Search result for

-sane-

(30 entries)
(0.0582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sane, *sane*
Possible hiragana form: -さね-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sane[ADJ] มีสุขภาพจิตดี, See also: มีจิตปกติ, Syn. normal, sound-minded, lucid
sane[ADJ] มีเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sane(เซน) adj. มีสุขภาพจิตดี,มีเหตุผล,มีจิตปกติ,มีสติ,มั่นคง,มีสุขภาพดี, See also: sanely adv. saneness n., Syn. normal,rational

English-Thai: Nontri Dictionary
sane(adj) มีสุขภาพจิตดี,มีสติ,มีเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sane-จิตปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saneจิตปรกติ, มีสติดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm perfectly sane and I will explain that to them;ฉันปกติดี และฉันจะอธิบายให้พวกเขาเข้าใจเอง Changeling (2008)
The more you try to act sane, the crazier you start to look;ยิ่งคุณพยายามทำตัวให้ปกติ คุณยิ่งดูเหมือนคนบ้า Changeling (2008)
April, a normal woman, a normal sane mother doesn't buy a piece of rubber tubing to give herself an abortion so she can live out some kind of a goddamn fantasy.เดือนเมษายนเป็นผู้หญิงปกติแม่มีสติปกติ ไม่ได้ซื้อชิ้นส่วนของท่อยางที่จะให้ตัวเองทำแท้ง เพื่อให้เธอสามารถมีชีวิตอยู่ออกชนิดของจินตนาการ goddamn บาง Revolutionary Road (2008)
This broken thing works, for people that are sane.สิ่งนี้มันไม่ได้ทำงานให้กับคนที่มีสติ Law Abiding Citizen (2009)
Is it possible that there isn't anything sane or normal at all?เป็นไปได้มั๊ยที่ไม่มีอะไรเลย ที่เป็นปกติธรรมดา? The Twilight Saga: New Moon (2009)
That... that sounds vaguely sane.นั่น... นั่นฟังดูมีเหตุผล Chuck Versus the Predator (2009)
At the risk of sounding like someone from the Old Testament, is there any sane reason why you're keeping animals in the ARC?แล้วเสียงเตือนถัยมันมาจากข้อมูลเก่าหรอ งั้นบอกหน่อยว่าทำไมนายเลี้ยงสัตว์ในอาร์ค Episode #3.5 (2009)
Law -abiding and sane does not explain 12 buried skeletons.กฎหมายไม่เอาผิดคนบ้า แต่ไม่เห็นจะอธิบาย12 ศพ ที่โดนฝังนั่นเลย Harbingers in a Fountain (2009)
[Meredith] So we do what any sane person would do.แล้วหวังว่ามันจะถูกลืมไป อ๊ายยย! Tainted Obligation (2009)
I think that the only time that i have felt sane at allฉันคิดว่ามีเพียงเวลาเดียว ที่ฉันรู้สึกมีสติตลอดเวลา The Eyes Have It (2009)
And I'm perfectly sane.และผมมีสุขภาพจิตปกติดี Grey Matters (2009)
So basically, two guys broke in, cut a big hole in his head and did what, drove him sane?งั้นพูดง่ายๆ คือ มีคน 2 คน งัดเข้ามา ผ่าหัวเขา แล้ว ยังไง ทำเขาหายบ้างั้นเหรอ Grey Matters (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saneHe was judged sane and was therefore chargeable with murder.
saneEvery sane man is accountable to his conscience for his behavior.

CMU English Pronouncing Dictionary
SANE    S EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sane    (j) (s ei1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurechnungsfähig {adj} | zurechnungsfähiger | am zurechnungsfähigstensane | more sane | most sane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头脑清楚[tóu nǎo qīng chǔ, ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, / ] sane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sane \Sane\, a. [L. sanus; cf. Gr. ?, ?, safe, sound. Cf.
   {Sound}, a.]
   1. Being in a healthy condition; not deranged; acting
    rationally; -- said of the mind.
    [1913 Webster]
 
   2. Mentally sound; possessing a rational mind; having the
    mental faculties in such condition as to be able to
    anticipate and judge of the effect of one's actions in an
    ordinary maner; -- said of persons.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sound; healthy; underanged; unbroken.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pentosan \Pen"to*san\, n. Also -sane \-sane\ [From {Pentose}.]
   (Chem.)
   One of a class of substances (complex carbohydrates widely
   distributed in plants, as in fruits, gums, woods, hay, etc.)
   which yield pentoses on hydrolysis.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sane
   adj 1: mentally healthy; free from mental disorder; "appears to
       be completely sane" [ant: {insane}]
   2: marked by sound judgment; "sane nuclear policy" [syn:
     {reasonable}, {sane}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SANE
     Scanner Access Now Easy (OSS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SANE
     Standard Apple Numeric Environment (Apple)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top