Search result for

hives

(42 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hives-, *hives*, hive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hives[N] อาการโรคลมพิษ, Syn. nettle rash, uredo, urticaria

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hives(ไฮฟซ) n. อาการโรคลมพิษ
archives(อาร์'ไคว'ซ) n.,pl. เอกสารหรือบันทึกสำคัญห้องเก็บเอกสารหรือบันทึกสำคัญ. -archival adj., Syn. annal, record,chronicle)

English-Thai: Nontri Dictionary
hives(n) โรคลมพิษ
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hives; urticariaลมพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not a moral thing. I get hives.ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมหรอกคะ\ แต่ทานแล้วเป็นลมพิษ Salt Meets Wound (2011)
Emory, no politics! I will break out in hives.อีเมอรี่ หยุดพูดถึงการเมืองเถอะ เดี๋ยวฉันจะผื่นขึ้น She's Not There (2011)
I have hives on my butt.ก้นฉันก็กระตุกไปหมด A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I'm throwing my annual summer kickoff dinner party tonight, and I'm covered in hives, and no medication is working, and I just... please tell me that my day's not gonna get any worse.ฉันคงต้องโยนประเพณีช่วงหน้าร้อนทิ้งไป คงต้องยกเลิกงานเลี้ยงคืนนี้ด้วย ส่วนเนื้อตัวฉันก็มีแต่ลมพิษในขณะที่ไม่มียาอะไรช่วยได้ และฉันแค่ ... Traffic (2011)
Actually, it's more about the red hives that break out over every inch of her smoking hot body.จริงๆแล้ว เปฌนเพราะผื่นแดงที่ ขึ้นไปทั่วทุกอณูของร่างกายเธอต่างหาก Deadline (2011)
I break out in hives. I can't touch it.ผมจะผื่นขึ้นเลย ผมกินไม่ได้_BAR_ Tower Heist (2011)
We were in the hives, like always.พวกเราอยู่ในรังของมัน เหมือนทุกครั้ง Priest (2011)
They excrete it, use it to build the hives.พวกมันขับเมือกนั้นออกมา ใช้สำหรับสร้างรัง Priest (2011)
One of the largest. But I thought all of the hives were liquidated after the war.ใช่หนึ่งในรังที่ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ว่ามันถูกทำลายหมดแล้วงั้นเรอะ Priest (2011)
There are no other hives around here, no reservations.ไม่มีรังอยู่แถวนี้ ไม่มีเขตจองจำ Priest (2011)
And I got covered in hives. And you didn't come near me for, like, a week.และครั้งนึง ผมเลือกเถาวัลย์ผิดเส้น และฉันก็ถูกปกคลุมด้วยรังผึ้ง และคุณก็ไม่ได้มาใกล้ฉัน ประมาณอาทิตย์นึง Magus (2012)
OK, wait. The last time I saw you do shots, you broke out in hives.โอเค เดี๋ยวนะ ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นนายดื่ม I've Got You Under Your Skin (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hivesHe get hives when he eats eggs.
hivesI have hives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมพิษ[N] urticaria, See also: hives, nettle rash, rash caused by allergy, Syn. ผื่นคัน, Example: ถ้าระบบผิวหนังมีความผิดปกติ ผิวหนังจะเกิดผื่น หรือมีลมพิษขึ้น, Thai definition: ผื่นคันตามผิวหนังเป็นพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy   FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
สารบรรณ[n.] (sāraban) EN: documents ; office files ; archives ; correspondence   FR: documents [mpl] ; archives [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIVES    HH AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hives    (v) (h ai1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイブス;アーカイブズ[, a-kaibusu ; a-kaibuzu] (n) (See アーカイブ) archives [Add to Longdo]
黄韮[きにら, kinira] (n) Chinese yellow chives (Allium tuberosum); Chinese leek sprouts; yellow garlic chives; gau wong [Add to Longdo]
蝦夷葱[えぞねぎ;エゾネギ, ezonegi ; ezonegi] (n) (uk) chives (Allium schoenoprasum var. schoenoprasum) [Add to Longdo]
古文書[こもんじょ(P);こぶんしょ, komonjo (P); kobunsho] (n) ancient documents; archives; (P) [Add to Longdo]
公文[こうぶん, koubun] (n) official document; archives; (P) [Add to Longdo]
公文書[こうぶんしょ, koubunsho] (n) official document; archives; (P) [Add to Longdo]
公文書館[こうぶんしょかん, koubunshokan] (n) public records office; archives [Add to Longdo]
校書殿[きょうしょでん;こうしょでん, kyoushoden ; koushoden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the historical archives (in Heian Palace) [Add to Longdo]
史料[しりょう, shiryou] (n) historical records; archives; (P) [Add to Longdo]
史料館[しりょうかん, shiryoukan] (n) (See 資料館) archives; record office [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
史料[しりょう, shiryou] archives [Add to Longdo]
史料館[しりょうかん, shiryoukan] archives [Add to Longdo]
文書[もんじょ, monjo] archives [Add to Longdo]
文書館[もんじょかん, monjokan] archives [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hives \Hives\, n. [Scot.; perh. akin to E. heave.] (Med.)
   (a) The croup.
   (b) An eruptive disease (Varicella globularis), allied to the
     chicken pox.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hives
   n 1: an itchy skin eruption characterized by weals with pale
      interiors and well-defined red margins; usually the result
      of an allergic response to insect bites or food or drugs
      [syn: {urtication}, {urticaria}, {hives}, {nettle rash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top