หรือคุณหมายถึง capriciousneß?
Search result for

capriciousness

(6 entries)
(0.1404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capriciousness-, *capriciousness*, capriciousnes
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I hurt you with my capriciousnessถ้าฉันทำให้เธอเจ็บปวด ด้วยความไม่แน่นอนของฉัน Go Go G-Boys (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capriciousness    (n) (k @1 p r i1 sh @ s n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]
粋狂;酔狂;酔興(oK)[すいきょう, suikyou] (adj-na,n) whim; vagary; capriciousness; eccentricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capricious \Ca*pri"cious\ (k[.a]*pr[i^]sh"[u^]s), a. [Cf. F.
   capricieux, It. capriccioso.]
   Governed or characterized by caprice; apt to change suddenly;
   freakish; whimsical; changeable. "Capricious poet." --Shak.
   "Capricious humor." --Hugh Miller.
   [1913 Webster]
 
      A capricious partiality to the Romish practices.
                          --Hallam.
 
   Syn: Freakish; whimsical; fanciful; fickle; crotchety;
     fitful; wayward; changeable; unsteady; uncertain;
     inconstant; arbitrary. -- {Ca*pri"cious*ly}, adv. --
     {Ca*pri"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capriciousness
   n 1: the quality of being guided by sudden unpredictable
      impulses [syn: {capriciousness}, {unpredictability}]
   2: the trait of acting unpredictably and more from whim or
     caprice than from reason or judgment; "I despair at the
     flightiness and whimsicality of my memory" [syn:
     {flightiness}, {arbitrariness}, {whimsicality}, {whimsy},
     {whimsey}, {capriciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top