Search result for

shifting

(37 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shifting-, *shifting*, shift
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shifting averageค่าเฉลี่ยแบบเลื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
shifting riskการเสี่ยงภัยในสินค้าคงเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shifting stock of merchandiseสินค้าคงเหลือหมุนเวียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shifting cultivationการทำไร่เลื่อนลอย [TU Subject Heading]
Shifting Cultivation การทำไร่เลื่อนลอย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... becauseonescientistthinks the climate is shifting.... เพียงแค่เพราะนักวิทยาศาสตร์คนเดียวพูด The Day After Tomorrow (2004)
The pyramid's shifting again.ปิรามิดขยับอีกแล้ว AVP: Alien vs. Predator (2004)
The shifting of one's thoughts being like thunder or like a thief.ความคิดของคนน่ะ เปลี่ยนแปลงเหมือนสายฟ้า... ไม่ก็เหมือนขโมย Everybody Has a Little Secret (2004)
It's shifting positions like it's swaying... like the earth is tilting.มันเคลื่อนตำแหน่ง เหมือนมันแกว่ง เหมือนโลกเอียงไปมา Extreme Aggressor (2005)
It's not the image that's moving faster, it's just our shifting point of view.We just don't know where to Iook. Deja Vu (2006)
To strengthen the body and not the mind is to build a temple on shifting sand.เพื่อเสริมสร้างร่างกาย และไม่ทราบ คือการสร้างพระวิหาร เกี่ยวกับการขยับทราย Balls of Fury (2007)
Look, there's a left epidural hematoma which caused injury to the right temporal lobe from shifting in the skull.ดูสิ มีรอยด้านซ้ายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนของสมอง Pathology (2008)
Shape shifting.เปี่ยนรูปร่างได้ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
And I don't mean just simply shifting the affairs of the state to his bedroom.แบบไม่ใช่ว่าย้ายไปทำงานบนที่นอนนะ Invictus (2009)
And these surface cracks have nothing to do with shifting fault lines.ได้เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนตัวของรอยแยกแผ่นดิน 2012 (2009)
The San Andreas Fault is shifting.รอยต่อเปลือกโลกที่ แซน แอนเดรส์ ก็กำลังเคลื่อนตัว 2012 (2009)
The roof collapsed on it during the shifting of the Earth's crust.หลังคามันทรุด ตอนเกิดการเคลื่อนตัว ของเปลือกโลก พระเจ้าช่วย 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shiftingThe shifting pattern of world trade is made clear in the following table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผลัดเปลี่ยน[N] changing, See also: shifting, replacing, substitution, supersession, switching, swap, Syn. การแทน, การแทนที่, การสับเปลี่ยน, Example: การตีระฆังลั่นฆ้องทุก 3 ชั่วโมง เป็นสัญญาณการผลัดเปลี่ยนเวรยาม, Thai definition: การผลัดกันประจําหน้าที่ เช่น การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
การขยับ[N] moving, See also: shifting, Example: การขยับตัวอย่างแรงของคนไข้ทำให้กระดูกเคลื่อนที่, Thai definition: การเคลื่อนไหวหรือการทำท่าว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIFTING    SH IH1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shifting    (v) (sh i1 f t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流动性大沙漠[liú dòng xìng dà shā mò, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] shifting sand dunes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versetzung {f} | Versetzungen {pl}shifting | shiftings [Add to Longdo]
Wanderdüne {f} | Wanderdünen {pl}shifting sand dune | shifting sand dunes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
横滑り[よこすべり, yokosuberi] (n,vs) skid; slipping or skidding sideways; shifting to another post [Add to Longdo]
租税転嫁[そぜいてんか, sozeitenka] (n) shifting of tax; tax shifting [Add to Longdo]
転嫁[てんか, tenka] (n,vs) (1) imputation; shifting (e.g. blame, costs); passing the buck; (2) second marriage; remarriage; (P) [Add to Longdo]
転進;転針[てんしん, tenshin] (n,vs) changing course or direction; shifting position [Add to Longdo]
入れ替わり;入れ代わり[いれかわり, irekawari] (n) substitution; replacement; shifting; change [Add to Longdo]
変速[へんそく, hensoku] (n,vs) shifting gears [Add to Longdo]
皺寄せ;しわ寄せ[しわよせ, shiwayose] (n,vs) foisting upon; shifting to; shifting (the loss) to someone else [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shift \Shift\ (sh[i^]ft), v. t. [imp. & p. p. {Shifted}; p. pr.
   & vb. n. {Shifting}.] [OE. shiften, schiften, to divide,
   change, remove. AS. sciftan to divide; akin to LG. & D.
   schiften to divide, distinguish, part Icel. skipta to divide,
   to part, to shift, to change, Dan skifte, Sw. skifta, and
   probably to Icel. sk[imac]fa to cut into slices, as n., a
   slice, and to E. shive, sheave, n., shiver, n.]
   1. To divide; to distribute; to apportion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To which God of his bounty would shift
       Crowns two of flowers well smelling. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To change the place of; to move or remove from one place
    to another; as, to shift a burden from one shoulder to
    another; to shift the blame.
    [1913 Webster]
 
       Hastily he schifte him[self].     --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Pare saffron between the two St. Mary's days,
       Or set or go shift it that knowest the ways.
                          --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   3. To change the position of; to alter the bearings of; to
    turn; as, to shift the helm or sails.
    [1913 Webster]
 
       Carrying the oar loose, [they] shift it hither and
       thither at pleasure.         --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   4. To exchange for another of the same class; to remove and
    to put some similar thing in its place; to change; as, to
    shift the clothes; to shift the scenes.
    [1913 Webster]
 
       I would advise you to shift a shirt. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To change the clothing of; -- used reflexively. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As it were to ride day and night; and . . . not to
       have patience to shift me.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To put off or out of the way by some expedient. "I shifted
    him away." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To shift off}, to delay; to defer; to put off; to lay aside.
    
 
   {To shift the scene}, to change the locality or the
    surroundings, as in a play or a story.
    [1913 Webster]
 
       Shift the scene for half an hour;
       Time and place are in thy power.   --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shifting \Shift"ing\, a.
   1. Changing in place, position, or direction; varying;
    variable; fickle; as, shifting winds; shifting opinions or
    principles.
    [1913 Webster]
 
   2. Adapted or used for shifting anything.
    [1913 Webster]
 
   {Shifting backstays} (Naut.), temporary stays that have to be
    let go whenever the vessel tacks or jibes.
 
   {Shifting ballast}, ballast which may be moved from one side
    of a vessel to another as safety requires.
 
   {Shifting center}. See {Metacenter}.
 
   {Shifting locomotive}. See {Switching engine}, under
    {Switch}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shifting
   adj 1: continuously varying; "taffeta with shifting colors"
   2: changing position or direction; "he drifted into the shifting
     crowd"; "their nervous shifting glances"; "shifty winds"
     [syn: {shifting}, {shifty}]
   3: (of soil) unstable; "shifting sands"; "unfirm earth" [syn:
     {shifting}, {unfirm}]
   n 1: the act of moving from one place to another; "his constant
      shifting disrupted the class" [syn: {shift}, {shifting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top