Search result for

buggy

(27 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buggy-, *buggy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buggy[N] รถเล็กไม่มีหลังคาและประตู, Syn. cart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buggyn. รถม้า adj. มีแมลงชุม,บ้าคลั่ง,พิกล

English-Thai: Nontri Dictionary
buggy(n) รถม้าเปิดประทุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like a dune buggy.นั่นแหล่ะวิธี เราสร้างรถม้ากันขึ้นมา 4 Days Out (2009)
In my experience, the 1.0 version's usually the most buggy.ในประสบการ์ณของฉัน เวอร์ชั่น 1.0 ปกติจะมีบั๊กมาก Justice (2009)
Wow, me in a dune buggy. With syphilis.ว้าว ผมอยู่ในรถบักกี้ทะเลทรายเป็นโรคซิฟิลิส Politics of Human Sexuality (2009)
The place for this guy's flesh is on his bones, not in the buggy bellies of thousands of maggots.พื้นที่สาำหรับชายคนนี้ ที่เศษเนื้อเขาอยู่ใน กระดูกของเขานั่นเอง ไม่ใช่อยู่ในฝูงแมลงหรือ ไข่ของพวกมันนับพันๆ ฟอง The Beginning in the End (2010)
It's Ken's Dream House. It has a disco, it's got a dune buggy.บ้านในฝันของเคน มันมีดิสโก้ ที่มีเนินหลังเต่า Toy Story 3 (2010)
If you go with the astronauts, that means you're gonna travel to the Moon and you will be driving on the Moon in one of those really cool buggys that has a flag coming out of the back.ถ้าเป็นมนุษย์อวกาศ แปลว่าลูกจะท่องไปในดวงจันทร์ แล้วลูกก็จะได้ขับรถบัคจี้เจ๋งๆบนดวงจันทร์ ที่มีธงติดอยู่ที่ท้ายรถ The Switch (2010)
Punch buggy! Blue.รถพันช์บั๊คกี้สีน้ำเงิน Concentrate and Ask Again (2011)
It can get quite buggy.มันอาจจะมีแมลง Intrigue (2011)
They traveled 87 miles by horse and buggy to drop an old school beat.พวกเขาเดินทางกว่า 87 ไมล์ ด้วยม้าและรถม้า เพื่อหยุดจังหวะของโรงเรียนเก่า Thanksgiving (2012)
Well, there's a dune buggy parked out back that was stolen by a man with a bullet hole in him.ดีมีเนินทรายว่า รถที่จอดอยู่ออกกลับ ที่ถูกขโมยโดยชายคนหนึ่ง ด้วยรูกระสุนในตัวเขา. 2 Guns (2013)
Reboot Legionnaire OS. We got a buggy suit.หรือจะฝันไปกันแน่ Avengers: Age of Ultron (2015)
We are on horse and buggy compared to these things.เราอยู่ในม้าและเมื่อเทียบกับสิ่ง เหล่านี้ Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buggyThe horse and buggy is now definitely out of date.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถม้า[n.] (rotmā) EN: carriage ; horse carriage ; horse-drawn carriage ; buggy ; chariot   FR: calèche [f] ; carrosse [m] ; fiacre [m] ; voiture à cheval [f] ; charrette [f]
รถวิบาก[n. exp.] (rot wibāk) EN: off-road vehicle   FR: véhicule tout-terrain [m] ; buggy [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUGGY    B AH1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buggy    (n) (b uh1 g ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンドバギー[, sandobagi-] (n) sand buggy; dune buggy [Add to Longdo]
バギー[, bagi-] (n) (1) buggy; stroller; (2) baggy; (P) [Add to Longdo]
バギーカー[, bagi-ka-] (n) all-terrain vehicle; sand buggy [Add to Longdo]
ベビーバギー[, bebi-bagi-] (n) baby buggy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buggy \Bug"gy\, a. [From {Bug}.]
   Infested or abounding with bugs.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buggy \Bug"gy\, n.; pl. {Buggies}.
   1. A light one horse two-wheeled vehicle. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Villebeck prevailed upon Flora to drive with him to
       the race in a buggy.         --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   2. A light, four-wheeled vehicle, usually with one seat, and
    with or without a calash top. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Buggy cultivator}, a cultivator with a seat for the driver.
    
 
   {Buggy plow}, a plow, or set of plows, having a seat for the
    driver; -- called also {sulky plow}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buggy
   adj 1: informal or slang terms for mentally irregular; "it used
       to drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy},
       {bats}, {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked},
       {crackers}, {daft}, {dotty}, {fruity}, {haywire},
       {kooky}, {kookie}, {loco}, {loony}, {loopy}, {nuts},
       {nutty}, {round the bend}, {around the bend}, {wacky},
       {whacky}]
   2: infested with bugs
   n 1: a small lightweight carriage; drawn by a single horse [syn:
      {buggy}, {roadster}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top