ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-self-will-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: self-will, *self-will*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-will(n) การดื้อดึง, See also: การถือทิฐิ, ความดื้อด้าน, ความดื้อรั้น, Syn. obstinacy, stubbornness
self-willed(adj) ดื้อดึง, See also: ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ, Syn. disobedient, difficult, obstinate, willful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-will(เซลฟวิล',เซลฟ'วิล) n. ความดื้อรั้น,ความเอาแต่ใจตัว,การถือทิฐิมานะ., See also: self-willed adj. self-willedly adv. self-willedness n., Syn. stubborn willfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-will(n) ความเอาแต่ใจ,การถือทิฐิมานะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
self-willHe is a self-willed fellow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาแต่ใจตัวเอง(adj) self-willed, Syn. เอาแต่ใจ, Example: ลูกเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เพราะพ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไป, Thai Definition: ที่มีนิสัยถือเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่โดยไม่ยินยอมผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[deūdeung] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-will (n) sˈɛlf-wˈɪl (s e1 l f - w i1 l)
self-willed (j) sˈɛlf-wˈɪld (s e1 l f - w i1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
我意[がい, gai] (n) self-will; obstinacy [Add to Longdo]
気儘勝手[きままかって, kimamakatte] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience [Add to Longdo]
勝手気まま(P);勝手気儘[かってきまま, kattekimama] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience; oblivious to the convenience of others; (P) [Add to Longdo]
得手勝手[えてかって, etekatte] (adj-na,n) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience [Add to Longdo]
驕恣;驕肆[きょうし, kyoushi] (n) being proud and self-willed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-will \Self`-will"\, n. [AS. selfwill.]
   One's own will, esp. when opposed to that of others;
   obstinacy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-will
   n 1: resolute adherence to your own ideas or desires [syn:
      {stubbornness}, {bullheadedness}, {obstinacy},
      {obstinance}, {pigheadedness}, {self-will}]
   2: the trait of resolutely controlling your own behavior [syn:
     {self-control}, {self-possession}, {possession}, {willpower},
     {will power}, {self-command}, {self-will}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top