ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-explode-

IH0 K S P L OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: explode, *explode*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explode(vi) เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode(vt) ทำให้ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode(vt) พิสูจน์ว่าผิด, Syn. disprove, refute
explode(vi) เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
explode(vi) ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode(vi) ระเบิดอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explode(เอคซฺโพลด') vi., vt. (ทำให้) ระเบิด, ปะทุ, เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน, บันดาลโทสะ, ทำลาย, พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
explode(vi) ระเบิด, ปะทุ, แตก, กระจายออก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explodeAt that instant it exploded with a great noise.
explodeExploded with anger.
explodeExplode with a loud noise.
explodeHe exploded with anger.
explodeHe was about to explode, but checked himself.
explodeMy heart is pounding so hard it feels like it's going to explode.
explodeNo sooner had he struck the match than the bomb exploded.
explodePowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
explodeShe exploded with laughter.
explodeSome satellites have exploded or collided.
explodeSteam boilers may explode.
explodeThe anger of the people exploded, leading to a series of riots.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกแตก(v) explode, See also: blow up, Example: ถ้าฉันต้องอยู่กับเขา ฉันคงอกแตกตายแน่ๆ, Thai Definition: อาการของคนที่เก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้จนทนไม่ไหว

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPLODE IH0 K S P L OW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explode (v) ˈɪksplˈoud (i1 k s p l ou1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhà, ㄓㄚˋ, ] explode, #4,510 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explode \Ex*plode"\ ([e^]ks*pl[=o]d"), v. i. [imp. & p. p.
   {Exploded}; p. pr. & vb. n. {Exploding}.] [L. explodere,
   explosum, to drive out, drive out a player by clapping; ex
   out + plaudere, plodere, to clap, strike, applaud: cf. OF.
   exploder. See {Plausible}.]
   1. To become suddenly expanded into a great volume of gas or
    vapor; to burst violently into flame; as, gunpowder
    explodes.
    [1913 Webster]
 
   2. To burst with force and a loud report; to detonate, as a
    shell filled with powder or the like material, or as a
    boiler from too great pressure of steam.
    [1913 Webster]
 
   3. To burst forth with sudden violence and noise; as, at
    this, his wrath exploded.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explode \Ex*plode"\, v. t.
   1. To drive from the stage by noisy expressions of
    disapprobation; to hoot off; to drive away or reject
    noisily; as, to explode a play. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Him old and young
       Exploded, and seized with violent hands. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring into disrepute, and reject; to drive from notice
    and acceptance; as, to explode a scheme, fashion, or
    doctrine.
    [1913 Webster]
 
       Old exploded contrivances of mercantile fraud.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       To explode and exterminate dark atheism. --Bently.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to explode or burst noisily; to detonate; as, to
    explode powder by touching it with fire.
    [1913 Webster]
 
   4. To drive out with violence and noise, as by powder.
    [1913 Webster]
 
       But late the kindled powder did explode
       The massy ball and the brass tube unload.
                          --Blackmore.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explode
   v 1: cause to burst with a violent release of energy; "We
      exploded the nuclear bomb" [syn: {explode}, {detonate},
      {blow up}, {set off}]
   2: burst outward, usually with noise; "The champagne bottle
     exploded" [syn: {explode}, {burst}] [ant: {go off},
     {implode}]
   3: show a violent emotional reaction; "The boss exploded when he
     heard of the resignation of the secretary"
   4: be unleashed; emerge with violence or noise; "His anger
     exploded" [syn: {explode}, {burst forth}, {break loose}]
   5: destroy by exploding; "The enemy exploded the bridge"
   6: cause to burst as a result of air pressure; of stop
     consonants like /p/, /t/, and /k/
   7: drive from the stage by noisy disapproval
   8: show (a theory or claim) to be baseless, or refute and make
     obsolete
   9: burst and release energy as through a violent chemical or
     physical reaction;"the bomb detonated at noon"; "The Molotov
     cocktail exploded" [syn: {detonate}, {explode}, {blow up}]
   10: increase rapidly and in an uncontrolled manner; "The
     population of India is exploding"; "The island's rodent
     population irrupted" [syn: {explode}, {irrupt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top