Search result for

swap

(79 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swap-, *swap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swap[VI] แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แลกเปลี่ยนสินค้า, ค้าขาย, Syn. exchange, trade, barter
swap[VT] แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แลกเปลี่ยนสินค้า, ค้าขาย, Syn. exchange, trade, barter
swap[N] การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า, Syn. exchange, trade, barter
swap[N] สิ่งที่แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่ค้าขายกัน, Syn. something exchanged
swap[N] สัญญาแลกเปลี่ยน, See also: สัญญาซื้อขาย, Syn. contract
swap for[PHRV] แลกเปลี่ยนกับ, Syn. swob for, exchange for, trade for
swap over[PHRV] เปลี่ยนที่, Syn. swap around
swap with[PHRV] แลกเปลี่ยนกับ, See also: เปลี่ยนกับ, Syn. swop with
swap round[PHRV] เปลี่ยนที่, Syn. swap around
swap around[PHRV] เปลี่ยนที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swap(สวอพ) vt. แลกเปลี่ยน,แลกของ,ค้าขาย vi. แลกเปลี่ยน. n. การแลกเปลี่ยน., Syn. swop,barter,trade

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swapสับค่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swapสับค่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swap transactionสวอป [เศรษฐศาสตร์]
Swap transaction การแลก [เศรษฐศาสตร์]
Swap transaction การแลกเปลี่ยน (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Swaps (Finance)การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
swap spit (n) จูบแบบฝรั่งเศส
See also: S. to French kiss; to snog ,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I swapped her meds.ฉันกวาดยาเธอทิ้ง Not Cancer (2008)
You can swap not sleeping in a penthouse for not sleeping in a mansion.คุณจะได้เปลี่ยนจากอดนอนในเพนท์เฮ้าส์.. ...ไปอดนอนในคฤหาสแทน The Dark Knight (2008)
It's... Those are outrageous. You wanna swap?อร่อยมากเลย แลกกันมั้ย Burn After Reading (2008)
Well, I'm not swapping.พี่ไม่แลกห้องหรอกนะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Swap jobs. Please. You have to.- เปลี่ยนหน้าที่กัน ได้โปรด เธอจะต้องทำมันนะ City of Ember (2008)
I want to be Electrician's Helper and work in the Generator, butJoss won't swap.ฉันอยากเป็นผู้ช่วยช่างไฟและ ทำงานในเครื่องส่งไฟฟ้า แต่ จอซไม่ยอมเปลี่ยน City of Ember (2008)
To let you swap me for your nephew, you're mistaken.ถ้านายคิดว่าพวกคอมพานีจะแลกตัวฉันกับหลานนายแล้วล่ะก็ นายคิดผิด! Hell or High Water (2008)
Remember, my firm helped the governor craft a plan to swap property taxes for sales taxes in h last budget reform.จำได้ไหม บริษัทฉันเคยช่วยเหลือ ท่านผู้ว่า วางแผน ที่จะปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษี ในการปรับปรุง\ งบประมาณที่ผ่านมา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Life is like a swap meet.ชีวิตก็เหมือนกับการสลับเปลี่ยนที่พบกัน เราไม่มีวันรู้หรอก Confessions of a Shopaholic (2009)
I'll text you later so we can swap schedules.ชั้นจะส่งข้อความมาหาทีหลังนะ เราจะได้สลับตารางเวลากันได้ Up in the Air (2009)
Everything is automated these days, so I just hacked in to the shipping companies server and swapped a few numbers around so the package came to me.วันนั้นทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผมก็แค่ เจาะเข้าไปในเซิฟเวอร์ของบริษัทขนส่ง และเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อย พัสดุก็ส่งมาถึงผม Law Abiding Citizen (2009)
We can have some tea, and then you two could swap stories about ed's favorite positions.แล้วเธอสองคนจะได้แลกเปลี่ยนเรื่อง ท่าสุดโปรดของเอ็ดกันล่ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swapNever swap horses while crossing a stream.
swapIf this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
swapAh, could we swap our mobile numbers next time?
swapOur policies and systems are getting outdated and need revising, but to try to swap horses while crossing a stream might be dangerous.
swapWe have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอตตอนบัด = คอตตอน-บัด = คอตตอน บัด[n.] (khøttønbat) EN: cotton bud ; cotton swap   FR: coton-tige [m]
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade   FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap   FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
ยื่นหมูยื่นแมว[v. exp.] (yeūn mū yeūn maēo) EN: swap ; exchange for   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAP    S W AA1 P
SWAPE    S W EY1 P
SWAPO    S W AA1 P OW0
SWAPP    S W AA1 P
SWAPS    S W AA1 P S
SWAPES    S W EY1 P S
SWAPO'S    S W AA1 P OW0 Z
SWAPPED    S W AA1 P T
SWAPPING    S W AA1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swap    (v) (s w o1 p)
swaps    (v) (s w o1 p s)
swapped    (v) (s w o1 p t)
swapping    (v) (s w o1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslagerungsdatei {f} [comp.]swap file; page file [Add to Longdo]
Überlagerungsdauer {f}swap time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スワッピング[, suwappingu] (n) swapping [Add to Longdo]
スワップ[, suwappu] (n,vs) swap; (P) [Add to Longdo]
スワップアウト[, suwappuauto] (n) {comp} swapped out [Add to Longdo]
スワップイン[, suwappuin] (n) {comp} swapped in [Add to Longdo]
スワップエリア[, suwappueria] (n) {comp} swap area [Add to Longdo]
スワップファイル[, suwappufairu] (n) {comp} swap file [Add to Longdo]
スワップミート[, suwappumi-to] (n) swap meet [Add to Longdo]
スワップ協定[スワップきょうてい, suwappu kyoutei] (n) swap agreement [Add to Longdo]
スワップ取引[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings [Add to Longdo]
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] (n) {comp} swap space; swap area [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スワッピング[すわっぴんぐ, suwappingu] swapping [Add to Longdo]
スワップ[すわっぷ, suwappu] swap (vs) [Add to Longdo]
スワップエリア[すわっぷえりあ, suwappueria] swap area [Add to Longdo]
スワップファイル[すわっぷふぁいる, suwappufairu] swap file [Add to Longdo]
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] swap space, swap area [Add to Longdo]
ホットスワッパブル[ほっとすわっぱぶる, hottosuwappaburu] hot swappable [Add to Longdo]
ホットスワップ[ほっとすわっぷ, hottosuwappu] hot swap, hot switch-over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swap \Swap\, v. t. [imp. & p. p. {Swapped}; p. pr. & vb. n.
   {Swapping}.] [OE. swappen to strike; cf. E. to strike a
   bargain; perh. akin to E. sweep. Cf. {Swap} a blow, {Swap},
   v. i.] [Written also {swop}.]
   1. To strike; -- with off. [Obs. or Prov. Eng.] "Swap off his
    head!" --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To exchange (usually two things of the same kind); to
    swop. [Colloq.] --Miss Edgeworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swap \Swap\, v. i. [Cf. {Swap}, v. t.]
   1. To fall or descend; to rush hastily or violently. --C.
    Richardson (Dict.).
    [1913 Webster]
 
       All suddenly she swapt adown to ground. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To beat the air, or ply the wings, with a sweeping motion
    or noise; to flap.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swap \Swap\, n. [Cf. G. schwapp, n., a slap, swap, schwapp,
   schwapps, interj., slap! smack! and E. swap, v.t.]
   1. A blow; a stroke. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. An exchange; a barter. [Colloq.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swap \Swap\, adv. [See {Swap}, n.]
   Hastily. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swap
   n 1: an equal exchange; "we had no money so we had to live by
      barter" [syn: {barter}, {swap}, {swop}, {trade}]
   v 1: exchange or give (something) in exchange for [syn: {trade},
      {swap}, {swop}, {switch}]
   2: move (a piece of a program) into memory, in computer science

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 swap
  vt.
 
   1. [techspeak] To move information from a fast-access memory to a
   slow-access memory (swap out), or vice versa (swap in). Often refers
   specifically to the use of disks as virtual memory. As pieces of data or
   program are needed, they are swapped into {core} for processing; when they
   are no longer needed they may be swapped out again.
 
   2. The jargon use of these terms analogizes people's short-term memories
   with core. Cramming for an exam might be spoken of as swapping in. If you
   temporarily forget someone's name, but then remember it, your excuse is
   that it was swapped out. To keep something swapped in means to keep it
   fresh in your memory: ?I reread the TECO manual every few months to keep it
   swapped in.? If someone interrupts you just as you got a good idea, you
   might say ?Wait a moment while I swap this out?, implying that a piece of
   paper is your extra-somatic memory and that if you don't swap the idea out
   by writing it down it will get overwritten and lost as you talk. Compare
   {page in}, {page out}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SWAP
     Shared Wireless Application Protocol (HomeRF Association, WAP,
 WLAN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SWAP
     Simple Workflow Access Protocol
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top