ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loony

L UW1 N IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loony-, *loony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loony[SL] บ้า, See also: ประสาท, สติไม่ดี, Syn. loonie
loony bin[SL] โรงพยาบาลประสาท, See also: โรงพยาบาลบ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a fuckin' loony bin!จี้ชะมัดยาด! Day of the Dead (1985)
I ain't bein' paid enough to work in a fuckin' loony bin!ใครจ้างกูมาทำงานกะไอ้งี่เง่านี่วะ! Day of the Dead (1985)
A loony up in the nuthouse at Togus.อยู่ในโรงพยายบาลบ้าที่ โทกัส Stand by Me (1986)
He's crazier than a shithouse rat. No wonder you're acting the way you are, with a loony for a father.พ่อแกมันบ้าโคตรๆ ไม่น่าแปลกใจ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น Stand by Me (1986)
You call my dad a loony again and I'll kill you.แกเรียกพ่อฉันบ้าอีกที ฉันจะฆ่าแก Stand by Me (1986)
Except for the loony up in Togus.ยกเว้นไอ้บ้าในโรงพยาบาล โทกัส Stand by Me (1986)
And that you know that is not such a loony idea.คุณก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ความคิดบ้าบอ The Corporation (2003)
You're the loony one!ตาบ้า! ขี้ขโมย! Swing Girls (2004)
My dad, or a loony London police officer.พ่อฉันหรือตำรวจเสียสติ Hot Fuzz (2007)
How does a medieval artifact end up in Vannacutt's loony bin, anyway?เราจะรู้ได้อย่างไรว่าของพวกนี้อยู่ที่ไหน? Return to House on Haunted Hill (2007)
I have to spend all day at this loony bin, or as some people call it, school.ฉันต้องมาอยู่ที่รวมคนบ้าทั้งวัน ทีที่คนอื่นเรียกว่าโรงเรียน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Hey, we're talking to you, loony toon.เฮ้ย! เราพูดอยู่กับแกนะ ไอ้ต๊อง Ben 10: Alien Swarm (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOONY L UW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loony (n) lˈuːniː (l uu1 n ii)
loonybin (n) lˈuːnɪbɪn (l uu1 n i b i n)
loonybins (n) lˈuːnɪbɪnz (l uu1 n i b i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verrückt {adj} | verrückter | am verrücktestenloony | loonier | looniest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 loony \loony\ (l[=oo]n"[y^]) n.
   someone mentally deranged and possibly dangerous.
 
   Syn: crazy, looney, weirdo, psycho.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 loony \loon"y\ (l[=oo]n"[y^]), a. [Shortened fr. lunatic.]
   1. Crazy; insane; lunatic; mentally unsound. [Low, U.S.]
    [Written also {loony}, {luny} and {looney}.] See {Luny}.
    [1913 Webster]
 
   2. Very foolish; very impractical; as, loony ideas.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luny \Lu"ny\, a. [Shortened fr. lunatic.]
   Crazy; insane; mentally unsound. [Written also {loony} and
   {looney}.] [Low, U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loony
   adj 1: informal or slang terms for mentally irregular; "it used
       to drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy},
       {bats}, {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked},
       {crackers}, {daft}, {dotty}, {fruity}, {haywire},
       {kooky}, {kookie}, {loco}, {loony}, {loopy}, {nuts},
       {nutty}, {round the bend}, {around the bend}, {wacky},
       {whacky}]
   n 1: someone deranged and possibly dangerous [syn: {crazy},
      {loony}, {looney}, {nutcase}, {weirdo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top