ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chivalry

SH IH1 V AH0 L R IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chivalry-, *chivalry*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry

English-Thai: Nontri Dictionary
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His is also called Tornado and his chivalry is..อะไรครับเนี่ย? My Boss, My Hero (2006)
-And I thought chivalry was dead.-นึกว่าสุภาพบุรุษตายหมดแล้ว The Final Destination (2009)
- Where? - And they say chivalry is dead.ที่ไหนแผ่นดินยังไม่สิ้นคนกล้าจริงด้วย Hotel for Dogs (2009)
It seems chivalry isn't dead after all.ดูเหมือนอัศวิน จะยังไม่ได้ตายไปหมดเสียทีเดียว The Empire Strikes Jack (2010)
Well, it's nice to know that chivalry isn't dead.ดีจังที่ได้รู้ว่าอัศวินขี่ม้าขาวยังไม่หมดไปซะทีเดียว Excited and Scared (2010)
Nice to know the age of chivalry isn't dead.Αnd thе tіmе ѕіgnаturе? Cloud Atlas (2012)
Still glad the age of chivalry isn't dead?Νоw раy аttеntіоn. Cloud Atlas (2012)
Chivalry isn't dead.อัศวินไม่มีวันตาย Mai Ka Wa Kahiko (2012)
I guess a thousand years of chivalry is hard to shake.ทำตัวสุภาพบุรุษมาพันปีแล้ว The Ceremony (2013)
And they say chivalry is dead.นี่ไงเขาถึงพูดว่า สุภาพบุรุษไม่มีเหลือแล้ว Fallout (2013)
Well, chivalry isn't dead.อัศวินยังไม่ตาย Collusion (2013)
Did chivalry die in the Volge attack?นี่่คนกล้าหาญ ทั้งหลายตายกันไปหมดแล้วหรือไง Pilot, Part 2 (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIVALRY SH IH1 V AH0 L R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chivalry (n) ʃˈɪvəlriː (sh i1 v @ l r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侠气[xiá qì, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄧˋ, / ] chivalry, #76,144 [Add to Longdo]
骑士气概[qí shì qì gài, ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] chivalry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎士団[きしだん, kishidan] (n) order of chivalry; chivalric order [Add to Longdo]
騎士道[きしどう, kishidou] (n) chivalry [Add to Longdo]
義気[ぎき, giki] (n) chivalry; heroism [Add to Longdo]
義侠[ぎきょう, gikyou] (n) chivalry; generosity [Add to Longdo]
侠気;男気;俠気[きょうき(侠気;俠気);おとこぎ, kyouki ( kyou ki ; esa ki ); otokogi] (n) chivalrous spirit; chivalry [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
侠勇[きょうゆう, kyouyuu] (n) gallantry; chivalry [Add to Longdo]
士道[しどう, shidou] (n) chivalry; samurai code [Add to Longdo]
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong [Add to Longdo]
武侠[ぶきょう, bukyou] (n) chivalry; gallantry; heroism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chivalry \Chiv"al*ry\, n. [F. chevalerie, fr. chevalier knight,
   OF., horseman. See {Chevalier}, and cf. {Cavalry}.]
   1. A body or order of cavaliers or knights serving on
    horseback; illustrious warriors, collectively; cavalry.
    "His Memphian chivalry." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       By his light
       Did all the chivalry of England move,
       To do brave acts.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The dignity or system of knighthood; the spirit, usages,
    or manners of knighthood; the practice of knight-errantry.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The qualifications or character of knights, as valor,
    dexterity in arms, courtesy, etc.
    [1913 Webster]
 
       The glory of our Troy this day doth lie
       On his fair worth and single chivalry. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Law) A tenure of lands by knight's service; that is,
    by the condition of a knight's performing service on
    horseback, or of performing some noble or military service
    to his lord.
    [1913 Webster]
 
   5. Exploit. [Obs.] --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   {Court of chivalry}, a court formerly held before the lord
    high constable and earl marshal of England as judges,
    having cognizance of contracts and other matters relating
    to deeds of arms and war. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chivalry
   n 1: courtesy towards women [syn: {chivalry}, {gallantry},
      {politesse}]
   2: the medieval principles governing knighthood and knightly
     conduct [syn: {chivalry}, {knightliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top