ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burst forth

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burst forth-, *burst forth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burst forth[PHRV] เริ่มมีทันที, See also: เจริญทันที

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, once again, the molten rock beneath Earth's surface burst forth and flooded a huge area of western India.หินหลอมเหลวอยู่ใต้พื้นผิวโลก ระเบิดออกมาและน้ำท่วมพื้นที่ขนาด ใหญ่ของทางตะวันตกของอินเดีย The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Feels like seems like will to burst forth to go out evil spirit and so on the same.เหมือนกับจะมีวิญญานชั่วร้ายออกมาในวันเดียวกัน Spellbound (2011)
Then, deep within the burning volcano, burst forth a giant hammerhead yak!ทันในนั้น ทะเลลาวาในปล่องภูเขาไฟ ก็ได้มีจามรีหัวค้อนพุ่งขึ้นมา ! Legend of the Boneknapper Dragon (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burst forthHer tears burst forth.
burst forthIt is wonderful to think of Spring, when the new buds of the persimmon burst forth.
burst forthShouts of joy burst forth.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burst forth
   v 1: jump out from a hiding place and surprise (someone); "The
      attackers leapt out from the bushes" [syn: {leap out},
      {rush out}, {sally out}, {burst forth}]
   2: be unleashed; emerge with violence or noise; "His anger
     exploded" [syn: {explode}, {burst forth}, {break loose}]
   3: come into or as if into flower; "These manifestations
     effloresced in the past" [syn: {effloresce}, {burst forth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top