Search result for

-jury-

(45 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jury, *jury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jury[N] คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน, Syn. panel
jury[N] คณะลูกขุน, Syn. panel, jury panel
jury[VT] ตัดสินโดยคณะลูกขุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
jury(n) คณะตุลาการ,คณะลูกขุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juryคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juryคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juryคณะลูกขุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the jury decided it was manslaughter.แต่ศาลตัดสินว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยประมาท And How Does That Make You Kill? (2008)
In here, she's Judge, Jury and Executionerที่นี่ เธอเป็นทั้งผู้ตัดสิน กฎ และเป็นทั้งผู้ประหาร Death Race (2008)
We, the jury, duly impaneled in the above entitled action find the defendant, Ben Garvey, guilty.คณะลูกขุนได้พิจารณาถึงการกระทำ... ...ความผิดของจำเลย เบ็น การ์วี่ย์ The Lazarus Project (2008)
Because you committed a crime that lead directly to the deaths of three people the jury has found you guilty of three counts of capital murder.จากเหตุที่จำเลยก่ออาชญากรรม... ...เป็นผลทำให้ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย... ...คณะลูกขุนถือว่าเป็นความผิด จากการฆาตกรรมทั้ง 3 ราย The Lazarus Project (2008)
gentlemen of the jury,ท่านคณะลูกขุน Changeling (2008)
Foreman, has the jury reached a verdict?คณะลูกขุนมีคำตัดสินแล้วหรือยัง? Changeling (2008)
"We the jury find the defendant, Gordon Stewart Northcott,คณะลูกขุนมีความเห็นว่า จำเลย, นายกอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ Changeling (2008)
You'll never convince a jury otherwise.คุณจะไม่โน้มน้าวคณะลูกขุนไปในทางอื่น Nights in Rodanthe (2008)
Could you please tell the ladies and gentlemen of the jury¡ªคุณสามารถบอกคณะลูกขุน สุภาพสตรี และสุภาพบุรษหน่อยว่า Eggtown (2008)
If you think that jury is gonna give her actual time,then...ถ้าคุณคิดว่าคณะลูกขุนจะให้เวลาเธอได้ใช้ชีวิต Eggtown (2008)
Tell me who else is involved in this conspiracy, and I will make sure that your cooperation is taken into account by the grand jury.บอกมาว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกบ้าง การร่วมมือ จะช่วยลดโทษทัณฑ์ลงได้บ้าง Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
To a jury, she's Christina Hampton, Technology Consultant.ในสายตาลูกขุน \ คริสติน่า เฮมตั้น เป็นที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี Prison Break: The Final Break (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juryThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
juryShe stood in the court before judge and jury.
juryThey enrolled him as a jury member.
juryThe jury is hung.
juryI was called in for jury this morning, and I actually have to serve on a case.
juryIn the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.
juryThe jury were asked to allow for the age of the accused.
juryThe jury has returned a verdict of guilty.
juryThe jury acquitted him of the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน, Example: เขาถูกคณะลูกขุนลงมติชี้ขาดว่าผิดจริงตามฟ้อง, Thai definition: กลุ่มผู้พิจารณาผิดชอบในอรรถคดี ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน มีในสมัยก่อนและต่างประเทศ
ลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน ณ ศาลหลวง, คณะลูกขุน, Example: กฎหมายรัฐอิลลินอยส์บัญญัติให้ลูกขุนชุดใหญ่พิเศษนี้มีอายุหนึ่งเดือน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาผิดชอบในอรรถคดีก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะลูกขุน[n. exp.] (khana lūkkhun) EN: jury   

CMU English Pronouncing Dictionary
JURY    JH UH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jury    (n) (jh u@1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jury {m}; Preisrichterausschuss {m}jury [Add to Longdo]
Jury {m}selection committee; panel of judges [Add to Longdo]
Notsegel {n} [naut.]jury rig [Add to Longdo]
Schwurgericht {n}jury court [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陪审团[péi shěn tuán, ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] jury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jury \Ju"ry\, a. [Etymol. uncertain.] (Naut.)
   For temporary use; -- applied to a temporary contrivance.
   [1913 Webster]
 
   {Jury rudder}, a rudder constructed for temporary use.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jury \Ju"ry\, n.; pl. {Juries}. [OF. jur['e]e an assize, fr.
   jurer to swear, L. jurare, jurari; akin to jus, juris, right,
   law. See {Just},a., and cf. {Jurat}, {Abjure}.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) A body of people, selected according to law,
    impaneled and sworn to inquire into and try any matter of
    fact, and to render their true verdict according to the
    evidence legally adduced. In criminal trials the number of
    such persons is usually twelve, but in civil cases and in
    grand juries it may different. See {Grand jury} under
    {Grand}, and {Inquest}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The jury, passing on the prisoner's life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A committee for determining relative merit or awarding
    prizes at an exhibition or competition; as, the art jury
    gave him the first prize.
    [1913 Webster]
 
   {Jury of inquest}, a coroner's jury. See {Inquest}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jury
   n 1: a body of citizens sworn to give a true verdict according
      to the evidence presented in a court of law
   2: a committee appointed to judge a competition [syn: {jury},
     {panel}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 jury
   jury
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 jury [ʒyri]
   jury
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Jury [ʒyːriː] (n) , s.(m )
   jury; selection committee
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top