ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perjury

P ER1 JH ER0 IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perjury-, *perjury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perjury[N] การให้การเป็นพยานเท็จ, See also: การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ, Syn. untruthfulness, misrepresentation, Ant. truthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
perjury(n) การเบิกความเท็จ,การทวนสาบาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perjury๑. การเบิกความเท็จ๒. ความผิดฐานเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perjuryความผิดฐานให้การเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What about perjury, intimidation, falsifying evidence. Is that true?แล้วเรื่อง ให้ความเท็จ ขู่ หลักฐานปลอม เรื่องจริงรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
Did you know that perjury is, like, this whole big thing? - I think you're overreacting.รู้ไหมให้การเท็จร้ายแรงแค่ไหน คุณวิตกเกินไป In Buddy's Eyes (2008)
- Perjury.- พยานเท็จ Escape from Dragon House (2008)
So under possible penalty of perjury, as it relates to case file b1987004, do you,agent james ellison,today attest that all that you've recorded and said, case file's accurate and factual as far as your recollection can warrant?เอาละ ภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ในแฟ้มคดีหมายเลข บี 1987004 นักสืบเจมส์ เอลลิสัน\ คุณรับรองหรือไม่ว่าคำให้การของคุณ Samson & Delilah (2008)
To survive, you had to master the art of perjury.เพื่อความอยู่รอด มหาบัณฑิตจากการเป็นพยานเท็จ Old Bones (2008)
You committed perjury, and that's a felony.พวกคุณละเมิดคำสาบาน และนั่นถือเป็นอาชญากรรม Hello, Dexter Morgan (2009)
The issue here is perjury.ปัญหาตรงนี้ คือเรื่องของการให้คำสาบานเท็จ Hello, Dexter Morgan (2009)
Need I remind you that perjury is a felony and you're facing five years.ผมจำเป็นต้องเตือนคุณว่า ความผิดฐานให้การเท็จ จำคุก 5 ปี Hostile Takeover (2009)
Perjury. Creation myths need a devil.Purgery\จะสร้างตำนานต้องมีวายร้าย The Social Network (2010)
Perjury is a felony,แจ้งความเท็จมันผิดนะ While You Weren't Sleeping (2011)
Perjury, obstruction of justice, bribery of public officials.ให้การเท็จ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ติดสินบนเจ้าพนักงาน Empire of the Son (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้การเท็จ[n. exp.] (kān hai kān thet) EN: perjury   FR: faux témoignage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERJURY    P ER1 JH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perjury    (n) pˈɜːʴʤəriː (p @@1 jh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪证[wěi zhèng, ㄨㄟˇ ㄓㄥˋ, / ] perjury, #50,473 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meineid {m} | Meineide {pl} | einen Meineid leisten | einen Meineid leistendperjury | perjuries | to perjure | perjuring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
偽証罪[ぎしょうざい, gishouzai] (n) crime of perjury [Add to Longdo]
偽誓[ぎせい, gisei] (n,adj-no) perjury; false oath [Add to Longdo]
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjury \Per"ju*ry\, n.; pl. {Perjuries}. [L. perjurium. See
   {Perjure}, v.]
   1. False swearing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) At common law, a willfully false statement in a fact
    material to the issue, made by a witness under oath in a
    competent judicial proceeding. By statute the penalties of
    perjury are imposed on the making of willfully false
    affirmations.
    [1913 Webster]
 
   Note: If a man swear falsely in nonjudicial affidavits, it is
      made perjury by statute in some jurisdictions in the
      United States.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perjury
   n 1: criminal offense of making false statements under oath
      [syn: {perjury}, {bearing false witness}, {lying under
      oath}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top