ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebral

S EH1 R AH0 B R AH0 L   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebral-, *cerebral*
English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cerebral[ADJ] ที่เกี่ยวกับความคิด (มากกว่าทางอารมณ์), Syn. intellectual
cerebral[ADJ] ที่เกี่ยวกับสมอง
cerebral palsy[N] สภาพที่เกิดจากสมองบางส่วนถูกทำลายก่อนหรือขณะคลอดทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย, Syn. spastic paralysis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebral(เซอ`ระบรัล) adj. เกี่ยวกับสมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebral(adj) เกี่ยวกับมันสมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerebral๑. -สมองใหญ่๒. -สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral aqueductท่อน้ำสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral arteriosclerosisภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral atrophyสมองฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral cortex; cortex cerebriเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral decompressionการลดความกดดันสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral haemorrhageการตกเลือดในสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral hernia; hernia cerebriเฮอร์เนียสมอง, สมองเลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral insufficiencyภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral palsyอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Agenesisสมองไม่เจริญ [การแพทย์]
Cerebral Aneurysmหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]
Cerebral Aneurysm, Ruptured ofหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]
Cerebral angiographyการบันทึกภาพหลอดเลือดสมองด้วยรังสี [TU Subject Heading]
Cerebral Angiographyหลอดเลือดสมอง,การบันทึกภาพรังสี;หลอดเลือดสมอง,การบันทึกภาพ;การฉีดสารทึบแสงเข้าหลอดเลือดสมอง [การแพทย์]
Cerebral Anoxiaการขาดอ็อกซีย์เจนของสมอง,สมองมีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อย,สมองขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Cerebral Arteriesหลอดเลือดแดงสมอง,หลอดเลือดแดงซีรีบรัล,หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองใหญ่ [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Anteriorหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์เซเรบราล [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Middleหลอดเลือดแดงมิดเดิลเซเรบราล,หลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัล [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Posteriorหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์เซราบราล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't want to give it cerebral contusions. I didn't want to give it optical poptitude, you know.ผมไม่อยากทำให้มัน สมองช้ำหรือตาถลน Punchline (1988)
A cerebral aneurysm was foundพบหลอดเลือดโป่งในสมอง GTO (1999)
You see, my caste concentrated... on expanding our cerebral abilities.เจ้าได้เห็นแล้วว่า ชนัช้นเรากำลังขยาย พลังสมองให้มีศักยภาพ The Time Machine (2002)
My neuropathology examine indicates that our victim succumbed to a cerebral embolism here in the parietal lobe.หรืออาจเป็นชั่วโมง กระจายไปทั่วร่างกาย แต่อะไรทำให้มันเกิดขึ้นกับนักบินที่สุขภาพดีล่ะ Yankee White (2003)
- So, what did you find? - Most of the hemorrhaging is coming... from the outer layer of the cerebral cortex.what did you find? the outer layer of the cerebral cortex. The Butterfly Effect (2004)
Cerebral hemorrhage?เลือดออกในสมอง? Just Like Heaven (2005)
There's early signs of cerebral edema.มีอาการส่อว่าจะสมองบวม In My Time of Dying (2006)
The chance of surgical success for a cerebral aneurysm this size... is about 30 percent.โอกาศที่การผ่าตัดจะสำเร็จ สำหรับปากทางสมองขนาดนี้ ประมาณ 30 เปอเซน Crows Zero (2007)
The annual meeting of the Society for Cerebral Research.การประชุมประจำปีของ สมาคมเพื่อการวิจัยทางสมอง Sex Trek: Charly XXX (2007)
But the owner had a cerebral hemorrhage... and died all of a sudden!แต่เจ้าของร้านก็เกิดเลือดคลั่งในสมอง และตายอย่างกะทันหัน Departures (2008)
stabilization? Throughout the surgery, different portions of Michael's cerebral cortex will be stimulated, triggering the areas that control senses like hearing, smell, memory./N การทำให้มีเสถียรภาพ? Going Under (2008)
Regarding cerebral regional interaction.เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบจากสมอง สำคัญมาก Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cerebralI had a cerebral contusion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นเลือดในสมองแตก[n. exp.] (senleūat nai samøng taēk) EN: cerebral haemorrhage ; cerebral hemorrhage (Am.)   FR: hémorragie cérébrale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CEREBRAL    S EH1 R AH0 B R AH0 L
CEREBRAL    S ER0 IY1 B R AH0 L
CEREBRALLY    S ER0 IY1 B R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cerebral    (j) sˈɛrəbrəl (s e1 r @ b r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑出血[nǎo chū xuè, ㄋㄠˇ ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] cerebral hemorrhage, #22,857 [Add to Longdo]
脑性麻痹[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] cerebral palsy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehirnmasse {f}cerebral matter [Add to Longdo]
Gehirnprellung {f}cerebral contusion [Add to Longdo]
Gehirntumor {m} [med.]cerebral tumour [Add to Longdo]
Gehirnerschütterung {f} [med.]cerebral concussion; brain concussion [Add to Longdo]
Gehirnschlag {m}; Hirnschlag {m}; Apoplexie {f} [med.] | Gehirnschläge {pl}; Hirnschläge {pl}cerebral apoplexy | cerebral apoplexies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リットル病[リットルびょう, rittoru byou] (n) Little's disease (i.e. spastic diplegia, a form of cerebral palsy) [Add to Longdo]
運動野[うんどうや, undouya] (n) (See 感覚野) motor area (of the cerebral cortex) [Add to Longdo]
感覚野[かんかくや, kankakuya] (n) (See 運動野) sensory area (of the cerebral cortex); sensorial area [Add to Longdo]
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction) [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]
卒中[そっちゅう, socchuu] (n) cerebral stroke; apoplexy [Add to Longdo]
大脳交連[だいのうこうれん, dainoukouren] (n) cerebral commissure [Add to Longdo]
大脳皮質[だいのうひしつ, dainouhishitsu] (n) cerebral cortex [Add to Longdo]
中大脳動脈[ちゅうだいのうどうみゃく, chuudainoudoumyaku] (n) middle cerebral artery [Add to Longdo]
脳ヘルニア[のうヘルニア, nou herunia] (n) brain herniation; cerebral herniation; encephaloma; exencephaly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cerebral \Cer"e*bral\, a. [L. cerebrum brain; akin to Gr. ka`ra
   head: cf. F. c['e]r['e]bral. See {Cheer}.] (Anat.)
   Of or pertaining to the cerebrum.
   [1913 Webster]
 
   {Cerebral apoplexy}. See under {Apoplexy}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cerebral \Cer"e*bral\, n. [A false translation of the Skr.
   m[=u]rdhanya, lit., head-sounds.]
   One of a class of lingual consonants in the East Indian
   languages. See {Lingual}, n.
   [1913 Webster]
 
   Note: Prof. W. D. Whitney calls these letters linguals, and
      this is their usual designation in the United States.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cerebral
   adj 1: involving intelligence rather than emotions or instinct;
       "a cerebral approach to the problem"; "cerebral drama"
       [syn: {cerebral}, {intellectual}] [ant: {emotional}]
   2: of or relating to the cerebrum or brain; "cerebral
     hemisphere"; "cerebral activity"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top