ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sensibly

S EH1 N S AH0 B L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensibly-, *sensibly*, sensib
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensibly[ADV] อย่างมีวิจารณญาณ, See also: อย่างสมเหตุผล, Syn. rationally, reasonably, wisely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do."เป็นผู้ชายอ่อนไหวและอบอุ่น การมีรักโดยพลการอาจจะถูกทึกทักเอาได้" Becoming Jane (2007)
That's why I can't speak sensibly with you young people! You ask to borrow something.เพราะแบบนี้ ข้าถึงไม่อยากใช้เหตุผลกับเด็กอย่างเจ้า Journey to the West (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตุเป็นตะ[ADV] sensibly, See also: coherently, vividly, dramatically, Example: เขาพูดเป็นตุเป็นตะว่าเขาเห็นเธอด้วยตาของเขาเอง, Thai definition: ติดต่อกันได้เรื่อง, อย่างเป็นจริงเป็นจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pen tu pen ta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically   

CMU English Pronouncing Dictionary
SENSIBLY S EH1 N S AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensibly (a) sˈɛnsəbliː (s e1 n s @ b l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensibly \Sen"si*bly\, adv.
   1. In a sensible manner; so as to be perceptible to the
    senses or to the mind; appreciably; with perception;
    susceptibly; sensitively.
    [1913 Webster]
 
       What remains past cure,
       Bear not too sensibly.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. With intelligence or good sense; judiciously.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensibly
   adv 1: with good sense or in a reasonable or intelligent manner;
       "he acted sensibly in the crisis"; "speak more sanely
       about these affairs"; "acted quite reasonably" [syn:
       {sanely}, {sensibly}, {reasonably}] [ant: {unreasonably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top