Search result for

replacing

(26 entries)
(0.1102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -replacing-, *replacing*.
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before I subject a good woman to such an ordeal I need to be satisfied that the woman I'm replacing her with is beyond reproach.ก่อนที่ข้าจะทำให้หญิงดีๆคนหนึ่ง ต้องเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ ข้าก็ต้องแน่ใจได้ก่อนว่า หญิงคนใหม่ที่จะมาแทนนาง\ อยู่เหนือข้อกล่าวหานั้น The Other Boleyn Girl (2008)
This cell can replicate, replacing the cells around it with perfect copies.เซลล์นี้ สามารถลอกเลียนแบบ และเข้าแทนที่เซลล์โดยรอบได้ Nราวกับเป็นพิมพ์เดียวกัน Gamer (2009)
Where are they on replacing him at the department of energy?กระทรวงพลังงานหาคนมาแทนเขา ไปถึงไหนแล้ว You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
The ones who don'thave it let you know with barbecues that need replacing...สำหรับคนที่ไม่อยากจะพูดถึง ทำให้ผู้คนรู้ได้ด้วยที่ย่างบาร์บีคิวที่จำเป็นต้องเปลี่ยน.. Mama Spent Money When She Had None (2009)
And they won't be replacing carbon fuels for another 20 years.และมันไม่สามารถทดแทนพลังงานน้ำมัน ไปอีก 20 ปี Legion (2009)
Why are you replacing them?แล้วนายจะมาเปลี่ยนมันทำไม? Episode #1.5 (2009)
Buying clothing, cars, replacing furniture.ซื้อเสื้อผ้า รถ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้ Episode #1.5 (2009)
Replacing me...แทนที่ผม... Good Mourning (2009)
Replacing a bottle of mead with one laced with poison?หรือเปลี่ยนเหล้าผสมน้ำผึ้ง เป็นยาพิษ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I'm just replacing it with this. -Let's see what I can get going here. -Okay, fine.ผมไม่ได้จะเอามันออก แค่จะติดแทนที่ลงไป Iron Man 2 (2010)
Dr. Torres and I think your knee needs replacing.ดร. ทอเรซกับผมคิดว่า เข่าของคุณควรต้องเปลี่ยนใหม่ Blink (2010)
Technically, replacing them.ทางเทคนิคแล้ว แทนที่มัน The Uncanny Valley (2010)
I'll be replacing Captain Le Francois,Who went AWOL while on liberty.ผมหมวดซอร์น ผมมาแทน ผู้กอง เลอ แฟรนกัวส์ Iwo Jima (2010)
making you my screensaver. Oh, that's sweet. You're replacing my cat.น่ารักดี เธอเอาแมวฉันไป Lovely (2010)
Oh, yeah, I took the liberty of replacing your old one with a new, American-made coffee machine.อ๋อ ใช่ ผมถือวิสาสะ เปลี่ยนเครื่องเก่าของคุณ ด้วยเครื่องทำกาแฟรุ่นใหม่ ผลิตในอเมริกาเครื่องนี้ Excellence in Broadcasting (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
replacingPetroleum was replacing coal as fuel.

CMU English Pronouncing Dictionary
REPLACING    R AH0 P L EY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
replacing    (v) (r i1 p l ei1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[, nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
肩衣[かたぎぬ, kataginu] (n) (1) (See 素襖) sleeveless ceremonial robe for samurai (replacing the Muromachi period suou); (2) (arch) sleeveless robe worn by commoners [Add to Longdo]
新旧交代[しんきゅうこうたい, shinkyuukoutai] (n,vs) replacing the old with the new; the old giving way to the new [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) [Add to Longdo]
点検商法[てんけんしょうほう, tenkenshouhou] (n) an unscrupulous business practice of making sales by posing as an inspector and declaring the need for replacing items [Add to Longdo]
買い換え;買い替え[かいかえ, kaikae] (n) buying a replacement; replacing by buying something new [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 replacing
   n 1: the act of furnishing an equivalent person or thing in the
      place of another; "replacing the star will not be easy"
      [syn: {replacement}, {replacing}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top