Search result for

-balm-

(26 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: balm, *balm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balm[N] น้ำมันหอม, See also: ขี้ผึ้ง, ไขมันหอม, ยาหม่อง, Syn. emollient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balm(บาล์ม) n. ยาหม่อง,ยาขี้ผึ้งแก้ปวด, Syn. emollient

English-Thai: Nontri Dictionary
balm(n) ยาบรรเทาปวด,ยาหม่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clone intelligence spotted him in the Balmorra system.ข่าวกรองโคลน พบมันแถวระบบดาวบัลมอร์ร่า Rookies (2008)
They call it the Balmorra run.พวกเขาเรียกมันว่า บัลมอร์ร่า รัน Shadow of Malevolence (2008)
Balmorra run?บัลมอร์ร่า รัน? Shadow of Malevolence (2008)
Skywalker, Balmorra's the nesting ground of the giant nebray mantis.สกายวอล์คเกอร์ บัลมอร์ร่า คือ ถิ่นของพวกสัตว์ยักษ์เนเบรย์ แมนทิส Shadow of Malevolence (2008)
Addictive substances are no substitute for nature's healing balm.บวกกับสิ่งที่จับต้องได้\ ไม่มีคำบรรยาย สำหรับยาหม่อง House Divided (2009)
Episode 210: Balmบรรยายไทยโดย luffy2529,unwell Balm (2009)
So, what brings you to Fangtasia on this balmy summer night?ลมอะไรหอบคุณมาแฟงเทเซีย ในคืนที่ร้อนชื้นแบบนี้ Bad Blood (2010)
Everyone knows that the only guy who's been in my pants all summer is the tailor at Pierre Balmain.ทุกคนรู้ว่าผู้ชายคนเดียว ที่อยู่ในกางเกงชั้นตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมา คือช่างตัดเสื้อที่ ปิแอร์ บัลแมง Belles de Jour (2010)
Well, hello, Little Miss Sunshine State, and don't you look balmy?หวัดดี ธิดาอาบแดด ทำไมเธอดูไม่ค่อยเกรียมเลยล่ะ Spider and the Fly (2010)
Even given the balm we've been using -- you're a remarkable healer.ถึงแม้ว่า พวกเราจะถูกใช้ยังงั้นหรอ คุณน่าจะสังเกตนั้น Something Wicked This Fae Comes (2011)
I'm a big lip balm guy.ผมโทรหาคุณพรุ่งนี้นะครับ โอเค? ไง เอเดน! Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
So you get Balmain, and I get to be Barbara Bush.งั้นเธอใส่บัลมาน ส่วนฉันใส่บาร์บาบัช Beauty and the Feast (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balmIt's balmy today.
balmFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม่อง[N] balm, Syn. ยาหม่อง, Example: เขาทายาหม่องที่มือ เพราะโดนผึ้งต่อย, Thai definition: ชื่อยาขี้ผึ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันหม่อง[n.] (nāmman mǿng) EN: balm   FR: baume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BALM    B AA1 M
BALM    B AA1 L M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balm    (n) (b aa1 m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油膏[yóu gāo, ㄧㄡˊ ㄍㄠ, ] balm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balm \Balm\ (b[aum]m), n. [OE. baume, OF. bausme, basme, F.
   baume, L. balsamum balsam, from Gr. ba`lsamon; perhaps of
   Semitic origin; cf. Heb. b[=a]s[=a]m. Cf. {Balsam}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) An aromatic plant of the genus {Melissa}.
    [1913 Webster]
 
   2. The resinous and aromatic exudation of certain trees or
    shrubs. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Any fragrant ointment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything that heals or that mitigates pain. "Balm for each
    ill." --Mrs. Hemans.
    [1913 Webster]
 
   {Balm cricket} (Zool.), the European cicada. --Tennyson.
 
   {Balm of Gilead} (Bot.), a small evergreen African and
    Asiatic tree of the terebinthine family ({Balsamodendron
    Gileadense}). Its leaves yield, when bruised, a strong
    aromatic scent; and from this tree is obtained the balm of
    Gilead of the shops, or balsam of Mecca. This has a
    yellowish or greenish color, a warm, bitterish, aromatic
    taste, and a fragrant smell. It is valued as an unguent
    and cosmetic by the Turks. The fragrant herb
    {Dracocephalum Canariense} is familiarly called balm of
    Gilead, and so are the American trees, {Populus
    balsamifera}, variety candicans (balsam poplar), and
    {Abies balsamea} (balsam fir).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balm \Balm\, v. t.
   To anoint with balm, or with anything medicinal. Hence: To
   soothe; to mitigate. [Archaic] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balm
   n 1: any of various aromatic resinous substances used for
      healing and soothing
   2: semisolid preparation (usually containing a medicine) applied
     externally as a remedy or for soothing an irritation [syn:
     {ointment}, {unction}, {unguent}, {balm}, {salve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top