Search result for

การสับเปลี่ยน

(43 entries)
(0.0535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสับเปลี่ยน-, *การสับเปลี่ยน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสับเปลี่ยน[N] shuffle, See also: alteration, shift, reshuffle, change, Syn. การแทน, การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยน, Example: คำสั่งการสับเปลี่ยนโยกย้ายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะประกาศในวันพรุ่งนี้, Thai definition: การเปลี่ยนแทนที่กัน เช่น การสับเปลี่ยนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interchangeการสับเปลี่ยน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alternationการสับเปลี่ยน, การสลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic data interchange (EDI)การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic data interchange (EDI)การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reshuffleการสับเปลี่ยนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Switch transactionการสับเปลี่ยน (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Switchingการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนรวมหนึ่งที่อยู่ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ถูกกว่าการขายคืนหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Chromosome Rearrangementการสับเปลี่ยนตำแหน่งของยีน [การแพทย์]
DNA Rearrangementการสับเปลี่ยนตำแหน่งของดีเอ็นเอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After every shift on the job, two tours in Iraq, he always came home.ทุกครั้งที่มีการสับเปลี่ยนงาน สองรอบในอิรัก เขากลับบ้านเสมอ Fracture (2009)
From your switch with Dr. Perry.จากการสับเปลี่ยนร่างกับดร.แพรี่ Sabotage (2010)
Telford's still on active rotation with the stones, yeah?เทลฟอร์ดยังคงรอการสับเปลี่ยนของหินอยู่ใช่มั้ย ? Subversion (2010)
The switch.การสับเปลี่ยน Slight of Hand (2010)
The switch.การสับเปลี่ยน Slight of Hand (2010)
The central principle of sleight of hand... the switch.หลักการที่เป็นแก่นกลางของ นักเล่นกลมือไวคือ การสับเปลี่ยน Slight of Hand (2010)
Procuring the remains of your partner was not difficult.การสับเปลี่ยนร่างของคู่หูเจ้าไม่ใช่เรื่องยาก Batman: Under the Red Hood (2010)
All it took was a few payoffs to replace his body.ใช้เวลาไม่นานในการสับเปลี่ยนกับร่างปลอม Batman: Under the Red Hood (2010)
It's an anagram.มันคือการสับเปลี่ยนพยัญชนะให้เป็นคำใหม่ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
So, what you're saying is that em..he's the donor and there was a trade made.โอเค งั้นก็ ที่นายพูดถึงก็ เอ่อ.. เขาเป็นผู้บริจาค - แล้วก็มีการสับเปลี่ยน The Switch (2010)
It's called channeling.มันเรียกว่าการสับเปลี่ยน The Dinner Party (2011)
We'll have a 10-minute window during the FBI raid to swap the painting.เรามีเวลา 10 นาทีระหว่างที่ เอฟบีไอบุก ในการสับเปลี่ยนภาพเขียน Countdown (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anagram[N] การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่
commutation[N] การสับเปลี่ยน, Syn. exchange, interchange
interchange[N] การแลกเปลี่ยน, See also: การสับเปลี่ยนกัน, Syn. exchange
inversion[N] การกลับกัน, See also: การสับเปลี่ยนที่กัน, สิ่งที่กลับกัน, Syn. reverse
reshuffle[N] การสับเปลี่ยน, See also: การเปลี่ยน
switch[N] การสับเปลี่ยน, See also: การแทนที่, Syn. exchange, substitution
vicissitude[N] การเปลี่ยนแปลง, See also: การสับเปลี่ยน, Syn. mutability, uncertainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
commutative(คะมิว'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (การสับเปลี่ยน การแลกเปลี่ยน)
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
transposition(แทรนซโพซิช'เชิน) n. การ-เปลี่ยนตำแหน่ง,การถูกเปลี่ยนตำแหน่ง,การสับเปลี่ยน,การขนย้าย,รูปแบบที่ถูกเปลี่ยนที่., See also: transpositional,transpositive adj.
vicissitude(วิซิส'ซิทิวดฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การสับเปลี่ยน,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,การหมุนเวียน., See also: vicissitudinary adj. vicissitudinous adj., Syn. changes,chance

English-Thai: Nontri Dictionary
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
interchange(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนที่
rotation(n) การหมุน,การหมุนเวียน,การสับเปลี่ยน,การโคจรรอบ
rotatory(adj) ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
substitution(n) การแทนที่,การเปลี่ยนตัว,การสับเปลี่ยน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
relief (n) การสับเปลี่ยนกำลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top