ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陪审团

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陪审团-, *陪审团*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陪审团[péi shěn tuán, ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] jury, #27,527 [Add to Longdo]
陪审团[dà péi shěn tuán, ㄉㄚˋ ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] grand jury [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A claims man is a doctor and a bloodhound and a cop and a judge and a jury... and a father confessor, all in one.[CN] 索偿医生是医生 侦探 警察及法官 陪审团 告解神父 集于一身 Double Indemnity (1944)
No, no. Innocent party might get the poisonous ones.[CN] 不无知的陪审团 只会注意有毒的 Shadow of a Doubt (1943)
Gentlemen, the judge will be French, the jury will be French... everybody in the courtroom will be French.[CN] 先生们,法国将会是法国人 陪审团将会是法国人 法庭的每一个人 都会是法国人 Ninotchka (1939)
You have a jury of about 12 ordinary people.[CN] 你将会面对一个由12个平常人组成的陪审团. When Strangers Marry (1944)
It took the jury only 10 minutes to bring in a verdict of not guilty for Ruth.[CN] 陪审团只用了十分钟就 判决了鲁思无罪 Leave Her to Heaven (1945)
Will you tell the jury who prepared the food in the picnic hamper?[CN] 你能告诉陪审团是谁准备了 那天野餐的食物吗? Leave Her to Heaven (1945)
No, she did not.[CN] 一没有 一您能告诉陪审团 Leave Her to Heaven (1945)
There was one little lady on the jury who tied up the verdict for six days just because she couldn't believe a man with such a sweet smile was a killer.[CN] 有一位小女孩在陪审团当中已经连续6天忙得不可开交了 仅仅是因为她难以置信有着甜美微笑的人居然是凶手. When Strangers Marry (1944)
Yes. Will you tell the jury where most of the action in this book takes place?[CN] 一你能告诉陪审团, 书中大部分的场景是在哪儿吗? Leave Her to Heaven (1945)
You actually want the jury to believe that she was that sort of monster?[CN] 你是想让陪审团相信 她是那种怪物吗? Leave Her to Heaven (1945)
Would you tell the jury about this courtship?[CN] 你能告诉陪审团你是 怎样向她求爱的吗? Leave Her to Heaven (1945)
And now, your honor and gentlemen of the jury,[CN] 现在 法官大人和陪审团的先生们 Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top