ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小康

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小康-, *小康*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, ] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity, #5,987 [Add to Longdo]
小康社会[xiǎo kāng shè huì, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] middle-class society [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小康[しょうこう, shoukou] (n) lull; (P) [Add to Longdo]
小康状態[しょうこうじょうたい, shoukoujoutai] (n) state of reduced activity; lull [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- the systemic condition of the individual, the amount consumed,[JA] しばらく小康状態だが... D.O.A. (1949)
The middle-class family is to can't just do like this[CN] 小康是没办法才这样做 {\cH00FFFF}{\3cH000000}The middle -class family is to can't just do like this Sing gei cha low (1974)
Those are the people that took Por Yai and Kohrn.[CN] 是他们绑走博爱和小康 The Protector (2005)
The middle-class family is so small and how can kill with a knife[CN] 小康这么小,怎么会用刀杀人呢 {\cH00FFFF}{\3cH000000}The middle -class family is so small and how can kill with a knife Sing gei cha low (1974)
In a bit of a lull right now, actually.[JA] ちょっと小康状態だ The Leviathan (2012)
That's what I said, Condor.[CN] 那就是我所说的 小康 The Cat in the Hat (2003)
- Mm-hmm.[CN] 嗯哼 州参议员小康拉德·奥哈拉 I Married a Witch (1942)
Middle-class family money's father[CN] 钱小康的父亲 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Middle -class family money's father Sing gei cha low (1974)
But, no, you said, "We're fine, Con".[CN] 才怪,你说"小康,油还够" Ordinary Decent Criminal (2000)
Well, there is a, um, old run-down building off to the left.[CN] 好了,还有一个,嗯, 老破落建设小康向左侧。 At First Sight (1999)
Now on TV at report middle-class family money's legal case[CN] 现在电视在报告钱小康的案子 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Now on TV at report middle -class family money's legal case Sing gei cha low (1974)
Dear little Conrad certainly has a devastating impact.[CN] 亲爱的小康拉德的确所向披靡 Bye Bye Birdie (1963)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小康[しょうこう, shoukou] zeitweilige_Ruhe, zeitweilige_Linderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top