Search result for

capri

(72 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capri-, *capri*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caprice[N] การเปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน, Syn. whim, vagary, notion
caprice[N] แนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจ
Capricorn[N] สัญลักษณ์ตัวที่สิบในจักรราศีซึ่งมีตัวเป็นแพะแต่หางเป็นปลา
capricious[ADJ] ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน, Syn. changeable, whimsical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capri-Pref. แพะ
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
capricious(คะพริซ'เชียส) adj. ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,, See also: capriciousness n., Syn. erratic
capricorn(แคพ'ริคอร์น) n. กลุ่มดาวแพะ
tropic of capricornn. เส้นรุ้งที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก23องศา27ลิปดาไปทางใต้

English-Thai: Nontri Dictionary
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capriccioรูปตามอำเภอใจ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capricious powerอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capricคาพริค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CAPRI:CAPRIOldboy (2013)
Capricorn's men were looking for Dustfinger in the wrong place.ลูกน้องของคาปริคอร์นตามหานิ้วฝุ่นผิดที่แล้ว Inkheart (2008)
And I'm here to warn you, Capricorn knows where you're staying.แล้วก็มาเตือนนาย คาปริคอร์นรู้แล้วว่านายพักอยู่ที่ไหน Inkheart (2008)
So I turned to Capricorn.ฉันเลยหันไปเข้าฝ่ายคาปริคอร์น Inkheart (2008)
- Capricorn's orders.-คาปริคอร์นสั่งมา Inkheart (2008)
At first it was Capricorn a thuggish bandit working for an evil duke.โจรล่าสังหารที่ทำงานให้กับราชวงศ์ผู้โหดเหี้ยม Inkheart (2008)
Dustfinger saved us from Capricorn that night.คืนนั้นนิ้วฝุ่นช่วยเราไว้จากคาปริคอร์น Inkheart (2008)
Capricorn.คาปริคอร์น Inkheart (2008)
And maybe send Capricorn back in.แล้วก็อาจจะส่งคาปริคอร์นกลับไปด้วย Inkheart (2008)
Dustfinger's in the piazza, we just escaped from Capricorn's village and you won't even believe what Basta tried to do.นิ้วฝุ่นอยู่ที่สวนสาธารณะ เราเพิ่งหนีมาจากหมู่บ้านของคาปริคอร์น แล้วคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ ว่า บาสต้าพยายามทำอะไรเรา Inkheart (2008)
You're killed by one of Capricorn's men while trying to save Gwin.เธอถูกลูกน้องของคาปริคอร์นฆ่า เพราะพยายามจะช่วยกวิน Inkheart (2008)
I suppose Capricorn was behind the theft.สงสัยเป็นฝีมือของคาปริคอร์นนั่นแหละ Inkheart (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราศีมกร[N] Capricorn, Syn. ราศีมังกร, มังกร, Example: การที่สามารถจัดรัฐบาลได้สำเร็จ อาจเป็นเพราะเสาร์ได้ย้ายไปอยู่ราศีมกรแล้วก็ได้, Thai definition: ชื่อดาวราศีที่ 10, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มังกร[N] Capricorn, Syn. ราศีมังกร, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศี 1 ในจักรราศี
ราศีมังกร[N] Capricornus, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงหนวดยาว [n. exp.] (duang nūat yāo) FR: longicorne [m] ; capricorne [m] ; cérambycidé [m]
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant   FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
มีมารยา[adj.] (mī mānyā) FR: capricieux ; comédien
นกตบยุง[n.] (nok top yung) EN: Eurostopodidae ; Caprimulgidae   
โอนเอน[adj.] (ōn-ēn) EN: swaying ; unsteady ; capricious   
ผีเข้าผีออก[adj.] (phīkhaophīøk) EN: erratic   FR: changeant ; capricieux
เปลี่ยนใจง่าย[adj.] (plīenjai ngāi) FR: capricieux
ราศีมังกร[n. exp.] (rāsī Mangkøn) EN: Capricorn   FR: signe du Capricorne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPRI    K AE1 P R IY0
CAPRI    K AH0 P R IY1
CAPRIO    K AE1 P R IY0 OW0
CAPRI'S    K AH0 P R IY1 Z
CAPRI'S    K AE1 P R IY0 Z
CAPRICE    K AH0 P R IY1 S
CAPRIATI    K AE2 P R IY0 AA1 T IY0
CAPRIOTTI    K AA0 P R IY0 OW1 T IY0
CAPRICORN    K AE1 P R AH0 K AO0 R N
CAPRICIOUS    K AH0 P R IH1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caprice    (n) (k @1 p r ii1 s)
Capriati    (n) (k a p r i a1 t ii)
caprices    (n) (k @1 p r ii1 s i z)
Capricorn    (n) (k a1 p r i k oo n)
capricious    (j) (k @1 p r i1 sh @ s)
capriciously    (a) (k @1 p r i1 sh @ s l ii)
capriciousness    (n) (k @1 p r i1 sh @ s n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
アカプリッチオ[, akapuricchio] (n) a capriccio (ita [Add to Longdo]
カプリオール[, kapurio-ru] (n) capriole [Add to Longdo]
カプリコン[, kapurikon] (n) Capricorn [Add to Longdo]
カプリッチオ(P);カプリチオ[, kapuricchio (P); kapurichio] (n) capriccio (ita [Add to Longdo]
カプリン酸[カプリンさん, kapurin san] (n) capric acid [Add to Longdo]
スイカズラ科[スイカズラか, suikazura ka] (n) Caprifoliaceae (plant family); honeysuckle [Add to Longdo]
ホイップアーウイル夜鷹;ホイッパーウィル夜鷹[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill [Add to Longdo]
慰み半分[なぐさみはんぶん, nagusamihanbun] (n) partly for fun; capricious [Add to Longdo]
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricornus, #5,675 [Add to Longdo]
山羊座[Shān yáng zuò, ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); Japanese variant of 魔羯座 [Add to Longdo]
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座 [Add to Longdo]
魔羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricorn (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capri \Ca"pri\, n.
   Wine produced on the island of Capri, commonly a light, dry,
   white wine.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Capri
   n 1: an island (part of Campania) in the Bay of Naples in
      southern Italy; a tourist attraction noted for beautiful
      scenery

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top