Search result for

รัง

(115 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัง-, *รัง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ฟะรังคี (n ) ฝรั่ง ชาวต่างชาติ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นักรังสีเทคนิค (n uniq ) Radiological technologist, Radiographer, Medical radiation technologist

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เกาหลี (KO) (UNAPPROVED version -- use with care )
사랑[ซา-รัง] (n ) รัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัง[CLAS] hive, See also: nest, beehive, Example: ต้นไม้ต้นนี้มีรังผึ้งอยู่หลายรัง, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งซึ่งสัตว์พวกนกและแมลงเป็นต้นทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูก
รัง[N] ingrin, See also: Pentacme suavis, Syn. ต้นรัง, Example: เรานิยมนำไม้รังมาทำหลังคา, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea siamensis Miq. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง
รัง[N] nest, Example: ลักษณะรังของนกต่างก็มีลักษณะแตกต่างกันไป, Count unit: รัง, Thai definition: สิ่งซึ่งสัตว์พวกนกและแมลงเป็นต้นทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูก
รังมด[N] ant's nest, Count unit: รัง
รังสี[N] radioactivity, See also: radiation, ray, light, Example: จากการตรวจวัดรังสีพบว่า จำนวนปริมาณรังสีแพร่กระจายออกมามีขนาดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นอันตราย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รังแค[N] dandruff, See also: scurf, Syn. ขี้รังแค, ขี้ลม, Thai definition: ขุยหนังศีรษะ
รังนก[N] swallow's nest, Syn. รังนกนางแอ่น, Example: ในปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทช่วยบำรุงกำลัง เช่น รังนก เป็นที่นิยมกันมากขึ้น, Count unit: รัง, Thai definition: รังนกอีแอ่นชนิดหนึ่ง เมื่อแช่น้ำมีลักษณะคล้ายวุ้น กินได้
รังนก[N] nest, See also: bird 's nest, Count unit: รัง, Thai definition: รังที่นกสร้างขึ้นสำหรับวางไข่
รังนก[N] sweetmeat made of taro or sweet potato sliced in pieces and arranged in nest shaped, Syn. ขนมรังนก, Example: ขนมรังนกทำจากมันเทศหรือเผือก, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ใช้มันเทศหรือเผือกหั่นเป็นเส้นฝอยๆ ทอดสุกแล้วคลุกน้ำตาลเคี่ยว จัดเป็นกองๆ ให้คล้ายรังนก
รังดุม[N] buttonhole, Count unit: รัง, Thai definition: ช่องสำหรับขัดลูกดุม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รังน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea siamensis Miq. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง.
รังน. สิ่งซึ่งสัตว์พวกนก หนู และแมลงเป็นต้นทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูก, โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น รังโจร รังรัก.
รังก. แต่ง, สร้าง, ตั้ง.
รังกล้วยไม้น. ที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้จำนวนมาก.
รังกับดู ฉก ๒.
รังกาน. ที่สำหรับคนขึ้นไปยืนสังเกตการณ์บนยอดเสากระโดงเรือ มักทำเป็นแป้นกลมมีรั้วล้อมรอบ.
รังควานก. รบกวนทำให้รำคาญหรือเดือดร้อน เช่น คนพาลชอบรังควานคนอื่น.
รังควานน. ผีที่ประจำช้างป่า, ผีตายร้ายที่สิงอยู่ในกายคนได้.
รังคัดรังแค, รังแครังคัดก. ตั้งข้อรังเกียจ เช่น ต่างฝ่ายต่างก็คอยแต่จะรังคัดรังแคกัน ลูกคนละแม่มักจะรังแครังคัดกัน.
รังค์น. รงค์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rayรังสี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radiobiologyรังสีชีววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiodontiaรังสีทันตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiodonticsรังสีทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiodontistรังสีทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiopathologyรังสีพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
global radiationรังสีรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
total radiationรังสีรวมยอด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
radiotherapy; roentgenotherapyรังสีรักษา, รังสีบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ radiotherapeutics ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenotherapy; radiotherapyรังสีรักษา, รังสีบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ radiotherapeutics ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infrared รังสีอินฟราเรด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alpha rayรังสีแอลฟา, กระแสของอนุภาคแอลฟา หรืออาจใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟาได้
(ดู Alpha particle ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Background radiationรังสีพื้นหลัง, รังสีจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น รังสีคอสมิกจากอวกาศ รังสีจากสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน น้ำ อากาศ อาหาร รวมทั้งที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ (ดู natural exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Brachytherapyรังสีรักษาระยะใกล้, การรักษาโดยใช้สารกัมมันตรังสีที่เป็นของแข็ง ฝังไว้ในร่างกายใกล้ๆ กับบริเวณที่ต้องการรักษา
[นิวเคลียร์]
Bremsstrahlungเบรมส์ชตราลุง, รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมา เมื่ออนุภาคที่มีประจุถูกเร่งให้เร็วขึ้น หรือถูกหน่วงให้ช้าลง รังสีเอกซ์จากเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปก็เป็นรังสีชนิดนี้ [นิวเคลียร์]
Characteristic X-rayรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ, รังสีที่เกิดจากการที่อะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ซึ่งมีค่าพลังงานเฉพาะของธาตุที่ถูกกระตุ้น (ดู excited state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1 [นิวเคลียร์]
Electromagnetic radiationรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กที่ประสาน และมีอันตรกิริยาต่อกัน เช่น คลื่นแสง คลื่นวิทยุ รังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ รังสีเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง และสามารถผ่านสุญญากาศได้ [นิวเคลียร์]
External radiationรังสีนอกร่างกาย, รังสีที่มนุษย์ได้รับจากแหล่งกำเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย เช่น รังสีคอสมิก และรังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ (ดู source ประกอบ) [นิวเคลียร์]
X-raysรังสีเอกซ์, รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่ได้มีต้นกำเนิดจากนิวเคลียสของอะตอม แต่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา บางคน เรียกรังสีเอกซ์ว่า รังสีเรินต์เก็น ตามชื่อของ วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เก็น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสีนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Franco!รังโก! This Is the End (2013)
Would you mind?เธอรังเกียจไหม Pret-a-Poor-J (2008)
Would you mind not pointing that thing at me?คุณคงไม่รังเกียจที่จะไม่พุ่งเป้ามาที่ฉันใช่ไหม? Odyssey (2008)
Not so much caring as creepy.ไม่มากกว่าการกระทำที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
I'm not a creep.ผมไม่ได้น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
Instead of creepy stalking.อาจมีการพูดถึงที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
But she'll never survive total body irradiation...เอาละเข้าใจแล้ว แต่เธออาจไม่รอด ร่างกายเธอรับรังสีไม่ได้ Lucky Thirteen (2008)
So we don't radiate her.ดังนั้นเราไม่ต้องฉายรังสีเธอ Lucky Thirteen (2008)
You are a very large creep.คุณช่างน่ารังเกียจมาก Last Resort (2008)
Sounds like chronic lung infection.ฟังเหมือนปอดติดเชื้อเรื้อรัง Last Resort (2008)
It doesn't sound reassuring, it just sounds creepy.มันฟังดูไม่น่าเชื่อถือ มันฟังดูน่ารังเกียจ Last Resort (2008)
For a trip to radiology?เพื่อไปแผนกรังสีวิทยา Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัง[n.] (rang) EN: nest   FR: nid [m]
รัง[n.] (rang) EN: ingrin ; Pentacme suavis   
รังกระดุม[n. exp.] (rang kradum) EN: buttonhole   
รังควาน[n.] (rangkhwān) EN: evil spirit in a human body ; guardian spirit of wild elephant   
รังควาน[n.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; vex   FR: déranger ; harceler
รังดุม[n.] (rangdum) EN: buttonhole   
รังต่อ[n. exp.] (rang tø) FR: nid de guêpes [m] ; guêpier [m]
รังนก[n. exp.] (rang nok) EN: bird nest ; bird's nest   FR: nid d'oiseau [m]
รังนก[n. exp.] (rang nok) EN: bird's nest (chinese food delicacy)   FR: nid d'hirondelle [m]
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd   

English-Thai: Longdo Dictionary
CT(n abbrev) ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computerized axial tomography)
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerie[N] รังของนกขนาดใหญ่
anthill[N] รังมด
beehive[N] รังผึ้ง, See also: รวงผึ้ง, Syn. hive
buttonhole[N] รังดุม, See also: รังดุมเสื้อผ้า, Syn. eyelet
cocoon[N] รังไหมดิบ, See also: ดักแด้, Syn. chrysalis, pupa, silky case
cosmic ray[N] รังสีคอสมิก
dandruff[N] ขี้รังแค (เขียนอีกคือ dandriff), See also: รังแค
den[N] ซ่องโจร, See also: รังโจร
disdain[VT] ดูถูกเหยียดหยาม, See also: รังเกียจ, Syn. scorn, mock, ridicule, Ant. honor, respect, esteem
fluorescence[N] การเรืองแสง, See also: รังสีที่ปล่อยออกมาจากการเรืองแสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actino-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับการแผ่กัมมันตภาพรังสี, เกี่ยวกับการแผ่ออก., Syn. actin-

English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chamberรังเพลิง
rathole (n ) รังหนู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
紫外線[しがいせん, shigaisen] (n) รังสีอัลตราไวโอเลต
赤外線[せきがいせん, sekigaisen] (n) รังสีอินฟราเรด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
苛める[いじめる, ijimeru] (vt ) รังแก,กลั่นแกล้ง,ข่มเหง,แกล้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日射し[ひざし, hizashi] Thai: รังสีจากดวงอาทิตย์ English: rays of the sun

German-Thai: Longdo Dictionary
widerlich(adj) (กลิ่น) น่ารังเกียจ
zünden(vt) |zündete, hat gezündet| จุด , จุดไฟ เช่น Frank zündet schon wieder eine neue Zigarette. = ฟรังค์จุดบุหรี่มวนใหม่อีกตัวแล้ว, eine Kerze zünden จุดเทียน, See also: S. feuern
chronisch(adj) เรื้อรัง เช่น chronisch kranke Menschen คนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
scheußlich(adj) ไม่น่าภิรมย์, น่ารังเกียจ
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง
abstoßend(adj) น่ารังเกียจ, ไม่น่าคบ, น่าชัง เช่น Ich finde diese Leute nur abstoßend.
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top