ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新聞紙

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新聞紙-, *新聞紙*
Japanese-English: EDICT Dictionary
新聞紙[しんぶんし, shinbunshi] (n) newsprint; newspaper; (P) [Add to Longdo]
新聞紙[しんぶんしじょう, shinbunshijou] (n) the press; (in the) newspapers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Newspapers lay scattered all over the floor.床一面に新聞紙が撒き散らされていた。
She left the old newspapers lying in a heap.彼女は古新聞紙を山積みにして置いておいた。
He opened a newspaper and covered the dead child.新聞紙を広げて亡子に覆いかぶせた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three yards of chicken wire, some ripped up newspapers, and a bucket of wheat paste.[JA] 新聞紙少々と小麦粉粘土1缶 「必要品リスト」 Moonrise Kingdom (2012)
I came in this morning to reexamine the bomb's components, and I pieced together some of the strips of packing paper that were used.[JA] 梱包材として使われてた 新聞紙の切れ端をつなぎ合わせて ニューヨークタイムズの The Long Fuse (2012)
There's no newspaper, no leaves on the trees. I had the runs![JA] 新聞紙も木の葉もない 5 Days of War (2011)
I contacted the Albuquerque Journal and asked what chemicals they use to bleach their paper.[JA] 新聞紙に使用する 化学薬品を取材したら― Cancer Man (2008)
Jane says the gun was in the newspaper.[JA] 銃は新聞紙に挟んでたって ジェーンは言ってる Scarlet Ribbons (2011)
Willie, what the hell is this newspaper shit? There's only $40 here.[JA] 新聞紙じゃないか、本物は40ドルだけだ Crossroads (1986)
Got the tabloids to try smearing him?[JA] 彼の名声を傷つけるために 新聞紙に情報を流したのは Other Lives (2015)
You used to wear newspapers in your shoes.[JA] お前はよく 靴の中に新聞紙詰めてた Captain America: Civil War (2016)
And each wrapped up in newspaper and tied up at the ends with baling twine.[JA] 新聞紙に包まれてた そして荷造り紐で 縛られてた The Rover (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新聞紙[しんぶんし, shinbunshi] Zeitung, Zeitungspapier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top