ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-shatter-

SH AE1 T ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shatter, *shatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shatter[VI] แตกละเอียด, See also: แตกเป็นชิ้น, ป่นปี้, Syn. crush, disrupt, rupture
shatter[VT] ทำให้แตกละเอียด, See also: ทำให้แตกเป็นชิ้น, ทำให้ป่นปี้, Syn. crush, disrupt, rupture
shatter[VT] ทำลายความหวัง, See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้พังทลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shatter(แชท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) แตกละเอียด,แตกเป็นชิ้น ๆ ,เสื่อมเสีย,เสียหาย., See also: shatterer n. shatteringly adv., Syn. bust,break

English-Thai: Nontri Dictionary
shatter(vt) ทำให้ป่นปี้,ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ,ทำให้แตกละเอียด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A drum break might shatter it.แบ่งกลองอาจแตกมัน Yellow Submarine (1968)
I hate to shatter your ego, but this ain't the first time I've had a gun pointed at me.ฉันเกลียดที่จะสลายอัตตาของคุณ แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้มีปืนชี้มาที่ผม Pulp Fiction (1994)
They used a chisel to shatter the cylinder.ว่า, ใช่-มันซีเรียสน่ะ คือ, ไม่มีใครจะซีเรียสไปกว่าผมหรอก Fight Club (1999)
And if that does not shatter them and I am allowed a little peace from foolish questions I will try to find the opening words.ถ้ามันไม่สามารถทำให้นี่พังได้... . ก็หยุดถามคำถามโง่ๆแบบนี้กับข้าซะที The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
( glass shatters )(เสียงกระจกแตก) Pilot (2004)
The bullet shatters the glass, Joe's his next target, they struggle for the gun.กระสุนทำให้กระจกแตก, โจเป็นเป้าหมายต่อไปของเขา เขาสู้กับเพื่อแย่งปืน Veritas (2008)
And shatters all of our sales records.จะทำลายสถิติการขายของเราได้ Eagles and Angels (2008)
You're just afraid you'll get an answer you don't want, which will shatter all the illusions of how great these past few months have been.แล้วมันจะทำให้ภาพฝันที่เลิศเลอของพี่ทั้งหมดในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา พังทลายไปหมด 500 Days of Summer (2009)
Marrying Chase would shatter that fantasy.งานแต่งงานเชสจะละเอียดป่นปี้ เป็นเรื่องเพ้อฝัน House Divided (2009)
Please... [explosion shatters and Sparks] Everybody, stay calm! Don't push!ได้โปรด ทุกคน เดินตามกัน อย่าผลักกัน Air: Part 1 (2009)
(Mirror shatters and clanks) ma! Careful!แม่ ระวัง! Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
The maid of honor shatters a vase, and the number of pieces symbolizes the years of happiness she wishes for the bride and groom.และจำนวนของเศษเล็กนั่นๆ จะหมายถึง ระยะเวลาเป็นปีของความสุข ที่คู่บ่าวสาวจะได้รับ When in Rome (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shatterAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
shatterHis head had been shattered by a savage blow from some heavy weapon.
shatterHis hopes were shattered.
shatterThe fall from the ledge shattered his leg.
shatterThe glass shattered into pieces.
shatterThe priceless china shattered into fragments.
shatterThe tube was shattered by the explosion.
shatterThe vase fell to the floor and shattered.
shatterWe heard glass shattering in our street.
shatterWhen I tried to set the glass down in the sink my hand slipped and it shattered (to pieces).

CMU English Pronouncing Dictionary
SHATTER SH AE1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shatter (v) ʃˈætər (sh a1 t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打碎[dǎ suì, ㄉㄚˇ ㄙㄨㄟˋ, ] shatter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shatter \Shat"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Shattered}; p. pr. &
   vb. n. {Shattering}.] [OE. schateren, scateren, to scatter,
   to dash, AS. scateran; cf. D. schateren to crack, to make a
   great noise, OD. schetteren to scatter, to burst, to crack.
   Cf. {Scatter}.]
   1. To break at once into many pieces; to dash, burst, or part
    violently into fragments; to rend into splinters; as, an
    explosion shatters a rock or a bomb; too much steam
    shatters a boiler; an oak is shattered by lightning.
    [1913 Webster]
 
       A monarchy was shattered to pieces, and divided
       amongst revolted subjects.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To disorder; to derange; to render unsound; as, to be
    shattered in intellect; his constitution was shattered;
    his hopes were shattered.
    [1913 Webster]
 
       A man of a loose, volatile, and shattered humor.
                          --Norris.
    [1913 Webster]
 
   3. To scatter about. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Shatter your leaves before the mellowing year.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shatter \Shat"ter\, v. i.
   To be broken into fragments; to fall or crumble to pieces by
   any force applied.
   [1913 Webster]
 
      Some fragile bodies break but where the force is; some
      shatter and fly in many places.     --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shatter \Shat"ter\, n.
   A fragment of anything shattered; -- used chiefly or soley in
   the phrase into shatters; as, to break a glass into shatters.
   --Swift.
   [1913 Webster] Shatter-brained

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shatter
   v 1: break into many pieces; "The wine glass shattered"
   2: damage or destroy; "The news of her husband's death shattered
     her life"
   3: cause to break into many pieces; "shatter the plate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top