Search result for

-ironically-

(20 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ironically, *ironically*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ironically, we need to do a colonoscopy to confirm.ฐาตเหล็กมากไปเราต้องทำ colonoscopy เพื่อยืนยัน Not Cancer (2008)
But ironically, the lottery ticket I'd bought earlier was a big winner.แต่ที่น่าตลกก็คือ, ลอตเตอรี่ ที่ฉันเคยซื้อไว้ดันมาถูกรางวัลใหญ่ Cyborg Girl (2008)
Ironically, we were studying The Scarlet Letter.น่าประหลาด เรากำลังเรียน The Scarlet Letter กันอยู่ Easy A (2010)
I'm ironically turned on by your bad boy image, but I think we should just keep this professional.ฉันชอบภาพลักษณ์เกเรของเธอ แต่เรามุ่งเรื่องงานดีกว่า Bad Reputation (2010)
Ironically, their security isn't all that good.อย่างแดกดัน, ระบบรักษาความปลอดภัย ของพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ The Bozeman Reaction (2010)
- I like his idea of ironically saying "you go, girl."ผมชอบไอเดียตลกๆของเขาที่ว่า "นั่นแหละ สาวน้อย" Investigative Journalism (2010)
You know, ironically,แกรู้นะ การกระทบกระทั่งกัน Sunset (2010)
Uh, ironically, it was Juliet who I have to thank for that.เอ่อ ต้องขอบใจจูเลียต Goodbye, Columbia (2010)
It's either got a gross name or an ironically fancy one.แม้ชื่อมันจะดูแหยะๆ หรือแฟนซีจนน่าขันก็ตาม Mixology Certification (2010)
The customer, ironically named John, was able to tell the police before he died that Billy made him beg for his life and then shot him anyway.แขกของเธอชื่อ จอห์น ก่อนตายได้ให้การกับตำรวจ ว่าบิลลี่บังคับให้เขาอ้อนวอน ขอชีวิตและยิงเขาทันที The Longest Night (2010)
Ironically, it's gonna be crude. Crude is gonna be where we're gonna hit them.ตอนนี้ผมจะได้รับมือกับการควบรวมกิจการ ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Limitless (2011)
Ironically, after the hayride, the boy left before the girl dressed like a crayon could find something to write his name and number.ตลกดีที่หลังนั่งรถ หนุ่มกลับไปก่อนน้องสีเทียน จะหาอะไรมาเขียนชื่อ กับเบอร์โทรของเขา Valentines Day II (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ironicallyIronically it is war that has brought a great many useful inventions into being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
แดกดัน[ADV] ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน
กระทบกระเทียบ[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: อ้อยไม่อยากกลับบ้านเท่าใดนักเพราะกลับมาทีไรพ่อต้องหาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบ

CMU English Pronouncing Dictionary
IRONICALLY    AY0 R AA1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ironically    (a) (ai1 r o1 n i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ironical \I*ron"ic*al\, a. [LL. ironicus, Gr. ? dissembling: cf.
   F. ironique. See {Irony}.]
   [1913 Webster]
   1. Pertaining to irony; containing, expressing, or
    characterized by, irony; as, an ironical remark.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to the use of irony; given to irony. --
    {I*ron"ic*al*ly}, adv. -- {I*ron"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ironically
   adv 1: contrary to plan or expectation; "ironically, he ended up
       losing money under his own plan"
   2: in an ironic manner; "she began to mimic him ironically"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top