อาร์'ไคว'ซ) n.,pl. เอกสารหรือบันทึกสำคัญห้องเก็บเอกสารหรือบันทึกสำคัญ. -archival adj., Syn. annal, record,chronicle)
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry

English-Thai: Nontri Dictionary
hive(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
hive(vi) อยู่รวมกันเหมือนผึ้ง,สะสม
hives(n) โรคลมพิษ
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
beehive(n) รังผึ้ง,รวงผึ้ง
chivalric(adj) อย่างขุนนาง,อย่างอัศวิน,กล้าหาญ
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ
shiver(n) การสั่นเทา,การสั่น,ตัวสั่น
shiver(vi) สั่นเทา,สั่น,ปลิวสะบัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
HIV (human immunodeficiency virus)เอชไอวี (ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hive; welt; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hives; urticariaลมพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
HIVเอชไอวี [TU Subject Heading]
HIV antibodiesเอชไอวี แอนติบอดีย์ [TU Subject Heading]
HIV infectionsการติดเชื้อเอชไอวี [TU Subject Heading]
HIV-1เอชไอวี-1 [TU Subject Heading]
HIV-positive personsผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี [TU Subject Heading]
HIV-positive womenสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prep for entry to the Hive.เตรียมพร้อมที่จะลงสู่ฐานใต้ดิน Resident Evil (2002)
The mansion above us is an emergency entrance to the Hive.บ้านข้างบนเป็นทางเข้าฉุกเฉินไปยังรังผึ้ง Resident Evil (2002)
Just part of your cover to protect the secrecy of the Hive.มันเป็นสิ่งที่ปกปิดเธอเพื่อความลับของรวงผึ้ง Resident Evil (2002)
And what is the Hive?แล้วรวงผึ้งมันคืออะไรละ Resident Evil (2002)
Accessing schematic of the Hive.กำลังเข้าถึงแผนผังของรังผึ้ง กำลังเข้าถึงแผนผังของรังผึ้ง Resident Evil (2002)
The mansion where we found you... and through which we gained access to the train... which, in turn, brought us to the Hive.เป็นตึกที่พวกเราพบคุณ จากนี้เราต้องเข้าไปทางรถไฟ ซึ้งจะนำเราเข้าไปยังรังผึ้ง Resident Evil (2002)
The Hive itself is located underground... deep beneath the streets of Raccoon City.ตัวรังผึ้งเองอยู่ใต้ดิน ลึกลงไปข้างล่างของถนนของเมืองแรคคูณซิตี้ Resident Evil (2002)
A top-secret research facility... owned and operated by the Umbrella Corporation... the Hive houses over 500 technicians, scientists and support staff.เป็นที่สำหรับการทำโครงการวิจัยลับสุดยอด ที่สร้างขึ้นโดย องค์กรของแอมเบลล่า ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่โดยรวมของพนักงานเทคนิค นักวิจัย และทีมสนับสนุน Resident Evil (2002)
The Hive has its own defense mechanisms... all computer-controlled.เป็นกลไกป้องกันตัวของรังผึ้งเอง ทั้งหมดถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ Resident Evil (2002)
We've breached the Hive.เราเข้าสู่รังผึ้งได้แล้ว Resident Evil (2002)
She is the computer that controls the Hive.เธอคือ คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมรังผึ้ง Resident Evil (2002)
Sealed the Hive and killed everyone down here.ขังทุกคนไว้ในรังผึ้ง แล้วฆ่าทั้งหมด Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hivHe get hives when he eats eggs.
hivBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
hivI have hives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอชไอวี[N] Human Immune-deficiency Virus, See also: HIV, Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
รัง[CLAS] hive, See also: nest, beehive, Example: ต้นไม้ต้นนี้มีรังผึ้งอยู่หลายรัง, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งซึ่งสัตว์พวกนกและแมลงเป็นต้นทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูก
รวง[N] hive, See also: honeycomb, beehive, Syn. รวงผึ้ง, Example: ผึ้งมาทำรวงอยู่ที่ใต้บันได, Count unit: รวง, Thai definition: รังที่ห้อย (ใช้แก่ผึ้ง)
ลมพิษ[N] urticaria, See also: hives, nettle rash, rash caused by allergy, Syn. ผื่นคัน, Example: ถ้าระบบผิวหนังมีความผิดปกติ ผิวหนังจะเกิดผื่น หรือมีลมพิษขึ้น, Thai definition: ผื่นคันตามผิวหนังเป็นพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
ไชฟ์ [n.] (chai) EN: Chive   
เดือนเย็น[n. prop.] (deūoen yen) EN: winter   FR: mois d'hiver [m]
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly   
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock   FR: secouer ; affecter ; ébranler
กุยช่าย[n.] (kuichāi) EN: Chinese leek ; Chinese Chive ; garlic chive   
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy   FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ลมว่าว[n.] (lomwao) EN: wind that blows from north to south in winter   FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
ในช่วงหน้าหนาว[n. exp.] (nai chūang nānāo) EN: in the winter   FR: en hiver ; durant l'hiver

CMU English Pronouncing Dictionary
HIVE    HH AY1 V
HIVES    HH AY1 V Z
HIVELY    HH AY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HIV    (n) ˈɛɪtʃˈaɪvˈiː (ei1 ch ai1 v ii1)
hive    (v) hˈaɪv (h ai1 v)
hived    (v) hˈaɪvd (h ai1 v d)
hives    (v) hˈaɪvz (h ai1 v z)
hiving    (v) hˈaɪvɪŋ (h ai1 v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂房[fēng fáng, ㄈㄥ ㄈㄤˊ, ] hive; honeycomb, #81,417 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HIV-negativ {adj}HIV-negative [Add to Longdo]
HIV : Virus der ImmunschwächekrankheitHIV : Human Immuno-deficiency Virus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ぞっと;ゾッと[, zotto ; zotsu to] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; shudder [Add to Longdo]
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P) [Add to Longdo]
アーカイバ;アーカイバー[, a-kaiba ; a-kaiba-] (n) {comp} archiver [Add to Longdo]
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file [Add to Longdo]
アーカイバルメモリ[, a-kaibarumemori] (n) {comp} archival memory [Add to Longdo]
アーカイビング[, a-kaibingu] (n) {comp} archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[, a-kaibu] (n) archive [Add to Longdo]
アーカイブサーバ;アーカイブサーバー[, a-kaibusa-ba ; a-kaibusa-ba-] (n) {comp} archive server [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
公開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
構造体保管[こうぞうたいほかん, kouzoutaihokan] structure archiving [Add to Longdo]
史料[しりょう, shiryou] archives [Add to Longdo]
史料館[しりょうかん, shiryoukan] archives [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HIV
   n 1: infection by the human immunodeficiency virus
   2: the virus that causes acquired immune deficiency syndrome
     (AIDS); it replicates in and kills the helper T cells [syn:
     {human immunodeficiency virus}, {HIV}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top