ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-zeit-

Z AY1 T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zeit, *zeit*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about this one-- trevor zeitlan?แล้วคนนี้หล่ะ เทรเวอร์ ไวต์แลน? Chapter Eight 'Villains' (2008)
Let's introduce mr. Zeitlan to mr. Gray.พาคุณไซต์แลนไปหาคุณเกรย์หน่อยเร็ว Chapter Eight 'Villains' (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEIT    Z AY1 T

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeit(n) |die, nur Sg.| เวลา
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ช่วงเวลา, See also: Dauer
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zeitlicher Abstand; Verzögerung {f}time lag [Add to Longdo]
zeitweiliger Ausschlusssuspension [Add to Longdo]
zeitweilige Entziehung {f}suspension [Add to Longdo]
Zeit {f} | Zeiten {pl} | zur rechten Zeit | zur rechten Zeit | in schlechten Zeiten | angegebene Zeit | Zeit brauchen | Zeit finden für; dazu kommen | jdm. Zeit lassen | sich Zeit lassen | Zeit und Ort bestimmen | die Zeit totschlagen; die Zeit vertreiben | die Zeit verbringen | sich die Zeit vertreiben | seine Zeit vertrödeln | die Zeit vertrödeln | eine schöne Zeit haben; viel Spaß haben | in kurzer Zeit | harte (schwere; schlimme) Zeiten | mit der Zeit Schritt halten | mit der Zeit gehen | seiner Zeit voraus | etw. zur falschen Zeit tun | Zeit vergeuden | Zeit verwenden auf | Zeit zu gewinnen suchen | Zeit herausschinden | eine lange Zeit schönen Wetters | der Zahn der Zeit | zur rechten Zeit | absolute Zeittime | times | in due time | in good season | in times of scarceness | indicated time; time indicated | to take time | to get round to | to give someone time | to take up time | to set time and place | to kill time | to spend the time | to while away the time | to while away one's time | to fritter away time | to have a nice time | in a little while | hard times | to keep up with the time | to keep up with the times | ahead of the times | to sing the Magnificat at matins | to waste time | to spend time on | to play for time | to temporize | a long spell of fine weather | the ravages of time | seasonable | absolute time [Add to Longdo]
Zeit schindento stall [Add to Longdo]
Zeit und Geld verplempern (auf Staatskosten)to boondoggle [Am.] [Add to Longdo]
Zeit {f}; Zeitform {f} [gramm.] | Zeiten {pl} | im Präsens; in der Gegenwart | im Futur; in der Zukunft | im Präteritum; in der Vergangenheittense | tenses | in the present tense | in the future tense | in the past tense [Add to Longdo]
Zeit {f}hours [Add to Longdo]
Zeit {f}; Frist {f}terms [Add to Longdo]
Zeitablauf {m}timing [Add to Longdo]
Zeitabschnitt {m}period (of time) [Add to Longdo]
Zeitalter {n}; Alter {n}age [Add to Longdo]
Zeitanteil {m}time slice [Add to Longdo]
Zeitanteilsverfahren {n}; Mehrbenutzerbetriebsart {f}time sharing [Add to Longdo]
Zeitarbeit {f}temporary work; temp work; temporary employment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zeit /tsait/ 
   hours; terms; time

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top