ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeitgeist

T S AY1 T G AY2 S T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeitgeist-, *zeitgeist*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zeitgeist (n ) ความคิดตามสมัย

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEITGEIST    T S AY1 T G AY2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zeitgeist    (n) zˈaɪtgaɪst (z ai1 t g ai s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitgeist {m}zeitgeist; spirit of the times; time spirit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツァイトガイスト[, tsuaitogaisuto] (n) (See 時代精神) zeitgeist (ger [Add to Longdo]
時代精神[じだいせいしん, jidaiseishin] (n) spirit of the age; zeitgeist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zeitgeist \Zeit"geist`\, n. [G.; zeit time + geist spirit. See
   {Tide}, n.; {Ghost}, n.]
   The spirit of the time; the general intellectual and moral
   state or temper characteristic of any period of time.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zeitgeist
   n 1: the spirit of the time; the spirit characteristic of an age
      or generation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top