ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balmy

B AA1 M IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balmy-, *balmy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balmy[ADJ] (สภาพอากาศ) ปลอดโปร่ง, Syn. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating

English-Thai: Nontri Dictionary
balmy(adj) ซึ่งบรรเทาปวด,อ่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've got old Balmy Ben up now.ตอนนี้ตาเเก่เบนสติบวมขึ้นให้การเเล้ว Rebecca (1940)
So, what brings you to Fangtasia on this balmy summer night?ลมอะไรหอบคุณมาแฟงเทเซีย ในคืนที่ร้อนชื้นแบบนี้ Bad Blood (2010)
There's nothing like an interglacial period, one of those balmy intermissions in an ice age.ไม่มีอะไรที่เหมือนกับช่วง เวลา ระหว่างน้ำแข็ง เป็น, หนึ่งในบรรดาช่วงระยะ หยุดพักชื่นใจในยุคน้ำแข็ง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balmyFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
balmyIt's balmy today.

CMU English Pronouncing Dictionary
BALMY B AA1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balmy (j) bˈaːmiː (b aa1 m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芳香[fāng xiāng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ, ] balmy; aromatic (in organic chemistry), #17,440 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, ] balmy; genial as wind [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mild {adj} | milder | am mildestenbalmy | balmier | balmiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
薫風[くんぷう, kunpuu] (n) balmy breeze; summer breeze [Add to Longdo]
春日遅々;春日遅遅[しゅんじつちち, shunjitsuchichi] (n) spring day being long and balmy; serene spring day [Add to Longdo]
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balmy \Balm"y\, a.
   1. Having the qualities of balm; odoriferous; aromatic;
    assuaging; soothing; refreshing; mild; as, balmy weather.
    "The balmy breeze." --Tickell.
    [1913 Webster]
 
       Tired nature's sweet restorer, balmy sleep! --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing balm. "The balmy tree." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Highly eccentric or crazy. [Informal]
 
   Syn: batty.
     [PJC]
 
   Syn: Fragrant; sweet-scented; odorous; spicy; refreshing;
     soothing.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balmy
   adj 1: informal or slang terms for mentally irregular; "it used
       to drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy},
       {bats}, {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked},
       {crackers}, {daft}, {dotty}, {fruity}, {haywire},
       {kooky}, {kookie}, {loco}, {loony}, {loopy}, {nuts},
       {nutty}, {round the bend}, {around the bend}, {wacky},
       {whacky}]
   2: mild and pleasant; "balmy days and nights"; "the climate was
     mild and conducive to life or growth"; "a soft breeze" [syn:
     {balmy}, {mild}, {soft}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top