ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balm

B AA1 M   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balm-, *balm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balm[N] น้ำมันหอม, See also: ขี้ผึ้ง, ไขมันหอม, ยาหม่อง, Syn. emollient
balmy[ADJ] (สภาพอากาศ) ปลอดโปร่ง, Syn. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balm(บาล์ม) n. ยาหม่อง,ยาขี้ผึ้งแก้ปวด, Syn. emollient
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
embalm(เอมบาล์ม') vt. ดองศพ,ทำให้อยู่ในความทรงจำ,ทำให้หอมหวนด้วยน้ำยา,ป้องกันการเจริญ., See also: embalmer n.ดูembalm embalmment n. ดูembalm

English-Thai: Nontri Dictionary
balm(n) ยาบรรเทาปวด,ยาหม่อง
balmy(adj) ซึ่งบรรเทาปวด,อ่อน
embalm(vt) อาบยาศพ,ดอง(ศพ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've got old Balmy Ben up now.ตอนนี้ตาเเก่เบนสติบวมขึ้นให้การเเล้ว Rebecca (1940)
We must stem the tide of malice, and pour into each other's wounded bosoms the balm of sisterly consolation.พวกเราต้องเอาความพยาบาทลอยน้ำไป และเทมันลงไปที่ก้นทะเล เพื่อระงับความเจ็บปวดของพี่น้อง Episode #1.5 (1995)
Approximately 40 kilometers from Balmoral Castle.ห่างปราสาทบัลมอรัล 40 กม. The Day After Tomorrow (2004)
There is a balm in Gileadมียาหม่องใน Gilead Black Snake Moan (2006)
There is a balm in Gileadมียาหม่องใน Gilead Black Snake Moan (2006)
Oh, there's my Tiger Balm.นั่นยาหม่อง Crank (2006)
Thy coolness and Thy balm.เพื่อปัดเป่าให้เจ้าได้เย็นลง Atonement (2007)
Like a balm that soothes pain.เหมือนขี้ผึ้งที่สมานแผล Like Stars on Earth (2007)
Well, the ancestral home is next to Balmoral.บ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จะอยู่นอกเมือง The Dark Night (2008)
Clone intelligence spotted him in the Balmorra system.ข่าวกรองโคลน พบมันแถวระบบดาวบัลมอร์ร่า Rookies (2008)
They call it the Balmorra run.พวกเขาเรียกมันว่า บัลมอร์ร่า รัน Shadow of Malevolence (2008)
Balmorra run?บัลมอร์ร่า รัน? Shadow of Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balmIt's balmy today.
balmFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม่อง[N] balm, Syn. ยาหม่อง, Example: เขาทายาหม่องที่มือ เพราะโดนผึ้งต่อย, Thai definition: ชื่อยาขี้ผึ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หม่อง[n.] (mǿng) EN: balm ; cooling ointment   FR: baume [m]
น้ำมันหม่อง[n.] (nāmman mǿng) EN: balm   FR: baume [m]
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BALM    B AA1 M
BALM    B AA1 L M
BALMS    B AA1 M Z
BALMS    B AA1 L M Z
BALMY    B AA1 M IY0
BALMER    B AA1 M ER0
BALMES    B AA1 L M EH0 S
BALMORAL    B AE0 L M AO1 R AH0 L
BALMORALS    B AE0 L M AO1 R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balm    (n) bˈaːm (b aa1 m)
balmy    (j) bˈaːmiː (b aa1 m ii)
balmier    (j) bˈaːmɪəʴr (b aa1 m i@ r)
balmiest    (j) bˈaːmɪɪst (b aa1 m i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芳香[fāng xiāng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ, ] balmy; aromatic (in organic chemistry), #17,440 [Add to Longdo]
油膏[yóu gāo, ㄧㄡˊ ㄍㄠ, ] balm, #50,210 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, ] balmy; genial as wind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンバーミング[, enba-mingu] (n) embalming [Add to Longdo]
メリッサ[, merissa] (n) lemon balm (Melissa officinalis) (lat [Add to Longdo]
リップクリーム[, rippukuri-mu] (n) lip balm (wasei [Add to Longdo]
薫風[くんぷう, kunpuu] (n) balmy breeze; summer breeze [Add to Longdo]
香油[こうゆ, kouyu] (n) pomade; balm; perfumed oil [Add to Longdo]
春日遅々;春日遅遅[しゅんじつちち, shunjitsuchichi] (n) spring day being long and balmy; serene spring day [Add to Longdo]
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy [Add to Longdo]
西洋山薄荷[せいようやまはっか;セイヨウヤマハッカ, seiyouyamahakka ; seiyouyamahakka] (n) (uk) (See メリッサ) lemon balm (Melissa officinalis); sweet balm [Add to Longdo]
芳香[ほうこう, houkou] (n,adj-no) perfume; fragrance; aroma; balm; (P) [Add to Longdo]
防腐[ぼうふ, boufu] (n,adj-no) preservation; embalmment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balm \Balm\ (b[aum]m), n. [OE. baume, OF. bausme, basme, F.
   baume, L. balsamum balsam, from Gr. ba`lsamon; perhaps of
   Semitic origin; cf. Heb. b[=a]s[=a]m. Cf. {Balsam}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) An aromatic plant of the genus {Melissa}.
    [1913 Webster]
 
   2. The resinous and aromatic exudation of certain trees or
    shrubs. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Any fragrant ointment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything that heals or that mitigates pain. "Balm for each
    ill." --Mrs. Hemans.
    [1913 Webster]
 
   {Balm cricket} (Zool.), the European cicada. --Tennyson.
 
   {Balm of Gilead} (Bot.), a small evergreen African and
    Asiatic tree of the terebinthine family ({Balsamodendron
    Gileadense}). Its leaves yield, when bruised, a strong
    aromatic scent; and from this tree is obtained the balm of
    Gilead of the shops, or balsam of Mecca. This has a
    yellowish or greenish color, a warm, bitterish, aromatic
    taste, and a fragrant smell. It is valued as an unguent
    and cosmetic by the Turks. The fragrant herb
    {Dracocephalum Canariense} is familiarly called balm of
    Gilead, and so are the American trees, {Populus
    balsamifera}, variety candicans (balsam poplar), and
    {Abies balsamea} (balsam fir).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balm \Balm\, v. t.
   To anoint with balm, or with anything medicinal. Hence: To
   soothe; to mitigate. [Archaic] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balm
   n 1: any of various aromatic resinous substances used for
      healing and soothing
   2: semisolid preparation (usually containing a medicine) applied
     externally as a remedy or for soothing an irritation [syn:
     {ointment}, {unction}, {unguent}, {balm}, {salve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top