Search result for

-changing-

(35 entries)
(1.5866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: changing,-changing-, *changing*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
changing    [ADJ] ที่เปลี่ยนแปลง, Syn. changeful, changeable, Ant. stable, unchanging

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's worse than video games. I'm not changing my mind.มันไร้ค่ากว่าวิดีโอเกม\ เปลี่ยนใจฉันไม่ได้ Joy (2008)
The great news is she insisted that she's not gonna change her mind, which means she's actually thought about changing her mind, which means she's not sure she's ready to be a mom, which means she's not ready to be a mom,เธอยืนกรานว่า... เธอไม่เปลี่ยนใจ นั่นหมายความว่าอันที่จริงแล้ว เธอคิดที่จะเปลี่ยนใจ Joy (2008)
Eddie was changing.เอ็ดดี้เปลี่ยนไปแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
So maybe you should, I don't know, spend a little less time worrying about the dog's method acting, and more time figuring out how to stop 20 year olds in Topeka from changing the channel.พวกคุณน่าจะ.. อืมมม ไม่รู้เหมือนกันสินะ น่าจะใช้เวลากังวลเกี่ยวกับเรื่องหมานี่น้อยลงสักหน่อย Bolt (2008)
Everything is wrong. My apartment keeps changing.แต่บางครั้งการที่เี่ราจินตนาการ The Eye (2008)
No, because corneas are not major organs it's like changing the windshield on a carลูกกอล์ฟ หนูหายไปแล้ว The Eye (2008)
Things were changing quickly.สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm calling you no matter what, but I'm not changing my mind.ฉันจะโทรหาแก แต่ฉันไม่เปลี่ยนใจหรอก The Lazarus Project (2008)
- Changing your whole life around.- เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณใหม่ทั้งหมด The Lazarus Project (2008)
Changing the course of history as we see it.เปลี่ยนวิธีประวัติศาสตร์ตามที่เราเห็นควร Wanted (2008)
Urgency does not call for changing methods that work for methods that do not work.เรื่องด่วนที่คุณยกมาอ้างจะทำให้งานพัง Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
changingAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
changingChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
changingEach person has different views with regard to changing jobs.
changingHe's always changing his mind.
changingHe's a really straight-laced guy, so he doesn't like the idea of his son changing jobs.
changingHe will assist us in changing the tire.
changingHis health is changing for the better.
changingHowever, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.
changingI considered changing my job.
changingI considered changing my job, but in the end I decided not to.
changingI figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.
changingIf you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผลัดเปลี่ยน    [N] changing, See also: shifting, replacing, substitution, supersession, switching, swap, Syn. การแทน, การแทนที่, การสับเปลี่ยน, Example: การตีระฆังลั่นฆ้องทุก 3 ชั่วโมง เป็นสัญญาณการผลัดเปลี่ยนเวรยาม, Thai definition: การผลัดกันประจําหน้าที่ เช่น การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
การกลายเป็น    [N] becoming, See also: changing, Example: การอพยพไปหางานทำในเมือง และการกลายเป็นโสเภณีของชาวเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ในปัจจุบัน

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANGING    CH EY1 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
changing    (v) (ch ei1 n jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umkehr {f}changing one's ways [Add to Longdo]
Umkleidekabine {f}changing cubicle [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}changing room [Add to Longdo]
Zeitumstellung {f}; Zeitänderung {f}changing the clocks; putting the clocks back or forward [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Change \Change\ (ch[=a]nj), v. t. [imp. & p. p. {Changed}
   (ch[=a]njd); p. pr. & vb. n. {Changing}.] [F. changer, fr.
   LL. cambiare, to exchange, barter, L. cambire. Cf.
   {Cambial}.]
   1. To alter; to make different; to cause to pass from one
    state to another; as, to change the position, character,
    or appearance of a thing; to change the countenance.
    [1913 Webster]
 
       Therefore will I change their glory into shame.
                          --Hosea. iv.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   2. To alter by substituting something else for, or by giving
    up for something else; as, to change the clothes; to
    change one's occupation; to change one's intention.
    [1913 Webster]
 
       They that do change old love for new,
       Pray gods, they change for worse!   --Peele.
    [1913 Webster]
 
   3. To give and take reciprocally; to exchange; -- followed by
    with; as, to change place, or hats, or money, with
    another.
    [1913 Webster]
 
       Look upon those thousands with whom thou wouldst
       not, for any interest, change thy fortune and
       condition.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically: To give, or receive, smaller denominations
    of money (technically called change) for; as, to change a
    gold coin or a bank bill.
    [1913 Webster]
 
       He pulled out a thirty-pound note and bid me change
       it.                  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {To change a horse, or To change hand} (Man.), to turn or
    bear the horse's head from one hand to the other, from the
    left to right, or from the right to the left.
 
   {To change hands}, to change owners.
 
   {To change one's tune}, to become less confident or boastful.
    [Colloq.]
 
   {To change step}, to take a break in the regular succession
    of steps, in marching or walking, as by bringing the
    hollow of one foot against the heel of the other, and then
    stepping off with the foot which is in advance.
 
   Syn: To alter; vary; deviate; substitute; innovate;
     diversify; shift; veer; turn. See {Alter}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 changing
   adj 1: marked by continuous change or effective action [syn:
       {changing}, {ever-changing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top